SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
GRAD OPATIJA

67.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/ 11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.. i 36/15.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. hitne intervencije i ostale obveze,

9. sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

2. Ukupna vrijednost Programa iznosi 22.623.920 kuna.

Sredstva za ostvarenje Programa osiguravaju se iz komunalne naknade, sredstava boravišne pristojbe, sredstava spomeničke rente, prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja te ostalih prihoda Proračuna.

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a)redovno održavanje komunalne infrastrukture 19.164.620 kn

b)pojačano održavanje komunalne infrastrukture 3.459.300 kn

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture sa izvorima sredstava po pojedinim aktivnostima iskazani su u priloženoj tabeli br. 1. za redovno održavanje i u tabeli br. 2. za pojačano održavanje, koje se objavljuju u službenom glasilu zajedno s programom. Opis, opseg poslova i standard redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuju komunalna društva kojima su ti poslovi povjereni, a Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša za poslove koji se povjeravaju trećim osobama.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B1. Redovno održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

1. Održavanje objekata i uređaja oborinske kanalizacije

A303001. Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na javnim površinama

A303002. Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na zelenim površinama

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi, separatori zauljenih voda i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Održavanje oborinske kanalizacije na javnim površinama obuhvaća 2.032 slivnika oborinske kanalizacije, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima, dok održavanje oborinske kanalizacije na zelenim površinama obuhvaća održavanje 770 m kanalskih rešetki 12 puta godišnje, 275 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje.

2. Održavanje čistoće javnih površina

A303003. Održavanje čistoće javnih površina

A303004. Strojno čišćenje javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema

»Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno- komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2017. godini neće se povećavati postojeće površine na kojima će se obavljati čišćenje u odnosu na 2016. godinu, s time što se očekuju određene uštede kroz promjene u intenzitetu i načinu čišćenja pojedinih površina u zimskim mjesecima. U samoj turističkoj sezoni te za dane blagdana intenzitet čišćenja ostaje nepromijenjen u odnosu na ranije godine.

Pored redovnog čišćenja javnih površina predviđena su i interventna čišćenja povodom održavanja raznih manifestacija (Nova godina, Balinjerada, Karneval, Dječji karneval, Carski grad, Retro Opatija i dr.) te krčenja raslinja na raznim stubištima uz deponiranje otpada, kao i pražnjenje košarica u starom gradu u Veprincu.

U dijelu održavanja lokacija koje su povjerene Parkovima zadržava se dežurni radnik, koji tijekom tri ljetna mjeseca pojačano nadgleda čistoću na lokacijama u priobalju, te pražnjenje košarica za otpatke na lokacijama u priobalju.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću

»Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

Pregled javnih površina obuhvaćenih čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina prikazan je u priloženim tabelama 3. i 4.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 3. i 4, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: ručno čišćenje - 10.016.280 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,09 kn/m2, te strojno čišćenje - 20.385.576 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,0295 kn/ m2.

Parkovi: ručno pometanje stubišta - 377.709 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,33 kn/m2 te strojno čišćenje obalnog puta - 6.752.115 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,046 kn/m2.

A303005. Pranje ulica i javnih površina

A303006. Pranje ulica i javnih površina visokotlačnom pumpom

Pranje ulica planira se u slijedećoj dinamici: 1x siječanj, 1x veljača, 1x ožujak, 2x travanj, 3x svibanj, 4x lipanj, 4x srpanj, 4x kolovoz, 4x rujan, 1x listopad, 1x studeni, 1x prosinac i to na slijedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, ulica A. Štangera, ulica I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica (Komunalac, 32.483 m2) u iznosu od 172.300 kn.

Strojno pranje nogostupa Ciklonom-visokotlačnom pumpom toplom vodom sa ispiranjem i rekuperacijom vode provesti će se ukupno na 18.143 m2, što uz planirani intenzitet pranja iznosi 227.700 m2 godišnje.

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (107 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

A303007. Odlaganje otpada na gradski deponij

Stavka obuhvaća otpad s javnih površina koje sakuplja i na zbrinjavanje dalje predaju Parkovi. Proteklih godina Parkovi su znatno racionalizirali prijevoz, na način da se od oko 515 tona ukupno sakupljenog otpada izdvaja i usitnjava zeleni otpad pogodan za kompostiranje te se isti i kompostira u pogonu Parkova, korisni otpad preuzima Komunalac bez plaćanja naknade a preostali otpad se potom šalje na deponiju (uz prethodno sabijanje tog otpada radi smanjenja troškova prijevoza). Trenutna cijena deponiranja otpada iznosi 136,56 kn po toni, uz naznaku da će se nakon početka rada Centra za zbrinjavanje otpada Marišćina iznosi morati prilagoditi cjeniku Centra Marišćina.

A303008. Troškovi higijeničarske službe i deratizacija

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjereni su Veterinarskoj ambulanti Opatija temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. U stavci su predviđena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi isti Zavod.

A303009. Intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A303010. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za sanaciju manjih ekoloških incidenata izazvanih izlijevanjem goriva prilikom saobraćajnih udesa i drugih incidenata.

3. Održavanje zelenih površina i obalnog puta.

A303011. Održavanje parkova i drvoreda

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem prikazan je u tabeli 5.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena radova »Parkova« d.o.o. Opatija.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 144.279 m2 raznih zelenih površina koje su održavane i u 2016. godini.

U 2016. godini posađeno je 14 većih primjeraka kamelija i njihov se ukupni broj značajno povećao i sada iznosi ukupno 125 kom. Obzirom da se radi o vrlo zahtjevnim biljkama u smislu održavanja, njihovo održavanje Parkovi rješavaju sa specijaliziranim vrtlarom.

Za zalijevanje zelenih površina planira se 19.024 m3 vode (12.779 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 6.243 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planiranih 3.372 radna sata godišnje).

Ukupni troškovi održavanja planiraju se na razini 2016. godine.

A303012. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 5. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 23.360,68 m2 zelenih površina. Najstariji dijelovi sustava iziskuju postepenu obnovu zbog učestalih pucanja cijevi.

A303013. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava i sadnja biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti oko 50.000 kn, za lokacije na kojima će dolaziti do oštećenja ili propadanja.

A303014. Orezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi obrezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij odnosno kompostanu.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 6.

Sanitarna sječa i obrezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima i obuhvaćaju 36.313 m2 površina na kojima se obavlja sanitarna sječa te 32.150 m2 površina koje se kose trimerima.

Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno je u točki A303022. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

A303015. Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona, kao i umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta u Opatiji - utrošak vode 4.450 m3 odnosno 94.500 kn, održavanje travnjaka - 1 radnik (107.000 kn), te materijal - sjeme, fini pijesak i lumbriko, prozračivanje travnjaka (133.000 kn).

A303016. Održavanje klupa i košarica za otpatke

Na području Grada ukupno je postavljeno 365 klupa i 585 posuda za otpatke (od toga na prometnicama 190 i 395 u parkovima i na obalnom putu).

Poslovi održavanja u parkovima, dječjim igralištima i na pomorskom dobru povjeravaju se Parkovima.

Planom se predviđa izvesti radove održavanja u slijedećem obimu:

a/ klupe

1. popravak parkovnih klupa (38 kom),

2. dobava i montaža novih klupa (kom 2),

3. učvršćivanje klupa na bet.podlogu (kom 5),

4. ličenje klupa (50 kom).

b/ posude za otpatke

1. nabavka i postava novih posuda od 80 l - 5 kom,

2. dobava i postava novih posuda od 20 l - kom 4,

3.pranje poklopaca kanti za smeće, 3 puta
godišnje - ukupno 300 kom,

4.dobava i montaža poklopaca za posude
od 80 l - kom 3,

5.dobava vrećica za pseći izmet - 50.000 kom, uz naznaku da će se još 8.500 kom vrećica pokriti iz sponzorstva za postavljene reklame na posude.

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ta oprema će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni ili će se zamijeniti opremom s drugih lokacija.

Poslovi održavanja na površinama izvan pomorskog dobra i parkova povjeravaju se Komunalcu, a osigurana sredstva osiguravaju minimalno održavanje (pranje poklopaca posuda Bani).

A303017. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine, te zamjenu sidrenog sustava meteo plutače. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M.Tita 87

(FINA), te svakodnevno čišćenje kišomjera ovisno o vremenskim prilikama.

A303018. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontana Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada. Poslovi održavanja povjereni su Parkovima (153.000 kn), dok se utrošak vode (129.000 kn) i električne energije (43.000 kn) podmiruje neposredno isporučitelju

Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje, 138.000 kn). U 2017. godini izvesti će se rekonstrukcija fontane Slatina u dijelu strojarnice, te proširenju način rada nadzemnog dijela (vodeni mlazevi).

Kipovi (11 kipova: I.Duncan, Fridrich Schuller, Henryk Sienkiewicz, branitelji Domovinskog rata, bista dr. A. Mohorovičića, raspelo nasuprot boćarije Dobreć, violinista Jan Kubelik, djevojka s galebom, kip Madonine, kip Familija ispod Pol.stanice i kip Barkariol - Portić), te 30 spomen ploča, održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti, a stavka uključuje i njihovo čišćenje, reparaciju i održavanje rasvjete, sve u iznosu od 15.000 kn.

Javni izljevi (26 javnih izljeva - 2.923 m3 vode) i 9 tuševa na plažama Črnikovica (2 tuša), Volosko-vaterpolo (1 tuš), Volosko-Stari Put (1 tuš), Lipovica (1 tuš), Puntica Volosko (1 tuš), Ika (1 tuš), Tomaševac (2 tuša) biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do listopada, cca 1.050 m3 vode.

Na tuševima su ugrađene žetonjere radi naplate njihovog korištenja, osim na tuševima dječje plaže Tomaševac. Održavanje, ugradbu, demontažu i skladištenje tuševa te održavanje žetonjera povjereno je Parkovima.

Kroz ovu stavku podmiruju se i troškovi vode za funkcioniranje javnih WC-a (1.500 m3 godišnje).

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad), s time što troškovi istog terete javnu rasvjetu.

A303019. Održavanje javnih WC-a

Održavanje je povjereno Parkovima. Održavanje obuhvaća 7 klasičnih i 5 automatskih WC-a, te 2 kemijska WC-a postavljena tijekom cijele godine na nogometnom igralištu. Kemijski WC-i se postavljaju i prigodno za pojedine manifestacije mjesnih odbora. Održavanje klasičnog WC-a na plaži Črnikovica obavlja nositelj koncesijskog odobrenja, a sav potrošni materijal kao i redovno servisiranje pumpi sanitarne kanalizacije, te ličenje i održavanje prostorija i bravarije osiguravaju Parkovi.

U 2017. godini javni WC-i biti će u funkciji kako slijedi:

1) Klasični WC-i (252.840 kn)

1.Slatina - otvoren tijekom cijele godine, od 6:00 do 22:00 sata osim od X-V kada radi od 7:00 do 21:00 sat

2.Lipovica- otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8:00 do 20:00 sati

3.Miramar- otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8:00 do 20:00 sati

4.Tomaševac- otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8:00 do 20:00 sati

5.Admiral- otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 9:00 do 21:00 sati

6.Tošina- otvoren 12 mj, od 0:00 do 24:00 sata

7.Črnikovica - otvoren 4 mjeseca (VI-IX), od 8:00 do 20:00 sati.

2) Automatski WC-i - otvoreni cijelu godinu, 24 sata dnevno (269.110 kn)

1. Zert

2. Slatina

3. Ičići (lučica)

4. Ičići (plaža)

5. Ika

3) Kemijski WC-i - najam (29.400 kn)

1. NK Opatija kom 2 -(cijela godina)

2. Volosko - (fešta) kom 1

3. Poljane - (Petrova) kom 1

4. Dobreć - (marunada) kom 1

Struktura ukupnih troškova klasičnih i automatskih javnih WC-a vidi se iz slijedeće tabele:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

A303020. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 32.281 m2 nogostupa, te 6.000 m dužnih pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine, te se ne planira cjelovita obnova većih površina.

Krčenje zelenila uz pješačke staze i obrezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

A303021. Održavanje dječjih igrališta

Na području Grada održava se ukupno 24 dječja igrališta, s time što se u okviru ove stavke održavaju (održavanje je povjereno Parkovima):

1. Dječje igralište Črnikovica

2. Dječje igralište Mušićevac

3. Dječje igralište Pobri

4. Dječje igralište Tošina

5. Dječje igralište Volosko

6. Dječje igralište Margerita

7. Dječje igralište Oprić

8. Dječje igralište Kalina

9. Dječje igralište Veprinac

10. Dječje igralište Brdo

11. Dječje igralište Punta Kolova

12. Dječje igralište OŠ Dobreć

13. Dječje igralište Poljane

14. Dječje igralište Slatina

15. Dječje igralište Vijolica

16. Dječje igralište Kosovo I

17. Dječje igralište Kosovo II

18. Dječje igralište Ičići

19. Dječje igralište Ika i

20. Dječje igralište A.Dminaka, Ičići.

U 2015. godini obavljeno je ispitivanje i godišnji pregled dječjih igrališta u skladu sa europskim normativima (HRN EN 1176:2008).

U 2016. godini je izrađen projekt uređenja dječjeg igrališta Lipovica i dječjeg igrališta na plaži u Ičićima u skladu s navedenom EU normom, kao dva igrališta koje se najviše koriste. Dječje igralište Lipovica biti će uređeno u 2016. godini u skladu s ovim projektom (uz sufinanciranje MO Belveder), dok će dječje igralište na plaći Ičići biti uređeno 2017. godine.

U okviru ove točke planirano je održavanje 20 ranije nabrojenih igrališta, dok je održavanje dječjih igrališta Tomaševac, Lipovica i plaža Ičići planirano u sklopu točke A303034. Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža, odnosno tereti troškove plaže na kojoj se nalazi.

Dječja igrališta Lipovica i plaža Ičići održavati će se od 2017. g. u skladu s normativima EU, dok će se preostala igrališta održavati na način da se otklanjaju tekuća oštećenja. Za potrebe održavanja Parkovi d.o.o su osigurali obrazovanje djelatnika koji će biti angažiran na održavanju i ustrojili propisane evidencije.

Redovnim održavanjem planirana su sredstva za kontrolu ispravnosti sprava na igralištima, otklanjanje manjih oštećenja, ličenje, kao i za održavanje čistoće na tim igralištima.

4. Održavanje cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta. Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

A303022. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

Redovno održavanje obuhvaća 218 cesta (62,07 km) od ukupno evidentiranih 266 km. Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira se na slijedećem nivou:

1.ophodarska služba (1.800 sati godišnje),

2.opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa i dr. (12 sati rada, 15.000 m2 ručnog i 3.600 m2 strojnog čišćenja),

3.plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (10 t hladne mase, strojna ugradba 300 t, ručna ugradba 175 t asfaltne mase)

4.popravci betonskih kolnika (30 m3 betona),

5.održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 150 m3 kamenog materijala),

6.održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15 m3 osoline)

7.održavanje objekata za odvodnju (1.600 m jaraka, 5.300 m rigola, 16 m3 čišćenja propusta i taložnica),

8.košnja trave i obrezivanje zelenila (košenje 35.749 m2, te tretiranje herbicidima 35.759 m2 - povjerava se Parkovima Opatija),

9.krčenje raslinja te košnja trave uz nerazvrstane ceste izvan zona konzervatorske zaštite (35.000 m2),

10.popravak potpornih i obložnih zidova (60 m3 betonskih zidova, 140 m2 oplate, 50 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova).

A303023. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje postojećih ograda i odbojnika i stupića provoditi će se do visine planiranih sredstava od 330.000 kn. Radovi se povjeravaju Komunalcu Opatija.

A303024. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 180.000 kn (1.900 m2 pješačkih prijelaza, 12.600 m crta na kolniku, 1.000 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (90.000 kn), što uključuje zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te manje preregulacije prometa.

Planira se zamijeniti 50 prometnih znakova zbog usklađenja sa Pravilnikom o prometnim znakovima, kao i zamjena 5-6 tabela naziva ulica, te osigurati održavanje prometne signalizacije sa unutarnjim osvjetljenjem, sve u ukupnom iznosu od 30.000 kn.

Poslovi postave i održavanja prometne signalizacije povjeravaju se Komunalcu Opatija.

Za postave, transporte i održavanje prijenosnih postolja za plakatiranje i ostale opreme predviđeno je 30.000 kn, a poslove izvode Parkovi.

A303025. Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Poslovi uključuju i čišćenje gradskih trgova, BUS ugibališta, nogostupa te javnih parkirališta koja nisu u sustavu naplate.

Sredstva za 2017. godinu planiraju se u visini od 203.000 kn, odnosno uz pretpostavku da će naredna godina imati umjerene snježne padavine. Osiguravana sredstva omogućavanju dobavu uobičajenih količina sredstava za posipanje, dežurstvo Komunalca te intervencije i čišćenje za jednu snježnu padavinu.

U okviru ovih sredstava sadržana su i sredstva tzv »hladnog pogona«, a koja pokrivaju srazmjeran dio troškova amortizacije vozila u funkciji zimske službe (9.500 kn mjesečno u razdoblju od 15. listopada do 15. travnja) u slučaju da se zbog povoljnih vremenskih prilika ne potroše sva planom predviđena sredstva.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklađen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Minimalna sredstva za nabavu soli za posipanje osiguravaju se i za Parkove, radi intervencija na površinama koje oni održavaju.

A303026. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem obimu koji omogućava njihovu funkcionalnu ispravnost (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Grada). Visina sredstava se minimalno povećava u odnosu na prethodnu godinu radi povećanog broja oštećivanja i devastacija nadstrešnica.

Redovno održavanje obuhvaća 10 autobusnih stajališta sa natkrivenim čekaonicama i povjereno je Parkovima.

Temeljem posebnog ugovora, održavanje 22 čekaonice na kojima postoje city light panoi obavlja vlasnik tih panoa (Metropolis media d.o.o).

Radi dodatnih zahtjeva Mjesnih odbora za postavu novih nadstrešnica, pripremiti će se idejna rješenja za predložene lokacije.

A303027. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Grad, a koji zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa, zaštita parkovnih površina, čišćenje po završetku manifestacije i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućuje zahvate na nivou ranijih godina za preregulaciju prometa i zahvate vezane za održavanje manifestacija, te zahvate na parkirnim površinama i postavu i uklanjanje zaštitnih ograda. Od planiranog iznosa, 20.000 kn se odnosi na izradu prometnih rješenja za manifestacije za vrijeme preregulacije prometa. Poslovi su povjereni Komunalcu.

5. Održavanje groblja

A303028. Redovno održavanje i uređenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima II. svj. ratu u Dobreću, Ičićima (Jama i centar), Ika (na granici s Ičićima), Opatiji, Poljanama (centar i Puhari), Veprincu i na M. i V. Učki, uključiv Poklon i ex INA), te spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Opatiji kod Vile Antonio i u Volosku, i to dva puta godišnje: za Dan antifašističke borbe i za Dan mrtvih.

Radi kvalitetnog stanja postojećih spomenika, u 2017. godini ne planiraju se veći zahvati na njihovim sanacijama i popravcima. Održavanje je povjereno Parkovima.

A303029. Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije

Program uključuje plaćanje grobne takse za 16 zaslužnih građana Opatije (osobe zaslužne za razvoj Opatije i poginuli branitelji domovinskog rata).

6. Javna rasvjeta

A303030. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Utrošak električne energije za funkcioniranje javne rasvjete planira se na razini koju smo imali u 2015. i 2016. godini (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.761.000 kWh godišnje same javne rasvjete, 2856 rasvjetnih tijela te 3.500 stupnih mjesta preko kojih idu instalacije javne rasvjete, te 100.000 kWh raznih drugih priključaka (treptači, povremeni električni priključci za razne manifestacije te WC-i).

A303031. Održavanje javne rasvjete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se Komunalcu Opatija, temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 617.000 kn (zamjena cca 550 pregorjelih žarulja, 90 zamjena oštećenih armatura, 45 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 20 zamjena dotrajalih stupova, te ostali radovi). Troškovi održavanja kreću se u visini 38% utroška javne rasvjete.

A303032. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za božićne i novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje). Poslovi su povjereni Parkovima.

Za dekoraciju svjetlećim elementima planira se iznos od 210.000 kn, od čega se 180.220 kn odnosi na postavu, održavanje i skidanje dekoracije (Božićna dekoracija 130.020 kn, karnevalska dekoracija 14.400 kn i uskrsna dekoracija 20.500 kn) a iznos od 29.780 kn je namijenjen za dobavu novih elemenata radi zamjene oštećenih dijelova ili pojačavanja postojeće rasvjete.

Postepenim prelaskom na LED rasvjetu smanjuju se troškovi utroška električne energije.

U 2016. godini dobavljen je umjetni bor na tržnici, dodatna 3 prevjesa, dodatni svijetleći svod na stepeništu prema J. Šporer, dekorativni elementi na fontani u Parku Sv. Jakov, dodatni elementi na stupovima JR (kom 48), dodatni kompleti sa 10 kom kugli za dekoraciju crnika (kompl 5), dodatni prevjes preko ulice sa natpisom Sretan Božič i Nova godina i dr. Proširena je zona ukrašavanja na područje od hotela Palace do hotela Adriatic.

Ukupnu svjetlosnu dekoraciju čine: 10 kompleta ukrasnih elemenata kugli za dekoraciju stabala (svaki sa po 10 kugli), 33 svjetleća previjesa (od toga 26 sa dodatnim dekorativnim elementima (kugla, maska i uskrsni element), 67 dekorativnih elemenata za stupove javne rasvjete (48 dekorativnih kiša i 19 starih elemenata), 2 parangala, 26 mreža za dekoraciju adventskih kućica, 2 ledena svoda za ukrašavanje prolaza ili stubišta, 1 novogodišnja jelka-bor visine 9,6 m promjera 4,5 m, adventski vijenac s pripadajućom dekoracijom, 12 mreža - parangala za stabla, 1 girlanda za dekoraciju zgrade Grada te 2 stupna elementa Candello Star za dekoraciju trga ispred zgrade Grada.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu (na stupovima javne rasvjete, te 4 kompleta velikih zastava na Slatini, za dan Grada dodatne zastave Sv. Jakova, ukupno 30.600 kn). Najveći dio dekorativne opreme čine male zastave: gradska 83 kom, državna 75 kom, županijska 54, EU 51 kom. Za popunu dijela nedostajućih ili uništenih zastava predviđen je iznos od 3.700,00 kn. Postavljanje i skidanje zastava, kao i održavanje zastava provode Parkovi.

7. Održavanje pomorskog dobra

A303033. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 25.057 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 165 klupa, 80 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

-obrezivanje zelenila uz obalni put - 9.000 m2,

-obrezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta - 1.500 m2,

-pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanje kupina uz zidove - 3.500 m2,

-odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l - 15.059 pražnjenja košarica,

-odvoz otpadaka i pražnjenje posuda 80 l - 26.720 pražnjenja posuda,

-hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta i ostalih nepredvidljivih događaja (20.328 kn),

-čišćenje finog pijeska strojem na plažama Ičići i Tomaševac (14.276 kn)

-intervencije na obalnom putu uslijed nepredviđenih događaja (46.906 kn).

Uštede su postignute smanjenjem broja ljudi angažiranih na pražnjenju košarica uz zadržavanje postojećeg intenziteta čišćenja.

A303034. Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Poslovi održavanja kupališta i svih plaža iz ove točke povjereni su Parkovima.

Za održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža osiguravaju se sredstva po vrstama istih:

-nekomercijalne plaže i sunčališta: 68.000 kn

-kupališta bez koncesije i bez Plave zastave (Črnikovica, Lipovica i Škrbići) - 129.700 kn.

-kupališta bez koncesije s Plavom zastavom (Ičići i Tomašac) - 777.314 kn.

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 10.263 m2), obuhvaća čišćenje i košenje tijekom 5 mjeseci, te čišćenje sunčališta 4 mjeseca.

Kupališta bez koncesije i bez Plave zastave jesu plaže Lipovica (646 m2), Črnikovicu (1.563 m2) i Škrbići (397 m2). Plaže se održavaju 5 mjeseci svakodnevno (svibanj- rujan), a pored čišćenja obuhvaća i postavu, održavanje i skidanje nakon sezone 3 stepeništa za ulaz u more, 3 tuša, te 300 m psiholoških barijera, dok se u preostalih 7 mjeseci održavanje svodi na čišćenje površina jednom mjesečno. Dječja igrališta na plažama održavaju se i čiste svih 12 mjeseci. U navedenim troškovima uključeni su i troškovi postavljanja, održavanja i uklanjanja psiholoških barijera, te vaterpolo igrališta Hrvatskog vaterpolo saveza.

Kupališta bez koncesije ali s Plavom zastavom jesu plaža Ičići (13.370 m2) i plaža Tomaševac (2.433 m2).

Plaža Ičići: s danom 1. srpnja 2016. godine istekla je koncesija Parkova d.o.o. na plaži Ičići. Sredstva za održavanje koja je ranijih godina osiguravao Grad Opatija povećana su u 2016. godini za dio prihoda kojeg je počeo Grad Opatija neposredno naplaćivati kroz koncesijska odobrenja od subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost na plaži. Ukupni godišnji troškovi održavanja plaže smanjeni su za cca 160.000 kn, koliko je iznosio fiksni i promijenjivi dio koncesijske naknade koju je ranijih godina plaćao koncesionar Parkovi d.o.o. Plaža će i dalje nositi Plavu zastavu, s osiguranim dvosmjenskim radom djelatnika na održavanju čistoće plaže, jedno smjenskim radom na klasičnom sanitarnom čvoru, osiguranoj spasilačkoj i zaštitarskoj službi u lipnju, srpnju i kolovozu, kao i zamjenom oštećene i dotrajale plažne opreme. Plaža je opremljena psihološkom barijerom u moru, tuševima, posudama za otpatke, terenima za odbojku i druge igre na pijesku, dječjim igralištima, napravom za spuštanje teže pokretnih osoba u more, stepeništima s rukohvatom za ulaz u more. Tijekom godine obavlja se više izravnavanja šljunčanog dijela plaže te prosijavanja dijela s finim pijeskom i temeljito pranje kompletne plaže visokotlačnom pumpom. Broj i vrsta gospodarskih djelatnosti koje će biti obavljane na plaži kroz koncesijska odobrenja neće se povećavati i biti će isti kao i ranijih godina. Kako plaža, van sezone kupanja, funkcionira kao gradski trg s vrlo posjećenim dječjim igralištem, u tom razdoblju je osigurano pražnjenje košarica za otpatke 2 puta tjedno, vraćanje u more šljunka koje nevrijeme i valovi izbace na obalu i betonski plato, i dr. Klasični WC na plaži će biti u funkciji 5 mjeseci, a u zimskom periodu u dane vikenda kada su vremenske prilike takve da se može očekivati veći broj posjetitelja. Ukupni troškovi plaže planirani su u iznosu od 558.676,83 kn.

Plaža Tomaševac nosi Plavu zastavu od 2015. godine. U 2015. i 2016. godini plaža je dodatno uređivana i zaštićena od djelovanja mora, te se i u 2017. godinu planira njena dohrana na mjestu iza zaštitnog pera izgrađenog 2016. godine. Na plaži su u sezoni kupanja u funkciji tuševi (kako je plaža namijenjena djeci, korištenje tuševa se ne naplaćuje), opremljena je psihološkom barijerom, posudama za sakupljanje otpada, stepeništem za ulaz u more, spasilačkim tornjem te dječjim igralištem. Na plaži je osiguran cjelodnevni nadzor ovlaštenih osoba na održavanju plaže, a od lipnja do početka rujna i spasilačka služba. Prije početka sezone kupanja obavlja se i strojno planiranje šljunčanog dijela plaže, te višekratno prosijavanje i čišćenje površine s finim pijeskom, postava fontane za pitku vodu, pranje kompletne plaže visokotlačnom pumpom te servisiranje »letećeg tanjura« na vodi za dječju igru. Ukupni troškovi održavanja plaže Tomaševac iznose 175.292,64 kn.

A303035. Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 173 rasvjetna tijela, s prosječno 38.346 kWh utroška električne energije. Troškovi održavanja rasvjete obalnog puta znatno su veći od troškova održavanja ostale javne rasvjete radi djelovanja mora, a sadrže zamjene, obilazak, kontrolu ispravnosti rada, ručno uključivanje i isključivanje dijela sustava kod visokog mora i juga - kroz 860 sati rada, prosječne zamjene 170 žarulja, te drugih materijala: prigušnica 20 kom, propaljivača 25, pločica RPO-4 4 kom, osigurača 10 kom, kugli 2, reflektora 5, MTU prijemnika 1, luxomata 1, zamjena tajmera 2, zamjena sklopnika 3. Poslovi su povjereni Komunalcu.

Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine, a predviđen je iznos od 175.400 kn.

A303036. Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora van programa redovnog praćenja kvalitete mora za kupanje, radi intervencija po prijavama o sumnjama na moguća zagađenja (najčešće vezano uz nakupine materijala kod cvjetanja mora ili sumnje na moguće zagađenje iz oborinskih kanala).

8. Financiranje ostalih komunalnih aktivnosti

A303037. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

A303039. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

U okviru ovog Programa osiguravaju se sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora. Komunalne akcije mjesnih odbora financirati će se na osnovu njihovog godišnjeg plana i programa u ukupnom iznosu od 761.210 kuna.

Pojedinačni iznosi po mjesnim odborima iskazani su u Tabeli 1.

Izvođenje radova po zahtjevima mjesnih odbora, ovisno o njihovoj vrsti povjeravati će se u pravilu izvođačima ovlaštenim po Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

A303040. Izrada i održavanje GIS-a oborinske kanalizacije

Osiguranim sredstvima za 2017. g. u iznosu od 40.000 kn, osigurava se završetak izrade cjelovitog GIS-a oborinske kanalizacije. U 2016. g. je snimljen najveći dio sustava s oko 2.500 objekata-elemenata oborinske kanalizacije te unosom trasa kolektora, dok će u 2017. godini snimanjem biti obuhvaćeni otvoreni kanali, rigoli, razni propusti kroz nerazvrstane ceste, kao i dijelovi drugih objekata koje se nije uspjelo snimiti 2016. godine.

B2. Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

A304010 Naknada za korištenje odlagališta otpada Osojnica

Sredstva za naknadu za korištenje odlagališta otpada Osojnica osiguravaju se u skladu s zaključenim ugovorima i u iznosu koji je osiguravan i ranijih godina.

A304011 Zahvati u prostoru uz pripremu turističke sezone

Sredstva za razne zahvate u prostoru koje nije bilo moguće planirati, a pokazuju se kao neophodni pred pripremu turističke sezone, planiraju se prema prosječnim potrebama iz ranijih godina. Sredstva su minimalno uvećana radi kandidature Opatije za Zlatni cvijet Europe.

A304012. Subvencija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza na području Grada

Za obavljanje linijskog prijevoza osiguravaju se sredstva za subvencije u iznosu od 1.341.810 kn za Autotrolej (linije 32, 32/a, 34 i 37).

A304013. Subvencija za obavljanje gradskog linijskog prijevoza putnika

Za obavljanje gradskog linijskog prijevoza (linija 35 i 35/ a) osiguravaju se sredstva za subvencije u iznosu od 1.211.490 kuna.

A304015. Fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa

Radi pojave biljnih nametnika za palmama (palmin drvotoč-Paysandisia archon i crvena palmina pipa-Rhynchophorus ferrugineus)) i buxusu (šimširov moljac-Cydalima perspectalis) na području Grada potrebno je provoditi mjere fitosanitetske zaštite palmi i buxusa, pored navedenih primjećen je i oleanderov ljiljak- (Daphnis nerii) (hrani se otrovnim lišćem).

A304018. Preventivno orezivanje krošanja stabala

Radi opasnosti od rušenja zbog narušenog stabiliteta vrijednog drveća na području Grada Opatije, od 2015. godine započelo se je s preventivnim orezivanjem krošnji stabala, te će se te aktivnosti nastaviti i u 2017. godini. Orezivanjem će se provoditi duž slijedećih cesta: ulica Pavovac oko 10 velikih borova te ostalog većeg raslinja), I. M.Ronjgova (borovi uz cestu), dionicu Nove ceste iznad Groblja Volosko (borovi i hrast), M. Tita nasuprot restorana Ariston (hrastovi), Puta za Veprinac (visoki borovi), i dr. lokacije na širem području grada.

A304023. Sanacija dječjih igrališta

U 2017. godini urediti će se dječje igralište na plaži Ičići u skladu s projektom usklađenja dječjih igrališta sa EU normom HRN EN 1176:2008.

A304025. Popravak stupova javne rasvjete i orezivanje zelenila

Radi učinkovitijeg održavanja i funkcioniranja javne rasvjete, kroz ovu stavku osiguraju se sredstva za sanacije i popravak postojećih stupova javne rasvjete, te za orezivanje zelenila oko rasvjetnih tijela kako isto ne bi umanjivalo funkciju tih tijela. Održavanje će se realizirati kroz Komunalac d.o.o.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. g.

KLASA: 363-01/16-01/306

URBROJ: 2156/01-01-16-1

Opatija, 8. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=10006&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr