SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

48.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 10/13, 36/13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 28. sjednici, održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj
u 2016. godini

Članak 1.

U Programu 1012 turizma i gospodarstva (»SN PGŽ« 39/15 i 13/16) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) i tekućeg projekta (T) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na slijedeći način:

GOSPODARSKI RAZVITAK 80.000,00 A101201

-izrada Plana ukupnog razvoja

POMOĆ I RAZVOJ
POLJOPRIVREDE 5.000,00 A101202

-subvencije poljoprivrednicima

TURISTIČKI RAZVOJ 155.000,00 A101203

-usluge tekućeg i investicijskog
održavanja morskih pristaništa 85.000,00

-studija glavne ocjene prihvatljivosti
zahvata za Aquapark 70.000,00

EKO WC NA PLAŽAMA 85.000,00 A101204

SUFINANCIRANJE BRODSKE
LINIJE 81.200,00 A101207

TZ OTOKA KRKA 32.000,00 A101208

TZ OPĆINE DOBRINJ 230.000,00 A101209

PLAVA ZASTAVA 33.000,00

REGULACIJA PROMETA 105.000,00 A101213

-usluga agencija i student servisa
za pometnu jedinicu mladih

ODRŽAVANJE KAMERA 6.000,00 A101214

PROJEKTI MINISTARSTVA
TURIZMA 0,00 K101215

LAG »KVARNERSKI OTOCI« 5.000,00 A101216

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU
I RURALNI RAZVOJ PGŽ 20.000,00 A101217

UDRUGA MASLINARA OTOKA
KRKA »DROBNICA« 20.000,00 A101218

OGLAŠAVANJE KVARNERA
KAO AVIO DESTINACIJE 15.100,00 A101220

USLUGE ZAŠTITARA 60.000,00 A101222

UKUPNO 932.300,00.

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/1

Ur. broj: 2142-04-05-16-24

Dobrinj, 8 prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr