SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

52.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11., 22/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 40/09, 15/13 i 30/13.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 26. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da dio nekretnine k.č.br. 10270 Općinski put od 1464 čhv. iz z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad, prema prijedlogu parcelacije GEODEZIJA COMMERCE d.o.o. Dramalj od listopada 2014. godine, pod novom oznakom k.č.br. k.č.br. 10270/2 Dio kuće i dvora u Općini Vinodolskoj, Janjevalj 9 od 14,7 čhv. ili 53 m2 k.o. Belgrad, ne predstavlja u naravi javno dobro-put već čini dio kuće, te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici - Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine (OIB-98133635529), temeljem članka 103. stavak 3. Zakona o cestama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ:2107-03/16-01-12-250

Bribir, 7. prosinac 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik:
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr