SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

37.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

I. Izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

I. Izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Program) mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15).

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa
za 2016. god. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500.000,00kn

-prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada. . . . . . . . . . 280.000,00kn

-prihod od koncesija za parkirališta. . . . 350.000,00kn

-prihod od donacija.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00kn

-prihod od pomoći Hrvatskih voda
d.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412.500,00kn

-prihod od pomoći PGŽ za površinu
vježbališta na otvorenom.. . . . . . . . . . . . . . 80.000,00kn

-sredstva od poreza na dohodak za
zajedničke projekte na otocima. . . . . . 2.374.500,00kn

Ukupno prihodi:. . . . . . . 11.047.000,00kn«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja prikazani su tablično:

a)Javne površine (izvor financiranja: prihod od komunalnog doprinosa; prihod od pomoći PGŽ za površinu vježbališta na otvorenom)

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 11.047.000,00 kn.

Jedinstveni upravni odjel podnosi izvješće za ostvarivanje Programa izvršnom tijelu do kraja veljače 2017. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2017. godine Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 5.

Ova I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-01/15-01/15

Ur.broj:2142/01-01-16-14

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr