SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

39.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/ 12., 19/13. i 137/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 25. sjednici održanoj 26. listopada 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Vinodolske općine

 

Članak 1.

I. OPĆE ODREDBE

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Općinske uprave Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općinska uprava), upravljanje i druga značajna pitanja za rad Općinske uprave, koja se ustrojava kao Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način za muški ili ženski rod.

Članak 3.

Upravni odjel obavlja upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Općine te poslove državne uprave ukoliko su isti preneseni na Vinodolsku općinu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata Općine, zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine, rješava u upravnim stvarima te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članak 4.

Načelnik usmjerava djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Članak 5.

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Vinodolske općine i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Članak 6.

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom poslova i nadležnosti utvrđenih zakonom, statutom Općine i drugim propisima ili općim aktima, a u funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Poslovi Upravnog odjela obavljaju se u užim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci i to:

1. Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti,

2. Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje.

Odsjeci se ustrojavaju za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Upravnog odjela.

Članak 7.

Upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odnose na:

-upravno-pravne poslove za potrebe Općinskog vijeća i načelnika,

-pripremu i izvršenje proračuna, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Općine,

-izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, te izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,

-nadzor proračunskih korisnika,

-izradu nacrta općih akata Općine u svezi razreza i naplate općinskih prihoda,

-razrez i naplata prihoda Općine,

-utvrđivanje obveznika i razrez poreza koji su prihod proračuna Općine,

-obavljanje pravnih poslova naplate potraživanja,

-materijalno poslovanje Općine,

-vođenje knjigovodstvenih evidencija općinske imovine i poslova osiguranja iste,

-provedbu postupka javne nabave,

-poslove prijamne kancelarije i otpreme pošte,

-zaštitu i čuvanje arhivske građe,

-upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radni odnosi službenika i namještenika i dr.),

-osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva,

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku,

-praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata,

-pripremu te praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja,

-pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje razvojnih projekata (idejno rješenje, ishođenje lokacijske, građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),

-pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

-pripremu i provođenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-vođenju evidencije te brigu o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine,

-zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Općine,

-utvrđivanje obveznika komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

-zastupanje Općine pred nadležnim pravosudnim i upravnim tijelima,

-provođenje komunalnog reda,

-poslove vezane uz uređenje prometa i organizaciju prijevoza na području Općine,

-investicijsko održavanje imovine Općine,

-poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise (zaštita od požara te zaštita i spašavanje i dr.),

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih površina i objekata od interesa za Općinu (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste i dr.),

-poslove u svezi izrade dokumentacije za korištenje sredstava fondova Europske unije i praćenje realizacije kandidiranih projekata.

III. NAČIN RADA, RUKOVOĐENJE I ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 8.

Upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad, zakonito i pravodobno obavljanje poslova, te je odgovoran načelniku Općine.

Upravnim odjelom rukovodi pročelnik.

Pročelnika imenuje i razrješuje načelnik na način propisan zakonom.

Za slučaj duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, načelnik može iz redova službenika Općinske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na to radno mjesto, privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.

Pročelnik Upravnog odjela za svoj rad odgovoran je načelniku, kao i za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim upravlja.

Pročelnik Upravnog odjela organizira, prati i koordinira obavljanje poslova u upravnom tijelu, brine se o strukovnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine i ovom Odlukom.

Članak 10.

Upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, predlaže mjere i radnje za njihovu provedbu, predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja druge poslove koji su mu zakonom stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.

Upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz prethodnog stavka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu ili drugom nadležnom tijelu ako je tako propisano odgovarajućim propisima.

Članak 12.

Upravne, stručne i druge poslove u Upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Upravnog odjela, a namještenici prateće i pomoćne poslove.

Članak 13.

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s popisom osnovnih poslova i strukovnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju te druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kao i opće akte kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika donosi načelnik na prijedlog pročelnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela iz članka 13. ove Odluke bit će donesen u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u roku od 30 dana od stupanja na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustroju upravnog odjela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/99. i 33/07.)

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/5

URBROJ:2107-03/16-01-10-235

Bribir, 26. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=91253&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr