SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

89.

Temeljem čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/ 14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Sl.N. PGŽ« 26/ 09, 32/09, 10/13) i u svezi s čl. 48. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/ 15), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 07. prosinca 2016. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o stjecanju prava vlasništva na k.č.br. 2016 k.o.
Mali Lošinj - grad

Članak 1.

Grad Mali Lošinj iskazuje namjeru stjecanja prava vlasništva nekretnine pod oznakom k.č.br. 2016, zk.ul. 2388 k.o. Mali Lošinj - grad, katastarsko stanje: kuća i dvije zgrade katastarske površine 844 m2, dvorište kat. površine 2485 m2 (ukupno 3329 m2) od vlasnika Republike Hrvatske.

Nekretnina u naravi predstavlja bivši vojni objekt na Velopinu i jednu stambenu zgradu s pripadajućim dvorištem u ulici Velopin kbr. 28 i 29 u Malom Lošinju.

Članak 2.

Grad Mali Lošinj će od Republike Hrvatske odnosno nadležnog Ministarstva zatražiti darovanje predmetne nekretnine.

Utvrđuje se da procjena prometne vrijednosti nekretnine iznosi na dan donošenja ove odluke 5.862.967,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage »Odluka o stjecanju prava vlasništva na dijelu k.č.br. 2016 i 2015 k.o. Mali Lošinj - grad«, donesena na sjednici Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja dana 09. srpnja 2015. god., klasa 944-01/15-01/03, urbroj 2213/01-01-15-11.

KLASA: 944-01/15-01/03

Ur.br. 2213/01-01-16-20

Mali Lošinj, 07. prosinca 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=10005&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr