SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

221.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukamaNarodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 I 19/16 - pročišćeni tekst),Župan Primorsko-goranske županije dana 28. studenoga 2016. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske
županije za 2017. godinu

Članak 1.

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja, te izradu prijedloga granice pomorskog dobra kao i njezinu provedbu.

Upravljanjem pomorskom dobrom stvaraju se uvjeti za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti na pomorskom dobru.

Donošenje ovog Plana pridonosi očuvanju i promicanju pomorske tradicije Primorsko-goranske županije, održavanju lučkog i izvan lučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenju preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti utvrđivanjem granica pomorskog dobra i davanjem koncesija na pomorskom dobru, te zaštiti mora, morske obale i okoliša, a sve u skladu s Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije i Prostornim planom Primorsko- goranske županije.

Članak 2.

Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (dalje u tekstu: Plan) obuhvaća:

I. Plan utvrđivanja granica pomorskoga dobra,

II. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru,

III.Plan prihoda i rashoda za upravljanje pomorskim dobrom.

I.PLAN UTVRĐIVANJA GRANICA POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Plan utvrđivanja granica pomorskog dobra u Primorsko- goranskoj županiji izrađuje se temeljem članka 4. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05) i obuhvaća aktivnosti:

a)      Izrada prijedloga granica pomorskog dobra

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

b)Nove katastarske izmjere za one katastarske općine za koje je postupak u nadležnosti Državne geodetske uprave došao u fazu u kojoj je moguće utvrđivati granicu pomorskog dobra

c)Izrada geodetskih elaborata granica pomorskog dobra utvrđenih Rješenjem Povjerenstva za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ili Uredbom Vlade Republike Hrvatske tijekom 2016. godine i tijekom 2017. godine za koje je podnositelj zahtjeva Primorsko-goranska županija, luka otvorenih za javni promet Primorsko-goranske županije, kao i za utvrđene granice pomorskog dobra za koje obveznici izrade geodetskih elaborata iste nisu izradili (područja prikladna za koncesioniranje), te za obavljanje ostalih geodetskih usluga

d) Ažuriranje i dopuna GIS-a pomorskog dobra.

II.PLAN DAVANJA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 4.

Plan davanja koncesija u Primorsko-goranskoj županiji obuhvaća aktivnosti u postupku davanja koncesija na dijelovima pomorskog dobra izvan lučkog područja i u lukama posebne namjene od značaja za Primorsko-goransku županiju, praćenje izvršenje sklopljenih ugovora o koncesiji, posebno kontrole naplate i izvršenih ulaganja.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 30. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine donijela Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu koji čini sastavni dio ovoga Plana (»Službene novine« broj 25/16).

III.PLAN PRIHODA I RASHODA ZA UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

Članak 5.

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji čine:

osredstva od naknada za koncesiju,

osredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,

osredstva koja se osiguravaju u proračunu županije za upravljanje pomorskim dobrom,

osredstva od naknada za utvrđivanje granica pomorskog dobra

opomoći iz državnog proračuna.

Članak 6.

Prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije od upravljanja pomorskim dobrom u 2017. godini planiraju se u ukupnom iznosu 12.370.000,00 kuna i to kako slijedi:

a)8.100.000,00 kuna od naknada za dane koncesije na pomorskom dobru,

b)3.500.000,00 kuna od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra

plaćaju vlasnici brodica i jahti,

c)60.000,00 kuna od poreznih i ostalih prihoda PGŽ,

d)20.000,00 kuna od naknada za utvrđivanje granica pomorskog dobra,

e)690.000,00 kuna od pomoći državnog proračuna (eko brodovi).

Članak 7.

Rashodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu planiraju se namjenski za ulaganja na pomorskom dobru u ukupnom iznosu od 12.370.000,00 kuna i to kako slijedi:

1.Poticanje rada Županijskih lučkih uprava 6.809.000,00 kn

2.Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje 1.550.000,00 kn

3.Utvrđivanje granica pomorskog dobra 951.000,00 kn

4.Koncesioniranje pomorskog dobra 290.000,00 kn

5.Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza 200.000,00 kn

6.Zaštita mora, morske obale i okoliša 2.570.000,00 kn

Članak 8.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro u Primorsko- goranskoj županiji za 2017. godinu iz članka 7. stavak 1. točke 1. i 2. ovog Plana temeljiti će se na zahtjevima županijskih lučkih uprava, gradova i općina Primorsko-goranske županije sukladno uvjetima i kriterijima iz:

a)Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (KLASA: 022-04/14-01/11, URBROJ: 2170/1-01-01/ 6-14-12 od 24. ožujka 2014. godine i KLASA: 022- 04/14-01/33, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-14 od 15. rujna 2014. godine)

b)Pravilnika o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra (KLASA: 022-04/14-01/14, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-44 od 22. travnja 2014. godine, KLASA: 022-04/14-01/33, URBROJ: 2170/ 1-01-01/6-14-12 od 15. rujna 2014. godine)

Članak 9.

Novčana sredstva navedena u članku 7. ovog Plana rasporediti će se sukladno Odluci o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Za provedbu Plana novčana sredstva se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Članak 11.

Za obavljanje stručnih, tehničkih i administrativnih poslova sa svrhom provedbe Plana zadužen je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA: 022-04/16-01/44

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-20

Rijeka, 28. studenoga 2016.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=00001&odluka=221
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr