SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

71.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobruNarodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 49. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj 30. studenog 2016. godine, donosi

PLAN
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ
U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovim Planom utvrđeno je redovno upravljanje pomorskim dobrom na području općine Omišalj u 2017. godini, utvrđena su sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru (Narodne novine br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) koje se mogu obavljati na području Općine Omišalj, uvjeti te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2017. godini.

Članak 2.

U 2017. godini planiraju se aktivnosti zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja pomorskog dobra, te određuju potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Općinsko vijeće općine Omišalj imenovalo je Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće), koje u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobruNarodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i odredbama ovog Plana, rješava zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.

U slučaju ako se do sazivanja sjednice Vijeća, za obavljanje iste djelatnosti na istoj mikrolokaciji zaprimi više zahtjeva, prednost u razmatranju ima uredan i potpuni zahtjev koji je ranije zaprimljen, osim za mikrolokacije na morskoj obali na kojima postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja nije okončan. Za te mikrolokacije Vijeće može izdati odobrenje jedino nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Na plaži na kojoj je utvrđeno više mikrolokacija za obavljanje iste djelatnosti, jednom podnositelju zahtjeva, koncesijsko odobrenje se može dati samo za jednu mikrolokaciju.

Koncesijska odobrenja izdaju se, u pravilu, na vremenski rok od od jedne kalendarske (nedjeljive) godine. Iznimno, ako se odobrenje izdaje na vremenski rok dulji od jedne kalendarske godine, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Naknade za koncesijska odobrenja utvrđuju se u iznosima predviđenima za turistički razred »A«.

AKTIVNOSTI Planirana sredstva(kn)

REDOVNO ODRŽAVANJE

1. Čišćenje plaža u naseljima, izvan naselja i pražnjenje košarica uz plaže 313.000,00

2. Čišćenje javnih WC-a u sezoni 110.000,00

3. Ravnanje plaža i radovi na uređenju plaža (popravci sunčališta) 50.000,00

4. Dohranjivanje plaža pijeskom 50.000,00

5. Uređenje plaža 200.000,00

6. Potrošnja vode sa tuševa i javnih sanitarnih čvorova 50.000,00

7. Održavanje tuševa (popravci, čišćenje, montaža, demontaža) 40.000,00

8. Naknada za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 10.000,00

9. Program Plava zastava 35.000,00

UKUPNO 858.000,00

IZVORI SREDSTAVA Planirana sredstva(kn)

1. Naknada za koncesijska odobrenja 250.000,00

2. Naknada za uporabu pomorskog dobra 300.000,00

3.Ostali izvori (donacije, sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Omišalj) 308.000,00

UKUPNO 858.000,00

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Omišalj te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ležaljke, suncobrani i slična sredstva koja iznajmljuju korisnici koncesijskih odobrenja, za vrijeme dok se ne koriste, ne smiju se držati na plaži, već moraju biti uredno odložena na za to predviđeno mjesto.

Objekti i predmeti postavljeni na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti temeljem koncesijskog odobrenja, moraju biti sukladni odredbama Odluke o komunalnom reduSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/08, 33/09 i 5/15) te se svojim izgledom moraju uklapati u ambijent.

Članak 6.

Troškove potrošnje struje i vode, te druge komunalne troškove snosi korisnik koncesijskog odobrenja. Troškovi postupka izdavanja koncesijskog odobrenja utvrđuju se u iznosu od 250,00 kuna po zahtjevu, a preduvjet izdavanja je plaćanje naknade i troškova postupka, jednokratno, unaprijed.

Članak 7.

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 8.

Ovaj Plan stupa na snagu danom ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 342-01/16-01/9

UR.BROJ: 2142-06-15-01-2

Omišalj, 30. studenoga 2016.

Općinska načelnica
mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=51513&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr