SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

68.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donosi

 

PROGRAM
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2017. godinu

 

Članak 1.

Programom javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene društvene brige o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola koje je od interesa za Općinu Čavle

Članak 2.

Svrha ovog Programa je poticanje dodatnih aktivnosti u odgoju i obrazovanju djece u Čavlima, a koji imaju za posljedicu, osim većeg znanja i veći, stručniji i brži razvoj njihove osobnosti i kreativnosti.

Članak 3.

Osnovni cilj ovog programa je pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama za bolji, stručniji i kreativniji rad u odgoju i obrazovanju djece koja pohađaju iste.

Članak 4.

Ovim Programom, financirat će se redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa u iznosu od 16.980.500 kn.

Članak 5

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2017. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2017. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima, na prijedlog Izvršnog tijela Općine Čavle, obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za ovaj Program za 2017. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 6.

Korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće Općinskom vijeću Općine Čavle o ostvarivanju Programa Općine Čavle.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/16-01/09

URBROJ: 2170-03-16-01-19

Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr