SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KRK

29.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članka 40. i 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) i članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća,
članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela

Članak 1.

Naziv Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijelaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/05) mijenja se i glasi: »Odluka o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela (Gradskog vijeća i Gradonačelnika)

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuje se visina, uvjeti i način stjecanja prava na naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te radnih tijela Gradonačelnika Grada Krka

Članak 3.

Članci 2. 4. i 5. brišu se.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednici ili članovi radnih tijela, koji nisu članovi Vijeća, a po pozivu predsjednika Vijeća ili Gradonačelnika

prisustvuju sjednici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici

Članak 5.

U članku 7. riječi: »ili Poglavarstva, kao i njihovih radnih tijela«, brišu se.

Članak 6.

U članku 8. riječi: »,Poglavarstva i njihovih radnih tijela«, zamijenjuju se riječima: »i članovi radnih tijela«.

Članak 7.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije na temelju službene evidencije i naloga za isplatu naknade«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 402-10/17-01/05

Ur. broj: 2142/01-01-17-4

Krk, 11. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1020&mjesto=51500&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr