SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

58.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuNarodne novine« 10/97, 107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj: 33/01,60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općinaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 27. sjednici održanoj 14. prosinca 2016.godine, a na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića, donijelo je

PLAN RAZVOJA I MREŽE
DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Vinodolske općine, utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Vinodolske općine iskaz je usklađivanja potreba građana s područja naše Općine, te financijskih potreba i zakonskih obveza u ispunjenju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vinodolskoj općini.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Vinodolske općine u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovitog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Vinodolske općine za tekuću godinu.

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj i naobrazba moraju imati odobrenje za početak obavljanja djelatnosti izdano od Ureda državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Vinodolske općine djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«, Tribalj (u daljnjem tekstu Dječji vrtić) čiji je osnivač Vinodolska općina.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i područnim odjelima vrtića u Bribiru i Driveniku u okviru kojega se obavlja djelatnost priprave hrane za vrtić (KUHINJA) i djelatnost administrativnih poslova- uprave vrtića (kancelarijski poslovi).

Sjedište Dječjeg vrtića je u Triblju, Tribalj 19., 51253 Tribalj OIB:65986510223. Područna odjeljenja vrtića nalaze se u Bribiru, Kičeri bb, 51 253 Bribir, i u Driveniku, Drivenik 7/a, 51 242 Drivenik.

Članak 4.

Mreža dječjih vrtića na području Vinodolske općine čini Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«, sjedište Tribalj 19 koji obavlja svoju djelatnost u sjedištu vrtića u Triblju i u dva područna odjeljenja i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Redoviti, 10-satni vrtićki program provodi se trenutno u dvije skupine: jedna mješovita skupina u sjedištu Dječjeg vrtića u Triblju i jedna mješovita skupina u područnom vrtiću u Bribiru.

Redoviti jaslički program-10 satni (dvije skupine) provodi se u područnom odjelu Dječjeg vrtića u Bribiru i u sjedištu Dječjeg vrtića u Triblju.

Planom razvoja predviđaju se dvije vrtićke (10 sati) skupine i jedna

jaslička (10 sati) skupina u objektu u Triblju, te dvije vrtićke (10 sati) skupine i jedna jaslička (10 sati) skupina u Bribiru.

Integrirani program predškole i kraći program predškole može se provoditi u sjedištu Dječjeg vrtića u Triblju i područnom odjelu vrtića u Bribiru. Ostali programi (kraći programi ranog učenja engleskog jezika provodit će se u sjedištu vrtića u Triblju i područnom odjelu u Bribiru.)

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa se utvrđuje za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (»N.N« br.63/08 i 90/10), te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Članak 6.

Plan razvoja i mreže dječjeg vrtića Vinodolske općine može se proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija u vidu područnih odjeljenja u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda i predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

Članak 7.

Vinodolska općina, sukladno članku 48. stav. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuNarodne novine« br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovitog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u proračunu Vinodolske općine za tekuću godinu.

Članak 8.

Vinodolska općina sufinancira troškove smještaja djece u redovitim programima Dječjeg vrtića iz članka 4. ovog Plana sukladno Godišnjem programu potreba za rad Dječjeg vrtića kojega se odobrava u okviru proračuna za tekuću godinu.

Vinodolska općina može svojim proračunskim sredstvima sufinancirati i druge posebne programe, sukladno Proračunu.

Članak 9.

Vinodolska općina, po zahtjevu roditelja za svako dijete s prebivalištem na području Općine, koje po prijavi na javni natječaj za upis u Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« i područne odjele Vrtića, nije ostvarilo upis za tekuću pedagošku godinu, neće sufinancirati troškove smještaja djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave, osim za djecu sa utvrđenim teškoćama u razvoju, uz predočenje liječničke dokumentacije.

Ekonomska cijena vrtića ne smije biti opterećena troškovima objekta (gradnje, zakupa i kapitalnog održavanja objekta).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razlika mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Plana razvoja i mreže dječjeg vrtića na području Vinodolske općine, prestaje važiti Plan mreže dječjeg vrtića u Općini VinodolskojSlužbene novine Primorsko-goranske županije« br. 33/07).

Članak 12.

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/8

URBROJ:2107-03/16-01-12-263

Bribir, 14. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr