SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD KRK

4.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/16), članak 19. mijenja se i glasi:

»Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk će se u 2017. godini zadužiti u iznosu od 9.041.000,00 kn za financiranje Multimedijalnog kulturnog centra u Krku, pa ukupno stanje glavnice duga po osnovi dugoročnog zaduživanja u 2017. godini iznosi 23.062.979,34 kn.

Grad Krk će izdati suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk, za »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u iznosu od 45.000.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega je pripadajući iznos jamstva Grada Krka 22,72% i iznosi 10.224.000,00 kn uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove.

Stanje svih danih jamstava iznosi 11.515.208,99 kn.

Grad Krk se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Grad Krk se može kratkoročno zadužiti sukladno stavku 2. ovog članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Grad Krk za podmirenje tekuće likvidnosti u tijeku proračunske godine može koristiti okvirni kredit kod svoje poslovne banke do iznosa od 3.000.000,00 kn.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da potpiše ugovore o zaduživanju i instumente osiguranja naplate obveza po kreditu i danom jamstvu, zadužnice i bjanko mjenice s mjeničnim očitovanjem.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/17-01/02

Ur.broj: 2142/01-01-17-3

Krk, 16. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51500&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr