SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

42.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/ 15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12., 15/ 15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09., 10/13, 36/13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09,53/10,10/13, 36/ 13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 28. sjednici održanoj dana 8.12.2016.g. donosi

II. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 (»SN PGŽ« 39/15 i 13/16) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje programa osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1.Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna 80.000,00

2.Kapitalne pomoći od ostalih subjekata
unutar općeg proračuna 20.000,00

3.Doprinosi za šume 1.000,00

4.Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 25.000,00

5.Prihodi od komunalnog doprinosa 2.100.000,00

6. Višak prihoda 1.119.541,13

UKUPNO 3.345.541,13.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 1.191.100,00 K100401

-potporni zid Hlapa 40.000,00

-uređenje »male place« Šilo 137.500,00

-uređenje javne površine Rasopasno 40.000,00

-uređenje javne površine Tribulje 80.000,00

-uređenje obale Šilo 180.000,00

-priključak za električnu energiju 50.000,00

-uređenje »place« Polje 425.000,00

-uređenje javne površine Dobrinj 31.000,00

-uređenje javne površine Čižići 40.000,00

-uređenje jevne površine Soline 65.000,00

-autobusna stanica Sužan 25.000,00

-javna površina Gostinjac 7.600,00

-šumski put Rasopasno 30.000,00

-kameni zid Šilo 40.000,00

UREĐENJE GROBLJA 200.000,00 K100403

-ostala groblja 40.000,00

-mrtvačnica Dobrinj 75.000,00

-uređenje groblja Polje 85.000,00

RASVJETNA TIJELA 85.000,00 K100404

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 85.000,00 K100405

GRADNJA CESTA 620.000,00 K100407

Asfaltirat će se dionice cesta po potrebi
u naseljima Klimno , Soline, Kras, Polje i Šilo.

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 318.191,13 K100408

ELEKTROINSTALATERSKI
RADOVI 85.000,00 K100410

REKONSTRUKCIJA, NADZOR
I UPRAVLJANJE JAVNOM
RASVJETOM 371.250,00 K100411

-rekonstrukcija javne rasvjete 15.000,00

-nadzor rekonstrukcije javne rasvjete 356.250,00

PROJEKTI JAVNE RASVJETE 50.000,00 K100412

PROJEKTI CESTA 40.000,00 K100413

ASFALTIRANJE HBNS
ASFALTOM 300.000,00 K100414

UKUPNO 3.345.541,13

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-16-18

Dobrinj, 8 prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr