SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

66.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04,39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 31. sjednici dana 27. prosinca 2016. godine, donosi:

O D L U K U
izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije
na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, KLASA:
940-02/16-20/69, URBROJ: 2107/02-01-16-2

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, KLASA: 940-02/16-20/69, URBROJ: 2107/02-01-16-2 od 13. prosinca 2016. godine u članku 2. podnaslov »područje naselja Povile« dodaje se nova alineja koja glasi:

»- k.č.br. 3267/2 upisana u z.k.ul. 3171 k.o. Ledenice Općinskog suuda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 314 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 80 m2

Članak 2.

U članku 3. broj »895 m2« mijenja se u »975 m2«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. alineja 1 mijenja se i sada glasi:

».- stalni dio naknade za koncesiju iznosi 4.875,00 kn.«

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski podnio je dana 23. prosinca 2016. godine zahtjev Gradu Novi Vinodolski, za izmjene i dopunu Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, KLASA: UP/I-940-02/16-20/69, URBROJ: 2107/02-01-16-2 od 13. prosinca 2016. godine.

Predmetnom Odlukom dana je koncesija na pomorskom dobru radi izgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom - Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce i to za područje naselja Povile, Grabrova/Muroskva, te za rekonstrukciju havarijskog preljeva na crpnoj stanici »Crveni križ«.

Iz naknadno podesenog zahtjeva vidljivo je da je pogreškom u geodetskom elaboratu izrađenom po geodetskoj kući TOPOING d.o.o. iz Kastva, izostavljena k.č.br. 3267/ 2, upisana u z.k.ul. 3171 k.o. Ledenice. Njena ukupna površina je 314 m2, a površina predviđena za koncesiju je 80 m2.

Ovo tijelo utvrdilo je da se ista nalazi u izdanoj Lokacijskoj dozvoli, KLASA: UP/I-350-05/16-03/7, URBROJ: 2170/1-03-02/8-16-8 od 23. studenog 2016. godine za građenje infrastrukturne građevine - kolektori odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski - područje naselja Povile.

Isto tako utvrđen je status pomorskog dobra na katastarskoj čestici i isto je upisano u zemljišnu knjigu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte preporučeno.

Klasa: 940-02/16-20/69

Ur. broj: 2107/02-16-01-5

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=51250&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr