SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KRK

30.

Na temelju članaka 86.i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), te odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/06 i 41/11) u daljnjem tekstu: Odluka.

I. PRAVNA OSNOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE PLANA

Članak 2.

Člankom 113. navedenog Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) je utvrđeno da se odredbe Zakona kojima je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na njihovo zasebno stavljanje izvan snage.

Postupak stavljanja izvan snage prostornog plana započinje donošenjem Odluke o provođenju postupka sukladno članku 86., dok je sadržaj Odluke određen člankom 89. Zakona.

Nakon provedenog postupka i ishođenja zakonom propisanih suglasnosti, Odluku o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja donosi gradsko vijeće sukladno članku 109. Zakona.

II. RAZLOZI ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 3.

Detaljnim planom uređenja»Zone 26« u gradu Krku utvrđeni su uvjeti za uređenje dijela naselja, određeno je svrhovito korištenje i namjena zemljišta, oblikovanje, izgradnja i obnova građevina i površina, zaštita okoliša, zaštita kulturne i prirodne baštine unutar područja obuhvata Plana, te razina i način izgradnje komunalne i prometne infrastrukture.

Nakon donošenja osnovnog Detaljnog plana uređenja uređenja »Zona 26« u gradu Krku (2006. godine) i njegovih Izmjena i dopuna (2011. godine), izvršena je parcelacija gotovo svih ulica i paralelno sa gradnjom stambenih i javnih objekata građena je komunalna infrastruktura.

Zbog potrebe rješavanja križanja Vinogradske ulice, Ulice Smokvik i odvojka Vinogradske ulice u smjeru centra grada Krka, GPZ d.o.o. je izradio idejno rješenje predmetnog raskrižja i dijelova pripadajućih ulica.

S obzirom da je procijenjeno da Idejno rješenje na prihvatljiv način rješava prometnu problematiku tog područja ali ga je nemoguće realizirati i ishoditi akte kojima se odobrava građenje na temelju predmetnog DPU-a, donesena je Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/ 17) u kojoj su za područje obuhvata DPU »Zone 26« u gradu Krku u odgovarajuće grafičke i tekstualne dijelove UPU-a ugrađeni gotovo istovjetni prostorno-planski uvjeti utvrđeni u DPU »Zone 26« u gradu Krku.

II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) je na način primjeren za tu razinu planiranja utvrdila sustav prometa i komunalne infrastrukture i daje fleksibilnije mogućnosti rješavanja prometne mreže dok su uvjeti gradnje za stambene, poslovne, društvene objekte i sl. (površina građevnih čestica, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, visina građevina i sl.) omogućeni i kroz provedbu UPU-1 Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) na gotovo identičan način kao i u DPU-u.

Obzirom da su na taj način Urbanističkim planom uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) omogućeni svi zahvati na predmetnom području koji su omogućeni i DPU-om »Zone 26« u gradu Krku, pokazalo se nepotrebnim da su za predmetno područje na snazi oba plana.

Svemu navedenom pridonosi i činjenica da je Zakonom o prostornom uređenju ukinuta kategorija detaljnih planova uređenja pa se pristupilo stavljanju Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku izvan snage.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat stavljanja Detaljnog plana uređenja izvan snage provodi se za obuhvat određen važećim Detaljnim planom uređenja »Zona 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/06 i 41/11).

Područje obuhvata je nepravilnog četvrtastog oblika, izduženog u smijeru sjever jug, približne duljine 300 m i 150 m širine. Područje je omeđeno sa južne i zapadne strane postojećim prometnicama: Ulicom Slavka Nikolića i Vinogradskom ulicom. Na sjeveru granica obuhvata, kraćim dijelom dodiruje Vršansku ulicu.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje obuhvata Plana je djelomično izgrađeno, a okolna izgradnja je pretežno stambenog karaktera, i prelazi iz višestambene izgradnje veće gustoće izgrađenosti na sjeveru prema rahlijoj strukturi obiteljskih kuća prema jugu, te završava javnim objektima (srednja škola i Dom zdravlja) na jugu. U središnjem dijelu obuhvata je izgrađen dječji vrtić i jaslice.

Detaljni plan uređenja »Zona 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/06 i 41/11) detaljno je urbanistički regulirao područje propisujući oblik i površine građevnih čestica, uvjete gradnje kao i uvjete svih vidova zaštite prostora. Nakon donošenja detaljnog plana, izvršena je parcelacija gotovo svih ulica i paralelno sa gradnjom stambenih i javnih objekata građena je komunalna infrastruktura.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

Detaljni plan uređenja u cjelosti definira oblik i veličinu građevne čestice, namjenu površina, režime unapređenja prostora, način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjete korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina, uvjete za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru. Obzirom da su svi navedni elementi uređenja i zaštite prostora ugrađeni u II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) te da je ishođenje akata kojima se dozvoljava građenje moguće na temelju plana šireg područja Detaljni plan uređenja postaje nepotreban.

Programska polazišta za stavljanje Plana izvan snage na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

- Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11, 23/ 15);

- UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/ 15- pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17-pročišćeni tekst).

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za provedbu postupka stavljanja Detaljnog plana uređenja izvan snage nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Za provedbu postupka stavljanja Detaljnog plana uređenja izvan snage nisu potrebna stručna rješenja niti stručne podloge.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za provedbu postupka stavljanja Detaljnog plana uređenja izvan snage nisu potrebne katastarske podloge kao niti posebne geodetske podloge.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U POSTUPKU STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 10.

U postupku stavljanja Plana izvan snage sudjelovat će sljedeća tijela i osobe određene posebnim propisima, a kojima će se uputiti obavijest o provođenju postupka:

1.PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14

2.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3.HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4.HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

5.HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

6.HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

7.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

8.Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

9.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

10.MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

11.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

12.Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

13.Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

14.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

15.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

16.Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2/IV

17.Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

18.Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2/I

19.Upravni odjel za zdravstvo PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2/I

20.Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3.

Ako se tijekom provođenja postupka stavljanja Plana izvan snage ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu očitovanja odnosno zahtjeva na postupak stavljanja Plana izvan snage je 8 dana od dana dostave ove Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje očitovanje odnosno zahtjeve na Odluku o provođenju postupka o stavljanju Plana izvan snage u roku određenom u prethodnom stavku ovog članka smatrat će se da su suglasni odnosno da nemaju dodatne zahtjeve.

X. ROK ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 12.

Po donošenju ove Odluke, ista će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i dostavit Zavodu sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju.

Po donošenju ove Odluke Grad Krk će obavijestiti javnost o provođenju postupka stavljanja Plana izvan snage objavom ove Odluke na mrežnim stranicama Grada Krka i kroz informacijski sustav putem Zavoda, sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju.

U nastavku su utvrđeni rokovi za stavljanje Plana izvan snage za daljnje faze postupka:

-dostava očitovanja odnosno zahtjeva o stavljanju Plana izvan snage od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 8 dana,

-izrada Nacrta prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage - u roku od najviše 5 dana po isteku roka za dostavu očitovanja odnosno zahtjeva,

-izrada Prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 3 dana od utvrđivanja Prijedloga temeljem Nacrta prijedloga,

-javni uvid u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 5 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage- u roku od najviše 3 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

-izrada Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage - u roku od najviše 3 dana od njegova utvrđivanja temeljem Nacrta konačnog prijedloga i Izvješća o javnoj raspravi.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM PROVOĐENJA POSTUPLA STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 13.

U vrijeme provođenja postupka stavljanja Plana izvan snage nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenja prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Sredstva za provođenje postupka stavljanja Plana izvan snage osigurati će se iz sredstava proračuna Grada Krka.

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/17-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-17-5

Krk, 11. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1020&mjesto=51500&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr