SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
GRAD KRK

16.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Članak 1.

U Godišnjem izvještaju o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2016. godinu, koji uključuje i financijske rezultate proračunskih korisnika, u iznosu od 1.231.142,76 kn, a sastoji se od:

-viška prihoda Proračuna Grada Krka- Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 383.336,75 kn;

-manjka prihoda - potraživanje od državnog proračuna za sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 7.818,31 kn;

-viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 836.224,63 kn, koji potječe iz donacija u iznosu od 265.270,66 kn i prenesenog viška iz prethodnih godina u iznosu od 570.953,97 kn;

-viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 10.164,10 kn, koji se sastoje od prenesenog viška iz ranijih godina u iznosu od 88,43 kn, neutrošenog prihoda od prodaje ulaznica u iznosu od 4.037,59 kn i neutrošene pomoći u iznosu od 6.038,08 kn;

-viška prihoda Dječjeg vrtića u iznosu od 9.235,59 kn, koji se sastoji od neutrošenih sredstava od prodanih stanova u iznosu od 4.772,50 kn i neutrošenih sredstava državnog proračuna za stručno osposobljavanje u iznosu od 4.463,09 kn.

Članak 2.

U dijelu izvršenja Proračuna Grada Krka koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i pomoći proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Dio višak prihoda poslovanja za 2016. godinu u iznosu od 1.466.690,75 kn utrošit će se na sljedeći način:

-128.173,25 kn za uređenje kotlovnice zgrade uprave - neutrošena sredstva Ministarstva gospodarstva iz 2013. godine;

-86.200,51 kn za uređenje stanova -neutrošena sredstva iz 2013. godine;

-55.969,28 kn za uređenje stanova -neutrošena sredstva iz 2014. godine;

-45.869,51 kn za uređenje stanova -neutrošena sredstva iz 2015. godine;

-65.319,47 kn za uređenje stanova -neutrošena sredstva iz 2016. godine;

-131.854,89 za uređenje gradskih zidina i trgova- neutrošena sredstva spomeničke rente

-334.041,02 kn za program građenja komunalne infrastrukture (od kom.doprinosa);

-106.100,00 kn za neutrošena sredstva Min.tur. za vježbalište Dražica;

-9.462,82 kn neutrošena sredstva drž.pror. za program za stručno osposobljavanje.

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od:

-7.818,23 kn je potraživanje za sredstva državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva za 2016. godinu (neuplaćeni dio za 2016. godinu).

Preostali višak prihoda poslovanja za 2016. godinu u iznosu od 17.543.642,72 kn prenosi se:

-za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 8.580.214,13 kn;

-za pokriće dijela manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 8.963.428,59 kn.

Članak 4.

Ukupan rezultat poslovanja za 2016. godinu, odnosno višak prihoda proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 1.231.142,76 kn kn, kao i rashodi iz članka 3. ove Odluke uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-05/17-01/ 05

UR.BROJ: 2142/01-01-17-3

Krk, 12. travnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1011&mjesto=51500&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr