SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

74.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 155/13) i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 24. 11. 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Matulji sa Zakonom o prostornom uređenju

 

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Matulji ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj. 36/08, 46/11 i 27/16 u daljnjem tekstu Plan) sa Zakonom o prostornom uređenjuNarodne novine«, br. 153/13) u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja - daljem tekstu: Usklađenje.

Članak 2.

Nositelj izrade Usklađenja Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji (u daljem u tekstu: Nositelj izrade).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE

Članak 3.

1) Usklađenje će se izraditi i donijeti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenjuNarodne novine«, br. 153/ 13, dalje u tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planovaNarodne novine«, br. 106/98, 39/04, 45/04- ispravak i 163/04, dalje u tekstu: Pravilnik) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja, kao i posebnim propisima.

III. RAZLOZI IZRADE USKLAĐENJA

Članak 4.

(1) Zakonom o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 153/13), člankom 201. st. 1. propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu. Do ispunjenja obveze iz prethodnog stavka neuređenim dijelovima smatraju se neizgrađeni dijelovi građevinskih područja.

(2) Kako je određeni dio neizgrađenog dijela građevinskih područja iz važećeg Planau naravi i uređen, a postoji interes investitora za gradnjom na navedenim područjima, Nositelj izrade će ovim postupkom odrediti neuređene dijelove i izgrađene dijelove već utvrđenih građevinskih područja naselja koja su određena važećim Planom.

IV. OBUHVAT USKLAĐENJA

Članak 5.

Obuhvat usklađenja Plana odnosi se naizgrađene dijelove građevinskih područja naselja određene Planom.

V.OCJENA STANJA U OBUHVATU USKLAĐENJA

Članak 6.

Stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju udijelovima građevinskih područja naselja koji su na kartografskim prikazima označeni kao neizgrađeni, a za koja nije donesen ili nije dana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja, onemogućen je postupak izdavanja lokacijskih i građevinskihdozvola dok se usklađenjem Plana sa Zakonom ne utvrde dijelovi građevinskih područja koji se smatraju neuređenim.

Znatan dio postojećih neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja opremljen je osnovnom infrasturkturom.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

(1) U ovom postupku izvršit će se ciljana dopuna Plana u svrhu usklađenja sa Zakonom, člancima 76. i 201. na način da će se valorizacijom već utvrđenih građevinskih područja odrediti njihovi neuređeni dijelovi.

(2) Dopuna navedena u stavku 1. ovog članka jedina je dopuna koja će se izvršiti u ovom postupku, te se drugi zahtjevi izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Kao podloga za potrebe izrade Plana koristit će se važeći Prostorni plan uređenja Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-gorasnke županije«, broj 36/08, 46/11 i 27/16).

VIII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Za izradu usklađenja Plana sklopit će se ugovor s ovlaštenom tvrtkom nakon donošenja ove Odluke i provedbe postupka bagatelne nabave.

IX.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJE DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Obzirom da je isključivi cilj ovog postupka usklađenje Plana sa Zakonom, nije predviđeno sudjelovanje javnopravnih tijela određenih posebnim propisima i drugih sudionika korisnika prostora.

X.PLANIRANI ROK ZA IZRADU USKLAĐENJA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

(1) Utvrđuje se osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju Usklađenja nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira stručnog izrađivača:

1. Izrada Nacrt prijedloga Plana - 45 dana od dostave Odluke o izradi i nužnih podataka o opskrbljenosti građevinskih područja osnovnom infrastrukturom stručnom izrađivaču;

2. Izrada Konačnog prijedloga Plana- 15 dana od dostave Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga stručnom izrađivaču.

(2) U postupku izrade Usklađenja ne provodi se javna rasprava temeljem članka 94. stavak 3. Zakona.

XI.IZVORI FINANCIRANJA IZRADE USKLAĐENJA

Članak 12.

Izrada Usklađenja Plana financirat će se iz Proračuna Općine Matulji.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/16-01/19

URBROJ:2156-04-01-16-1

Matulji, 24. 11. 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr.med.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51211&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr