SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD KRK

8.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/09, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 56/13, 94/ 13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom reduSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/12 i 19/16), članak 90. mijenja se i glasi:

»Komunalni otpad iz kućanstva razvrstava se na mjestu nastanka. Na nivou otoka Krka određene su boje posuda za odvojeno prikupljanje otpada i to:

-smeđa: biorazgradivi otpad (otpad iz kuhinja i kantina, zeleni otpad iz vrtova)

-plava: papir, karton i višeslojna kartonska ambalaža

-žuta: plastika i sitni metali

-siva: ambalažno staklo

-zelena: otpad koji se ne može odvojeno prikupiti (miješani komunalni otpad).

Za zbrinjavanje komunalnog otpada koji se zbog svojih dimenzija ili sastava materijala ne može odlagati u kante za kućni otpad (glomazni otpad, problematični otpad, elektronički otpad, veće količine zelenila iz vrtova,...) davatelj usluge u suradnji s JLS osigurava rad Posebnog sabirnog mjesta-reciklažnog dvorišta.

Zabranjeno je otpad iz prethodnog stavka odlagati na javnu površinu.

Iznimno od st. 1. ovog članka, u slučaju veće količine komunalnog otpada, korisnik je dužan jednokratno zbrinuti taj otpad na POSAM-u.

Unutar stare gradske jezgre grada Krka nije dopušteno postavljati posude za prikupljanje komunalnog otpada. Za taj dio grada setovi s posudama postavljeni su na slijedećim lokacijama:

. Portopižana,

. Veli park,

. Trg krčkih glagoljaša i

.na drugim lokacijama određenim posebnom Odlukom

Članak 2.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»Tip, vrstu i veličinu te broj posuda za selektivno sakupljanje otpada određuje isporučitelj komunalne usluge.

Lokaciju određuje isporučitelj komunalne usluge uz suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Nabavu, postavljanje i održavanje posuda obavlja isporučitelj komunalne usluge.

Iznimno, za građevine sa 6 i više samostalnih uporabnih cjelina, posude za otpad nabavlja investitor u skladu sa posebnim uvjetima.

Radi osiguravanja usluge gospodarenja otpadom u nepristupačnim zonama, te zbog izrazite sezonalnosti i velikog broja posjetitelja na otoku, davatelj usluge će u suradnji s ovlaštenim predstavnikom lokalne samouprave odrediti dovoljan broj zelenih otoka.

Zeleni otoci smješteni su u pravilu u centrima naselja, na frekventnijim lokacijama te zonama gdje nije moguće provoditi sustav od vrata do vrata. Zeleni otoci moraju biti dostupni vozilima davatelja usluge.

Na svakom zelenom otoku davatelj usluge osigurat će posude za zbrinjavanje svih vrsta kućnog otpada. Davatelj usluge redovito prazni i održava zelene otoke u skladu s godišnjim planom odvoza.

Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada koji se zbog svojim dimenzija ili sastava ne smije odlagati u posude za komunalni otpad. Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada pokraj kontejnera

Članak 3.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»Usluge odvoza otpada na području Grada Krka i u ostalim naseljima Grada Krka vrši javni isporučitelj odnosno Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Davatelj usluge sakuplja otpad po sistemu od vrata do vrata na način da svakom korisniku dodjeljuje posude za odvojeno prikupljanje otpada. Posude su vlasništvo davatelja usluga i daju se na korištenje korisniku. Korisnik je dužan koristiti posude prema njihovoj namjeni, sukladno uputama davatelja usluge. Svako oštećenje ili drugu nepravilnost korisnik je dužan prijaviti davatelju usluge.

Izuzetak su stambene zgrade sa šest i više stanova, te pravne osobe, čija je obaveza prilikom stavljanja objekta u funkciju (ili gradnje) o svom trošku osigurati dovoljan broj posuda za odvojeno prikupljanje otpada u skladu s Uvjetima iz gradnje i građevinskom dozvolom.

Otpad se prikuplja prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a korisnik je dužan u dane odvoza otpada posudu postaviti na rub javne površine tako da bude dostupna službi odvoza i ne ometa promet ili prolaz pješaka. Posude za otpad i sam otpad ne smije se ostavljati na javnoj površini.

Korisnik može na svojoj parceli urediti mjesto za posude ali na način da su neposredno uz javnu površinu gdje dolazi vozilo davatelja usluge.

Radnici javnog isporučitelja dužni su posao obavljati uredno i pažljivo, vodeći računa da ne rasipaju otpad, ne stvaraju nepotrebnu buku, ne oštećuju posude, zidove zgrada, vrata, ograde, pločnike i sl.

Svako oštećenje i onečišćenje na javnoj površini koje nastaje pri odvozu otpada, isporučitelj komunalne usluge dužan je ukloniti u što kraćem roku.

Davatelj usluge dužan je pravovremeno obavjestiti korisnike o satnici odvoza otpada, radu reciklažnog dvorišta i ostalim važnim informacijama i to putem brošura, letaka, društvenih mreža i medija

Članak 4.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»Glomazni otpad korisnik je dužan odložiti na POSAM-u.

Korisnik može s davateljem usluga dogovoriti odvoz glomaznog ili zelenog otpada prema uvjetima davatelja usluge, ali ne na način da otpad iznese na javnu površinu

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-06/17-01/02

Ur. broj:2142/01-01-17-5

Krk, 16. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr