SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD KRK

10.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika i
pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se da će se iz Proračuna Grada Krka financirati troškovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).

Pored troškova iz prednjeg stavka, iz Proračuna Grada Krka financirat će se i pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje se mogu namiriti troškovi pogrebničkih usluga.

Članak 2.

Grad Krk snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Grada Krka,

-da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Krkom ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

-da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Krka,

-da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

Članak 3.

Grad Krk zaključit će ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju, kao i pogrebničkih usluga koje se finaciraju iz proračuna s najpovoljnijim ponuđačem temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih poslova.

Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi gradonačelnik.

Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje gradonačelnik.

Natječaj se objavljuje na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Grada.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanih člankom 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Članak 4.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

-da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

-da imaju imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja,

-da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila

-da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Krku, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,

-da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

Članak 5.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga zaključuje se na vrijeme od 4 godine.

Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Grad Krk će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnikai prije isteka roka na kojeg je isti zaključen.

Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.

Istovremeno s raskidom ugovora, gradonačelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove.

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo i Odsjek za proračun i financije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/17-05/07

Urbroj: 2142/01-01-17-4

Krk, 16. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51500&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr