SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

36.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/ 95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/ 04, 110/04, 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 37/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 20. prosinca 2016, donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2016. godini

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 37/15) zamjenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove I. Izmjene Programa i glasi:

*vidi Tabelu 1. u prilogu*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 8.960.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova I. Izmjena Programa stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 363-01/16-01/13

Urbroj: 2142/01-01-16-3

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić v.r.

I. IZMJENE PROGRAMA ODRŽA
VANJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2016. GODINU

Tabela 1.

Izvori sredstavaProgram 2016.

(I. izmjena)

1. Prihod od komunalne naknade . . . . . 6.900.000,00 kn

2. Prihod od koncesijskih odobrenja . . . 1.130.000,00 kn

3.Prihod od naknade za održavanje
groblja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000,00 kn

4. Opći prihodi - ostali prihodi. . . . . . . . . 820.000,00 kn

UKUPNO: 8.960.000,00 kn

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 1.466.000,00 kn

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.Čišćenje javno - prometnih površina
- poz. 3200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.065.000,00 kn

-ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina i stubišta - 26.691 m2),

-povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 125.000 m2

-strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 4.950 m2

-fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

-pražnjenje košarica za smeće,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica,

-čišćenje grafita,

-čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

-zimska služba (čišćenje snijega i leda s
posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

-interventni radovi.

2.Odvoz otpada s javnih površina
- poz. 3119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

3.Sanacija divljih odlagališta - poz. 3205 . . . 51.000,00 kn

-sanacija najkritičnijih lokacija na području
Grada (sanacija divljeg odlagališta na području
»Lizera«, sanacija deponije naselja Kornić i
sanacija deponije naselja Linardići)

4.Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i
higijeničarsko veterinarska zaštita -
poz. 3118 i 3118.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije
sa stručnim nadzorom, koji se vrši u
proljeće i jesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije
i deratizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.000,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike i
čempresi) prema procjeni struke . . . . . . . 30.000,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite
prema zahtjevu komunalnog redara
- poz. 3118.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

5.Potrošnja vode na javnim površinama
- poz. 3117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.545.000,00 kn

1.Održavanje javnih površina -
poz. 3107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.000,00 kn

-čišćenje i održavanje upojnih bunara

-popravak dječjih sprava,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na
igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

-održavanje javne fontane,

-održavanje sunčanog sata,

-održavanje autobusnih čekaonica (mjesečno
čišćenje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-popravak rampe na parkiralištu iza upravne
zgrade Grada Krka 943,75 kn

-uređenje i čišćenje okoliša (okućnice)
Doma zdravlja Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji
drže stabilnost pokosa i dr.,

-košnja i krčenje trave i drače uz prometnice
i ulice u gradu Krku, koje ne održava
komunalna tvrtka (prema nalozima komunalnog
i prometnog redara). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.527,50 kn

-interventno održavanje zelenih površina,
koje nisu uvrštene u godišnjem programu
održavanja zelenih površina na području Grada:

a.grad Krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.636,25 kn

-košnja i čišćenje borove šumice kod
Franjevačkog samostana - 600 m2

-košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik - 900 m2,

-krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina,
ispod starog dječjeg vrtića - 900 m2,

-krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima
u starogradskoj jezgri,

-košnja trave na ostalim javnim površinama ( stepenište u Ul. Mate Balote, Ul. Put mora, dio Ul. Krčkih iseljenika, spojni put koji povezuje Vrbničku ul. sa Dobrinjskom ul. te Dobrinjsku ul. sa Omišaljskom ul.),

b.naselje Kornić.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.420,00 kn

-košnja i održavanje zelene površine oko
crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m2,

-košnja i održavanje parkirališta na Dunatu,
2 x godišnje - 500 m2,

-košnja i održavanje zelene površine kod zgrade
pošte - 288 m2,

-košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve
prema potrebi koju određuje komunalni redar,

-uređenje prostora za smještaj posuda za otpad
(kontejnera) uz glavnu prometnicu ulaza u
naselje Pinezići. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.062,50 kn

-nabava i postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

-održavanje jednog panoa,

-popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada:
upravna zgrada Grada Krka, Županijskih
ispostava, turističke i gospodraske inspekcije,

-uređenje platoa-parkirališnog prostora na parceli
iznad Vatrogasnog doma u Krku,.. . . . . . .31.237,50 kn

-održavanje kamenog partera u starogradskoj
jezgri grada Krka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.680,50 kn

-izgradnja oborinskog cestovnog kanala i
upojnog bunara radi prihvata oborinskih voda
kod franjevačkog samostana u Krku

(početak trga Krčkih glagoljaša). . . . . . . . 43.393,75 kn

-popravak-sanacija parkirališne površine
ispod Doma zdravlja Krk. . . . . . . . . . . . . . 4.865,63 kn

-uređenje-betoniranje dijela šetališta
Dražica-kod plaže »Punta de Galeto«.. . . 6.250,00 kn

-uklanjanje grafita u »čirkolu«-kamene
klupe u velikom parku u Krk. . . . . . . . . . 2.931,25 kn

-izgradnja armirano-betonske pješačke
ograde, duž. 29 m, vis. 0,65 m u dijelu park
šume Dražica iznad sunčališta Dražica. . 35.762,50 kn

-dobava i razastiranje kamenoga agregata
oko stabala u centru grada Krka, nakon
asfalterskih radova i ugradnje betonskih
rubnjaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875,00 kn

-sanacija i uređenje mjesne cisterne u
naselju Milohnić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.170,00 kn

-obnova i uređnje kamenog guvna u
naselju Milohnić, kod crkve. . . . . . . . . . . 13.000,00 kn

-popravak porušenih suhozida na potezu
od raskrižja Dunat Prema naselju
Kornić.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375,00 kn

-čišćenje filtera cisterne za vodu kod stare
osnovne škole u naselju Milohnići te zamjena
kamenog aregata u filteru.. . . . . . . . . . . . . 2.490,00 kn

-ostali radovi (najam i postava prijenosnih WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

-usluga nadzora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.750,00 kn

-nepredviđeni radovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.628,37 kn

2.Održavanje zelenih površina -
poz. 3209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.090.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

-24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

-drvoredna stabla 939 kom;

-vaze 108 kom i

-egzota 193 kom,

Program obuhvaća: 898.436,84 kn

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih
zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i
navodnjavanje,

-ažuriranje katastra zelenih površina,

-usluga nadzora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.500,00 kn

-košnja trave uz prometnice, ulice i
puteve 13.400m, u naseljima Vrh, Salatić i
Kosić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.875,00 kn

-sufinanciranje održavanja Papinog perivoja u naselju Omišalj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.448,16 kn

-košnja trave i drače uz nerazvrstanu cestu
od crkvice sv. Lucije do autokampa Krk
u Krku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600,00 kn

-nabava sadnice masline za srednju školu
Hrvatski kralj Zvonimir u Krku. . . . . . . . . 1.140,00 kn

-nepredviđeni radovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

3.Održavanje plaža - poz. 3111. . . . . . . . . . 816.000,00 kn

-uređenje-investicijsko održavanje plaža, na
plažama »Plav«, »Dražica« i »Črnike«. 383.207,25 kn

-sanacija odrona ispod hotela »Koralj«
na kupalištu Dražica izgradnja kameno -
betonskog potpornog zida ) - II faza. . . 226.571,88 kn

-izrada rampe - slipa na plaži Dunat za ulazak
invalidnih osoba u more. . . . . . . . . . . . . . 10.925,00 kn

-nabava šljunčanog materijala

-montaža i demontaža opreme,

-održavanje opreme,

-održavanje staza,

-održavanje sunčališta i ograda,

-održavanje elektroinstalacija,

-utrošak struje za privremene priključke na plažama,

-usluga pražnjenja septičke jame na plaži »Jert«
u naselju Pinezići24.670,87 kn

-čišćenje gradskih plaža

-čišćenje prirodnih plaža izvan
naselja Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.750,00 kn

-usluga nadzora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.875,00 kn

4.Održavanje objekata po Mjesnim odborima:
Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići, Kornić,
Vrh - poz. 3108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000,00 kn

-održavanje objekata (društveni domovi i prostorije)
po MO:

MO Poljica

-uređenje predprostora i sanitarnog čvora u
Društvenom domu Bajčići.

MO Skrbčići - Pinezići

-izrada vanjske fasade Društvenog doma Pinezići,

-uređenje vanjske terase ispred Društvenog doma
Pinezići,

-soboslikarski radovi unutranjih zidova i plafona
Društvenog

doma Pinezići,

-sanacija i uređenje kamene terase ispred bivše
škole u naselju Skrbčići.

MO Milohnić

-nabava i ugradnja zemlje na bočalištu u naselju
Brzac - 2 m3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875,00 kn

-popravak ograde na autobusnom okretalištu u
naselju Brzac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.630,00 kn

-popravak ulaznih vratiju na objektu Doma
Milohnić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 kn

-nabava potrošnog materijala (beltop,
brusni papir). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,40 kn

MO Kornić

-fasaderski radovi na farbanju vanjskih zidova
pročelja Društvenog doma i mjesne Župne crkve
sv. Jakova u naselju Kornić. . . . . . . . . . . 135.707,50 kn

-usluga nadzora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-nabava kamenog agregata (tampona) za potrebe
okoliša Lovačkog doma Kornić - 10 m3. . 1.199,70 kn

-nabava zaštitne mreže za vanjsko igralište
- 162,00 m2 imrežica za koš. . . . . . . . . . . . . 3.391,13 kn

-nabava zaštitne mreže za odbojkaško igralište
na plaži Dunat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471,20 kn

-nabava potrošnog materijala (spojnice). . . . . . 53,80 kn

-nabava materijala - boje za soboslikarske radove,
za Društveni dom Kornić. . . . . . . . . . . . . . . . 294,00 kn

MO Vrh

-nabava geotekstila za potrebe dječjeg igrališta
u naselju Kosić - 100,00 m2. . . . . . . . . . . . . . . 689,00 kn

5.Sitni inventar u komunalnom odsjeku -
poz. 3102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.000,00 kn

-nabava posuda - košarica za otpad

III.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA - poz. 3104

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.690.000,00 kn

1.Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih javno - prometnih površina - poz. 3104. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.420.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća
(manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje,
krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i
ostale manje popravke na cestama),

-asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća
i sanacija oštečenih asfaltnih površina na
cestama - 607,75 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.097,90 kn

-asfaltiranje (investicijsko održavanje - zamjena
asfaltnog zastora) Ulice Vlade Tomašića, dijela
ulice S. Radića, dijela ulice kralja Tomislava,
dio trga bana J. Jelačića i površine od café bara
»Caffeterija XVIII st.« do café bara »Kula«
na obali hrvatske mornarice u Krku - 4.531,31 m2,
te dobava i postava novih cestovnih rubnjaka
u dijelu ulice Vlade Tomašića i oko stabala na
dijelu trga bana Josipa Jelačića - 239m. 701.420,16 kn

-održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije,104.554,98 kn

a. obnova pune crte - 2.750 m,

b. obnova isprekidane crte - 3.121 m,

c. obnova i iscrtavanje pješačkog prijelaza - 1.005 m2,

d. obnova i iscrtavanje parkinga - 107 kom,

e. obnova i iscrtavanje otoka - 112,80 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 376 m2,

g. obnova i iscrtavanje STOP slova - 590 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica - 19 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 10 kom,

j. obnova i iscrtavanje bus stanice - 5 kom,

k. obnova i iscrtavanje oznake za invalide - 6 kom,

l. obnova trokuta (djeca na cesti) - 3 kom,

m. obnova i iscrtavanje križa - 65,56 m2

n. iscrtavanje novih oznaka »dostave« - 9 kom

o. iscrtavanje simbola e-punionice - 2 kom

-održavanje, dobava i postava vertikalne s
ignalizacije - prometni znakovi - 81 kom30.242,34 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta- poljskih
puteva i šumskih cesta (rekonstruiranih iz
programa IPARD-a i drugih prema registru
nerazvrstanih cesta). . . . . . . . . . . . . . . . . 109.210,39 kn

-popravak - sanacija makadamskih puteva
na području MO Vrh, na dionici od naselja
Vrh prema uvali sv. Juraj. . . . . . . . . . . . . 47.500,00 kn

-popravak makadamskog puta na području
MO Vrh- u dijelu naselja Salatići. . . . . . . . 7.110,00 kn

-izgradnja kameno-betonskog zida u naselju
Salatići, na parceli Slavke i Grozdana
Kosić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.257,44 kn

-izgradnja betonskog zaštitnog okna
oborinskih voda u dijelu naselja Salatići, na
putu koji vodi prema polju »Kimpi«. . . . . 4.250,00 kn

-strojno krčenje ruba prometnice od
naselja Linardići prema naselju Brzac,
od naselja Linardić prema uvali Vela Jana,
od naselja Brzac prema području Lagdimor
i od naselja Brzac prema naselju
Glavotok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000,00 kn

-sanacija divlje deponije s obje strane
županijske ceste od naselja Žgaljići
prema naselju Linardići. . . . . . . . . . . . . . . . 5.437,50 kn

-popravak makadamske ceste od naselja
Brusići do naselja Kapovci. . . . . . . . . . . . . 4.875,00 kn

-sanacija cestovne rešetke kod stambenih
zgrada »Lizete« u Krku. . . . . . . . . . . . . . . . 2.187,50 kn

-popravak-sanacija kamenog zida uz
nerazvrstanu cestu od crkvice sv. Lucija do
autokampa »Krk«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.062,50 kn

-rekonstrukcija dijela nogostupa
na dijelu nogostupa u Ružmarinskoj ulici
u Krku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.178,21 kn

-popravak semafora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.587,50 kn

-usluga čišćenja i uništavanja dijela
horizontalne prometne signalizacije. . . . . 13.768,15 kn

-dobava i postava novih pocinčanih
rešetki na kanal oborinskih voda na
području »malo more« prometnici
koja vodi prema naselju Punat. . . . . . . . . . 1.512,50 kn

-nabava i postava prometnih ogledala i
ostale opreme - 6 kom.. . . . . . . . . . . . . . . . 7.302,63 kn

-građevinski radovi na postavi i namještanju
prometnih znakova - 7 kom. . . . . . . . . . . . 2.762,50 kn

-uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad,

-održavanje podizno spusnih stupića (pilomata

-zimska služba,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.732,80 kn

-održavanje stubišta u gradu,

-održavanje naziva ulica,

-održavanje betonskih graničnika,

-izrada rampi za invalidska kolica u postojećim
nogostupima

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije
uz prometnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200,00 kn

-sanacija stjenskih pokosa - betoniranje istih

-održavanje upojnih bunara

-interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki.

-usluga nadzora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.750,00 kn

2.Otplata kredita za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (program IPARD) - poz. 1232.1. . . . . . . . 170.000,00 kn

3.Odvodnja oborinskih voda - održavanje
- poz. 3105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-održavanje i čišćenje slivnika i propusta, oborinskih kanala, kanala s rešetkom, separatora, upojnih bunara te revizijskih

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155.000,00 kn

1.Održavanje javne rasvjete (ukupno) -
poz. 3109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.000,00 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR,
koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje
kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 240 kom, predspojne sprave - 90 kom,
grla - 40 kom, startera - 10 kom i stalaka - 20 kom,
osigurača 80 kom i zamjenski djelovi za LED svjetiljke - 5 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova
i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na
kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije ( upotpunjavanje tehničkih podataka) i drugo

2.Električna energija - poz. 3101 . . . . . . . . 782.000,00 kn

-utrošak el. energije.

3.Dekorativna rasvjeta - poz. 3110. . . . . . . 38.000,00 kn

-montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000,00 kn

1. Gradsko groblje Krk

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-održavanje ogradnog kamenog zida.

2. Mjesno groblje Vrh

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

3. Mjesno groblje Kornić

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-hortikulturno uređenje pokosa na gornjem dijelu.

4. Mjesno groblje Milohnići

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

VI.INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO -
dio poz. 3120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-usluga vršenja građevinskog
nadzora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.666,67 kn

-ažuriranje i dopuna projektne tehničke
dokumentacije JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.333,33 kn

VII.ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA »JOSIP PEPI URAVIĆ« - poz. 3207. . . . . . . . 150.000,00 kn

-nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i gnojiva

VIII.ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE
SPORTSKE DVORANE
poz. 3207.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000,00 kn

-održavanje i čišćenje sportske dvorane 126.000,00 kn

-razgraničenja troškova utroška struje, vode
i grijanja s osnovnom školom 49.048,12 kn

-demontaža starih i montaža novih metalnih
stepenica (spoj prizemlja i kata). . . . . . . . 37.500,00 kn

-izrada i montaža metalnih stepenica za silazak
na vanjskoigralište.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750,00 kn

-servis vatrodojavnog sustava.. . . . . . . . . . . 2.433,00 kn

-bravarski popravak brave na vratima. . . . . . 268,88 kn

IX.GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I
PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA. . . . 1.614.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju dječjeg
vrtića - poz. 1255.5.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju školske sportske
dvorane- dio poz.1231.9.. . . . . . . . . . . . . 314.000,00 kn

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr