SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

67.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« 36/95, 109/95, 21/96, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine« Primorsko-goranske županije 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14, 4/15- pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. studenog 2016. god., donosi

 

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini:

Izvori sredstava za ostvarenje ovog plana:

a/Ostali prihodi za posebna namjene (kom. doprinos i ostali namjenski prihodi). . . . . . . . . . . 2.480.000,00 kn

b/ Kapitalne pomoći države. . . . . . . . . . . 2.300.000,00 kn

c/ Kapitalne pomoći županije. . . . . . . . . . 2.000.000,00 kn

d/ Prenesena sredstva. . . . . . . . . . . . . . . . . 420.000,00 kn

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .777.000,00 kn

Članak 2.

K 20151 - CESTE 1.150.000,00 kn

55- IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . 1.150.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta, a odnosi se na sljedeće ceste: nerazvrstanu mjesnu cestu E-E uključujući javno-prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima), cestu oznaka B-B2 unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prema UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU-12), nerazvrstane ceste u Frančićima, nerazvrstane ceste unutar stambene zone Mihotići - dio (NA113) (UPU 2), dviju dionica nerazvrstane ceste Put Luskino oznake SU5 prema Urbanističkom planu uređenja Matulji (Službene novine PGŽ 02/ 05), pristupne prometnice oznake F-F (spoj ulice 43. Istarske divizije i ulice Milana Frlana), rekonstrukcije ceste Brešca - groblje u Brešcima, izgradnju pristupne ceste poslovnoj Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud, ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio, ceste OC1 u radnoj zoni RZ-1, te rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste Stari grad u Matuljima.

K 201511 -CESTA C-O, D-O i F-E-D-F u RZ-2 300.000,00 kn

55.5- CESTA OZNAKE »C-O, D-O i F-E-D-F« U »RZ-2« . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za dovršetak izgradnje ceste oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima.

K 20153 - CENTAR MATULJA800.000,00 kn

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . . 800.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 200.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. . . . . 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa 43. Istarske divizije - Jugova rebar, u ulici Dalmatinskih brigada u Matuljima, te nogostupa u Jurdanima i Mučićima.

Izgradnja pojedinog nogostupa ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

56.2 - PARKIRALIŠTA.. . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije parkirališta na području naselja Matulji.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA . . . 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica.

K 20155 - OSTALA INFRASTUKTURA 2.250.000,00 kn

54.08- GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a) i terenskog prikupljanja podataka, s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na projektnu dokumentaciju te uređenje igrališta na području naselja Bregi, Luskino, Šapjane, Pasjak, Veli Brgud, Permani i Žejane.

Uređenje pojedinog igrališta ovisiti će o dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. . . . . 2.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe proširenja groblja Brešca, te izradu projektne dokumentacije za potrebe proširenja groblja Brgud.

K 20156 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE 50.000,00 kn

56.6- PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE. . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe proširenja i interpolaciju javne rasvjete na širem području Općine Matulji.

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH VODA 100.000,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA.100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama koja će se izvoditi prema potrebi.

K 20158 - SUFINACIRANJE ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA 400.000,00 kn

55.2- SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA. . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama sukladno njihovim programima na području Općine Matulji.

K 20159 - PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONAMA 2.500.000,00 kn

55.4- DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU. . . 2.500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje pripremnih radova u radnoj zoni Miklavija (K8) (donesenog pod nazivom UPU 4 radne zone RZ 12), potrebnih u svrhu privođenja namjeni zemljišta u vlasništvu Općine Matulji.

K 201561 - IZGRADNJA DISTRIBUTIVNE TELEKOMUNIKACIJSKE KANALIZACIJE 27.000,00 kn

56.8 - DTK (e-ŽUPANIJA). . . . . . . . . . . . . 27.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potporu realizaciji projekta »e-Županija« na području Općine Matulji koji je usmjeren je ka razvoju elektroničke komunikacijske mreže širokog pojasa s ciljem omogućavanja korištenja e-usluga građanima i institucijama u »informatičkom oblaku« Primorsko-goranske županije. Projekt donosi razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture koja omogućuje povezivanje na Internet s velikom brzinom prijenosa podataka (tzv. širokopojasni pristup Internetu), i na rijetko naseljenim područjima za koja ne postoji ekonomski interes operatora za izgradnju širokopojasnih mreža.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/16-01/7

URBROJ: 2156-04-01-16-18

Matulji, 24. 11. 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Dr. Mladen Prenc

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51211&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr