SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

44.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka za 2017. godinu i to:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javna rasvjeta

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.

Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture te raspoloživim financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu.

II.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA,
NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE
RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada Krka kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa
za 2017.god.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000,00 kn

-prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada. . . . . . . . . 400.000,00 kn

-prihod od koncesija (parkirališta). . . . . . 75.000,00 kn

-prihod od donacija.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-prihod od pomoći.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.027.600,00 kn

-prihod od pomoći Hrvatskih voda. . . . . 100.000,00 kn

-prihod od prodaje imovine. . . . . . . . . . . 443.900,00 kn

-prihod od boravišne pristojbe. . . . . . . . . . 57.000,00 kn

-opći prihodi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.500,00 kn

-sredstva od poreza na dohodak za
zajedničke projekte na otocima.. . . . . . . 210.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI: 11.677.000,00 kn

Članak 3.

Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne

infrastrukture, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja prikazani su tablično:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 11.677.000,00 kn.

Ako se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene Programom, o njihovoj realizaciji potrebnu odluku donosit će Gradonačelnik Grada Krka o čemu je posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Općinsko vijeće Grada Krka.

Jedinstveni upravni odjel podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu do kraja veljače 2018. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka do kraja ožujka 2018. godine Gradskom vijeću Grada Krka podnosi izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 363-01/16-01/11

Ur.broj: 2142/01-01-16-8

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr