SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

56.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15), članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 48. Statuta Vinodolske općineSlužbene Novine« Primorsko - goranske županije broj 40/09 i 15/13) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 27. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA
objekata komunalne infrastrukture na području
Vinodolske općine za 2017. godinu

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine u 2017. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

-odvodnja atmosferskih voda,

-čišćenja javnih površina,

-održavanja javnih površina,

-održavanja nerazvrstanih cesta,

-održavanja groblja,

-održavanja javne rasvjete.

1.2. Ovim se programom određuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, vrijednosti planiranih radova i nositelja provedbe programa.

1.3. Program je izrađen u skladu s planiranim prihodima i primicima te utvrđenim rashodima i izdacima u Proračunu Vinodolske općine za 2017. za koje se sredstva osiguravaju u ovom programu.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

2.1. Sredstva za financiranje radova iz Programa osigurat će se rasporedom proračunskih prihoda od -

Prijedlog

-komunalne naknade 2.079.000,00 kuna

-grobne naknade 200.000,00 kuna

-doprinosa za šume 120.000,00 kuna

2.2. Planirana sredstva za financiranje Programa u iznosu od ukupno 2.399.000,00 kuna rasporedit će se za obavljanje komunalnih djelatnosti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

3.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju planiranih sredstava za ostvarivanje programa u točki 2.1. i njihova rasporeda za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno točki 2.2. ovog programa, u nastavku se navode radovi održavanja komunalne infrastrukture u 2017., prema vrsti objekata i uređaja, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje poslova i radova u planiranom opsegu, odnosno standardu održavanja.

3.2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, pješačke staze, šetališta, biciklističke trake i staze, pothodnici, podvožnjaci, mostovi i tuneli ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste), javnih zelenih površina (parkovi, park-šume, dječja igrališta, okoliši javnih uređenih zelenih površina oko objekata, uređene zelene površine uz ceste i prometnice, javni rekreacijski i sportski prostori, obale rijeka, jezera i potoka) te ostalih površina (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore).

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima. Održavanje javnih površina, zelenih površina i parkova povjeravaju se putem ugovora. Za održavanje javnih površina, parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 180.000,00 kuna

3.3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine planirano je proračunom za 2017.godinu ukupno 600.000,00 kuna od čega:

prijedlog

-za Zimsku službu - usluga interventnog čišćenja i posipavanja 20.000,00 kuna

-prosijeci - zaštita od požara 5.000,00 kuna

-hitne intervencije na nerazvrstanim cestama 70.000,00 kuna

-Oznake ulica, vertikalna i horizontalna signalizacija 30.000,00 kuna

-Stručni nadzor na održavanju nerazvrstanih cesta 15.000,00 kuna

-radove na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta 460.000,00 kuna

Radove na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta Vinodolske općine izvesti će se putem ugovora prema izrađenim troškovnicima, a sukladno prioritetima mjesnih odbora.

Pod radovima na održavanju nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

. sanacija potpornih zidova na nerazvrstanim cestaia

. sanacija udarnih rupa i asfaltiranje na narazvrstanim cestama

4. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Vinodolska općina izvršavat će svoje obveze održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje održavanja komunalne infrastrukture.

4.2. Sredstva za provedbu ovog programa osiguravat će se Proračunom Vinodolske općine i ovim programom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

4.3. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/8

URBROJ:2107-03/16-01-12-257

Bribir, 14. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr