SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

88.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11 i 83/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 07. prosinca 2016. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
- izgradnja biciklističke staze, šetnice i ostale
infrastrukture, na predjelu Poljana

Članak 1.

Za k.č.br 13407/1 k.o. Mali Lošinj, u naravi dionica Kovčanje - Poljana, a koja se nalazi u zoni zahvata, a čini pojas pomorskog dobra, daje se koncesija Gradu Malom Lošinju, za posebnu upotrebu pomorskog dobra - izgradnja biciklističke staze, šetnice i ostale infrastrukture na predjelu Poljana.

Članak 2.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo u svrhu izgradnje biciklističke staze, šetnice i ostale infrastrukture.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 934-01/16-01/10

URBROJ: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 07. prosinca 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=10005&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr