SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

52.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 8. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12 i 24/16), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09 i 143/12) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 28. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o prodaji dijela nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj i to:

-dio z.č. 1074/1, udio 575/1026839, ukupno 575 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline, buduća istočna novoformirana parcela,

-dio z.č. 1074/1, udio 575/1026839, ukupno 575 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline, buduća zapadna novoformirana parcela.

2. Utvrđuje se da je Nalazima sudskog vještaka građevinske struke od 6. prosinca 2016. godine, a koji su nalazi sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1074/1, površine 575 m2, k.o. Soline, buduća istočna novoformirana parcela, u iznosu od 129,66 e/m2 odnosno 970,00 kn/m2, ukupno 74.554,60 e odnosno 557.750,00 kn te dijela z.č. 1074/1, površine 575 m2, k.o. Soline, buduća zapadna novoformirana parcela, u iznosu od 129,66 e/m2 odnosno 970,00 kn/m2, ukupno 74.554,60 e odnosno 557.750,00 kn.

3. Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-04-01-16-4

Dobrinj, 8. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr