SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

50.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članaka 107. i 108. Zakona o cestamaNarodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/ 14) i članka 48. Statuta Vinodolske općineSlužbene Novine Primorsko - goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 26. sjednici održanoj 07. prosinca 2016. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA
objekata komunalne infrastrukture na području
Vinodolske općine za 2016. godinu

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine u 2016. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

-odvodnja atmosferskih voda,

-čišćenja javnih površina,

-održavanja javnih površina,

-održavanja nerazvrstanih cesta,

-održavanja groblja,

-održavanja javne rasvjete.

1.2. Ovim se programom određuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, vrijednosti planiranih radova i nositelja provedbe programa.

1.3. Program je izrađen u skladu s planiranim prihodima i primicima te utvrđenim rashodima i izdacima u Proračunu Vinodolske općine za 2016. za koje se sredstva osiguravaju u ovom programu.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

2.1. Sredstva za financiranje radova iz Programa osigurat će se rasporedom proračunskih prihoda u kunama

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju planiranih sredstava za ostvarivanje programa u točki 2.1. i njihova rasporeda za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno točki 2.2. ovog programa, u nastavku se navode radovi održavanja komunalne infrastrukture u 2016., prema vrsti objekata i uređaja, s naznakom nositelja programa, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje poslova i radova u planiranom opsegu, odnosno standardu održavanja.

2.2.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, pješačke staze, šetališta, biciklističke trake i staze, pothodnici, podvožnjaci, mostovi i tuneli ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste), javnih zelenih površina (parkovi, park-šume, dječja igrališta, okoliši javnih uređenih zelenih površina oko objekata, uređene zelene površine uz ceste i prometnice, javni rekreacijski i sportski prostori, obale rijeka, jezera i potoka) te ostalih površina (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore).

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima. Održavanje javnih površina, zelenih površina i parkova povjeravaju se putem ugovora. Za održavanje javnih površina, parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 210.000,00 kuna

2.2.4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod radovima na održavanju nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

.sanacija potpornih zidova na nerazvrstanim cestaia

.sanacija udarnih rupa i asfaltiranje na narazvrstanim cestama

Za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine planirano je proračunom za 2016.godinu ukupno 5.730.000,00 kuna od čega:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

radove na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta Vinodolske općine izvesti će se za sljedeće dionice po naseljima:

BRIBIR:

a)Sanacija nerazvrstane ceste za Vlasteliće u dužini 150 metara

b)Sanacija nerazvrstane ceste Podgori u dužini 200 metars

c) Sanacija ceste vrh Podskoči u dužini 150 metara

d) Sanacija ceste u Štalama u dužini 110 metara

e) Sanacija udarnih rupa Kosavin 4x 30 m2

GRIŽANE-BELGRAD:

a)Sanacija prometnice kroz selo Matrici u dužini 150 metara

b)Proširenje ceste u Kostelju (Mazarelac) u dužini50 metara

c)Sanacija oštećenog diela prometnice uz most Pelići u površini od 80m2

TRIBALJ:

a)Sanacija dijela nerazvrstane ceste, ulica Ropci od kbr 14 do kbr 17 u dužini od 50 metara

b)Sanacija nerazvrstane ceste ulica Blažići u dužini 100 metara

c)Sanacija udarnih rupa uz most Stranče u dužini 80 metara

DRIVENIK:

a)Sanacija nerazvrstane ceste vrh Goričine u dužini 50 metara

b)Sanacija nerazvrstane ceste - prilaza od crkve sv. Dujma do Frankopanskog kaštela u dužini 75 metara

3. ZAVRŠNE ODREDBE

3.1. Vinodolska općina izvršavat će svoje obveze održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje održavanja komunalne infrastrukture.

3.2. Sredstva za provedbu ovog programa osiguravat će se Proračunom Vinodolske općine i ovim programom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

3.3. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/6

URBROJ:2107-03/16-01-12-246

Bribir, 7. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr