SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

71.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine ČavleSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2016. godine donijelo je

 

ODLUKU
O OTPISU POTRAŽIVANJA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima uređuje otpis dospjelih potraživanja Općine Čavle koji se nisu naplatili do 15. studenog 2016.g.

Članak 2.

Odobrava se otpis potraživanja s osnova komunalnog doprinosa u iznosu od 7.376.181,80 kn kuna glavnice sa pripadajućom kamatom koja će se obračunati na dan 31. prosinca 2016. godine.

Članak 3.

Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provest će se s datumom 31. prosinca 2016.godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/09

URBROJ: 2170-03-16-01-15

Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Otpis potraživanja s osnova komunalnog doprinosa i najma, informacija, daje se

Sukladno članku 70. stavak 3. Zakona o sudskom registruNarodne novine« broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/ 99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11), a u vezi sa člankom 23. stavak 10. Zakona o računovodstvu, ako poduzetnik ne dostavi tri godine za redom godišnje financijsko izvješće Financijskoj agenciji radi javne objave, ona je dužna obavijestiti o toj činjenici sudski registar kako bi se izvršila najava brisanja takvog pravnog subjekta iz sudskog registra. Na temelju takvog zakonskog rješenja uvodi se pravna pretpostavka da onaj poduzetnik koji nije dostavio Financijskoj agenciji godišnje financijsko izvješće odnosno konsolidirano financijsko izvješće, ne vodi poslovne knjige i ne prijavljuje porez poreznoj upravi. Radi se o dužnicima koji nemaju imovine, te Trgovački sud po službenoj dužnosti donosi Rješenje o brisanju takvih dužnika iz sudskog registra pa su slijedom toga obrisane i njihove obveze prema svim eventualnim vjerovnicima.

Dugovanja koja je bilo potrebno otpisati iznose 48.373,84 kn (tablica u privitku).

Za dugovanje po osnovi komunalnog doprinosa i najma Općina Čavle pokrenula je sve raspoložive mjere naplate:

-dužnicima su slane opomene s pozivima za plaćanje dugovanja;

-za dužnike koji su imali otvorene žiro račune kod ovlaštenih organizacija za platni promet donesena su Rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava na računu dužnika;

-zatraženi su podaci o vlasništvu pokretne i nepokretne imovine te o ostvarivanju plaće i mirovine.

Nakon poduzetnih svih zakonskih mjera za naplatu potraživanja, nisu polučeni rezultati jer nije bilo raspoloživih novčanih sredstava.

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Općine Čavle za 2016.g.

Slijedom navedenog, Općinskom vijeću Općine Čavle dostavlja se informacija o otpisu dugovanja.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr