SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA LOPAR

54.

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanjuNarodne novine« broj 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akataNarodne novine« broj 38/88), načelnik Općine Lopar donosi

P L A N
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Općine
Lopar za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Načelnika, Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela.

Članak 2.

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristiti će se u određivanju klasifikacijske oznake, brojčane oznake, kao i brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine kako slijedi:

0 DRUŠTVO

006 DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE

006-01 Općenito (političke stranke)

007 UDRUGE (DRUŠTVENE ORGANIZACIJE)

007-01 Općenito

007-03 Udruge i drugi savezi

007-04 Ostalo

008 INFORMIRANJE

008-01 Općenito

008-02 Javno informiranje

008-03 Izborno informiranje

008-04 Ostalo (pravo na pristup informacijama)

010 ORGANIZACIJA DRŽAVE

010-01 Općenito

010-04 Republika Hrvatska

010-05 Županije

010-06 Gradovi i općine

010-07 Ostalo

011 DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE AKATA

011-01 Općenito

011-02 Postupak donošenja propisa

011-03 Objavljivanje propisa

011-04 Ostalo

012 USTAVNI PROPISI I STATUTI

012-01 Općenito

012-02 Ustavni propisi

012-03 Statuti

012-04 Ostalo

013 IZBORNI SUSTAV

013-01 Općenito

013-02 Birački spiskovi

013-03 Izbori i opoziv (ostavke)

013-04 Izborno povjerenstvo

013-05 Ostalo

015 GRANICE (TERITORIJANA RAZGRANIČENJA)

015-01 Općenito

015-05 Područja općina

015-07 Gradovi i naselja

015-08 Ulice i trgovi

015-09 Ostalo

021 ORGANIZACIJA I RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

021-01 Općenito

021-05 Organizacija i rad općinskog vijeća

021-06 Ostalo (Savjet mladih)

022 ORGANIZACIJA I RAD IZVRŠNIH ORGANA

022-01 Općenito

022-02 Kolegij načelnika

022-05 Organizacija i rad općinskog načelnika

022-06 Ostalo

023 ORGANIZACIJA I RAD UPRAVE

023-01 Općenito

023-03 Državna uprava

023-04 Županijski uredi

023-05 Upravna tijela općine

023-06 Ostalo

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

034-01 Općenito (izdavanje uvjerenja i drugih potvrda)

034-02 Opći upravni postupak

034-03 Posebni upravni postupak

034-04 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda

034-06 Izvješća o rješavanju predmeta

034-07 Upravni i upravno-računski spor

034-08 Ostalo

035 UREDSKO POSLOVANJE

035-01 Općenito

035-02 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi

035-03 Postupak s aktima

035-04 Evidencije i obrasci

035-05 Oblik, sadržaj i način izrade akata

035-07 Ostalo

036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA

036-01 Općenito

036-02 Postupak arhiviranja predmeta i akata

036-05 Ostalo

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI

038-01 Općenito

038-02 Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom RH

038-03 Upotreba, čuvanje i uništavanje

038-04 Ostalo

040 UPRAVNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATA

040-01 Općenito

040-02 Pojedinačni predmeti

040-03 Ostalo

041 UPRAVNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA

041-01 Općenito

041-02 Pojedinačni predmeti

042 INSPEKCIJSKI NADZOR

042-01 Općenito

050 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD ORGANA UPRAVE

050-01 Općenito

050-02 Pojedinačni predmeti

052 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE

052-01 Predstavke i pritužbe na rad tijela, zamolbe,
inicijativne obavijesti

053 MOLBE I PRIJEDLOZI

053-01 Općenito

053-02 Pojedinačni prijedlozi

06 ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA

061 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA

061-01 Općenito

061-06 Ostale javne nagrade i priznanja

08 RADNICI I ORGANIZACIJA UPRAVE

080 DUŽNOSNICI, RUKOVODEĆI I DRUGI RADNICI

080-01 Općenito

080-02 Dužnosnici

080-07 Ocjenjivanje službenika i namještenika

080-08 Ovlaštenja u potpisivanju i zamjenjivanju

080-09 Ostalo

1 RAD I RADNI ODNOS

11 RADNI ODNOS

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG

ODNOSA, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI RAD

112-01 Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel

112-02 Općenito

112-03 Rad na određeno vrijeme

112-04 Ugovor o djelu

112-05 Rad na neodređeno vrijeme

112-06 Pripravnici

112-08 Autorski ugovor

112-09 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa

112-10 Program javnih radova

112-11 Ostalo

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA

113-01 Općenito

113-02 Radno vrijeme

113-03 Odmori

113-04 Dopusti

113-05 Bolovanja

113-07 Ostalo

114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

114-01 Općenito

114-02 Radni sporovi

114-05 Materijalna odgovornost

114-06 Ostalo

12 OSOBNI DOHOCI

120 STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA

120-01 Općenito (plaće)

120-08 Ostalo

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA

121-01 Općenito

121-02 Dnevnice

121-07 Regres za godišnji

121-09 Pomoć u slučaju smrti

121-10 Jubilarne nagrade

121-12 Autorski honorari

121-13 Nagrade učenicima i studentima

121-15 Ostalo

13 STRUČNO USAVRŠAVANJE

133 STRUČNI ISPITI

133-01 Općenito

133-02 Stručni ispiti

14 MIROVINSKO - INVALIDSKO OSIGURANJE

140 MIROVINSKO OSIGURANJE

140-01 Općenito

140-09 Evidencije

3 GOSPODARSTVO

300 GOSPODARSKO PLANIRANJE

300-01 Općenito

300-02 Javna nabava

302 GOSPODRSKI RAZVOJ

302-01 Općenito ( razvojni programi, poduzetničke zone i ostalo)

32 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO I ZADRUGARSTVO

320 POLJOPRIVREDA

320-01 Općenito

320-02 Poljoprivredno zemljište

325 VODNO GOSPODARSTVO

325-01 Općenito (vodoopskrba)

325-08 Vodoprivredni doprinosi i naknade

325-11 Ostalo

33 TRGOVINA, OTKUP, OPSKRBA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

330 UNUTARNJA TRGOVINA

330-01 Općenito

330-04 Trgovačke radnje

330-05 Ostalo

334 TURIZAM

334-01 Općenito

335 UGOSTITELJSTVO

335-01 Općenito (ugostiteljska djelatnost i ostalo)

335-02 Ugostiteljska djelatnost

335-05 Ostalo

34 PROMET

340 CESTOVNI PROMET

340-01 Općenito

340-03 Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture

340-09 Ostalo

35 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA

350 PROSTORNO PLANIRANJE

350-01 Općenito

350-02 Prostorni planovi

350-03 Posebni uvjeti građenja

350-05 Uvjeti uređenja prostora

350-06 Uređenje građevinskog zemljišta (lokacijske dozvole)

350-07 Detaljni planovi

350-08 Ostalo

351 ZAŠTITA OKOLIŠA

351-01 Općenito

351-03 Studija utjecaja na okoliš

351-04 Ostalo (program sanacije odlagališta otpada)

36 GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI

360 GRAĐEVINSKI POSLOVI

360-01 Općenito (građevinski poslovi)

360-02 Pojedinačni predmeti

361 GRAĐENJE

361-01 Općenito

361-02 Izgradnja objekata

361-03 Građevinske dozvole

361-06 Rješenje o uvjetima građenja

361-08 Ostalo

362 GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

362-01 Općenito

362-02 Pojedinačni predmeti

363 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

363-01 Općenito

363-02 Groblje

363-03 Koncesije

363-04 Komunalne djelatnosti

363-05 Komunalna naknada

363-06 Komunalna naknada (rješenja, zaduženja i ostalo)

363-07 Komunalni doprinos

363-08 Komunalna inspekcija

363-09 Javne površine (rješenja, suglasnosti i ostalo)

363-10 Ostalo

372 POSLOVNI PROSTOR

372-01 Općenito

372-03 Najam - zakup

372-05 Ostalo

4 FINANCIJE

40 OPĆENITO

400 FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI

400-01 Općenito

400-02 Financijski planovi

400-03 Predračuni

400-06 Financijska izvješća

400-07 Bilance

400-08 Proračun

400-09 Fiskalna odgovornost

400-10 Ostalo

402 FINANCIRANJE

402-01 Općenito

402-02 Financiranje privrednih djelatnosti

402-03 Financiranje društvenih djelatnosti

402-04 Financiranje javnih potreba

402-06 Refundacije (regresni zahtjevi)

402-07 Sufinanciranje

402-08 Financiranje iz proračuna - zamolbe

402-09 Financiranje iz fondova EU

402-10 Ostalo

404 INVESTICIJE

404-01 Općenito

406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE

406-01 Općenito

406-03 Osnovna sredstva

406-05 Sredstva opreme

406-06 Inventar

406-08 Inventure

406-09 Ostalo

41 JAVNI (DRUŠTVENI) PRIHODI

410 POREZI

410-01 Općenito

410-07 Porez na tvrtku

410-14 Porezi na poslovni prostor

410-15 Porez na kuću za odmor

410-20 Porez na promet nekretnina i prava

410-23 Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine

410-26 Ostalo

42 JAVNI RASHODI

420 REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE

420-01 Općenito

420-04 Kompenzacije

5 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

55 SOCIJALNA ZAŠTITA

550 OPĆENITO

550-01 Općenito

551 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE

551-01 Općenito

551-03 Socijalne pomoći

551-06 Financijske pomoći

551-08 Ostalo

6 PROSVJETA, KULTURA, ZNANOST I INFORMATIKA

60 PROSVJETA

602 ŠKOLSTVO

602-01 Općenito

604 STIPENDIRANJE

604-01 Općenito

604-02 Stipendije

61 KULTURA

612 KULTURNE DJELATNOSTI

612-01 Općenito

62 TJELESNA KULTURA

620 SPORT

620-01 Općenito

7 PRAVOSUĐE

70 POSLOVI

701 ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ

701-01 Općenito

9 PREDMETI KOJI NE SPADAJU U GLAVNE GRUPE 0-8

93 GEODETSKO - KATASTARSKI POSLOVI

931 GEODETSKE USLUGE

931-01 Općenito

931-02 Katastarski planovi

931-03 Ostalo

932 KATASTAR ZEMLJIŠTA

932-01 Općenito

932-11 Parcelacije

932-12 Ostalo

935 ČUVANJE I KORIŠTENJE DOKUMENTACIJE

935-01 Općenito

935-06 Kopije katastarskih planova

935-07 Izvodi iz posjedovnih listova

935-08 Izdavanje uvjerenja i potvrda

935-12 Ostalo

936 OSTALI GEODETSKI POSLOVI

936-01 Općenito

936-02 Geodetski elaborati

936-03 Izrada karte buke i akcijskih planova

936-05 Ostalo

94 IMOVINSKO - PRAVNI ODNOSI

940 EVIDENCIJA NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU

940-01 Općenito

940-02 Građevinsko zemljište

940-04 Poljoprivredno zemljište

940-05 Šumsko zemljište

940-06 Ostalo

943 PROMJENA REŽIMA VLASNIŠTVA

943-01 Općenito

944 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

944-01 Općenito

944-15 Zakup građevinskog zemljišta

944-17 Pravo služnosti

944-18 Ostalo

95 STATISTIKA

958 STATISTIČKI PODACI

958-01 Općenito

96 OSTALO

960-03 Ostalo

Članak 3.

Tijekom kalendarske godine klasifikacijske oznake ne mogu se mijenjati niti brisati, ali se mogu dodavati nove.

Dodavanje novih klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka unutar ustrojstvenih jedinica koje nisu utvrđene ovim Planom, moguće je isključivo pisano dopunom ovog Plana.

Članak 4.

URBROJ: 2169/02 - broj unutarnje ustrojstvene jedinice - godina - redni broj pismena unutar predmeta.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Plana klasifikacijskih oznaka prestaje važiti Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata KLASA:035-02/ 15-02/01, URBROJ:2169/02-02-15-01 od 21. prosinca 2015. godine.

Članak 6.

Ovaj Plan primjenjuje se od 01.01.2017. godine, a biti će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:035-02/16-02/01

URBROJ:2169/02-02-16-01

Lopar, 21. prosinca 2016.

Načelnik
mr.sc. Alen Andreškić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=51281&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr