SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

65.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donosi

 

PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2017. Godinu

 

Članak 1.

Programom potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene:

a) socijalne zaštite (skrbi)

b) humanitarnih udruga građana

c) zdravstvene zaštite.

Članak 2.

Svrha socijalnog programa i zdravstvene zaštite je osigurati stanovnicima Općine Čavle viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji propisuje i osigurava država Republika Hrvatska.

Članak 3.

Cilj Socijalnog programa i zdravstvene zaštite je pomoć pri ostvarivanju osnovnih uvjeta za kvalitetniji život, pomoć starijim, bolesnim i nemoćnim i invalidnim osobama, te očuvanje zdravlja djece i odraslih.

Članak 4.

Program socijalne i zdravstvene zaštite sastoji se od sljedećih programa:

1) Pomoć građanima i kućanstvima u naravi i novcu

2) Tekuće donacije humanitarnim udrugama građana

3) Zdravstvena skrb

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima Općine Čavle, kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna i zdravstvena zaštita ( skrb)

Članak 5.

I. SOCIJALNA ZAŠTITA ( SKRB)

Socijalna zaštita (skrb) ostvaruje se kroz sljedeće potprograme:

-subvencija troškova stanovanja (komunalne usluge i ostale režije stanovanja)

-jednokratne novčane pomoći

-novčane potpore starim i nemoćnim osobama

-poklon-paketi starijim osobama

-pomoć i njega u kući

-školske marende osnovnoškolcima

-subvencija za dječje vrtiće

-subvencije ugroženim stanovnicima

-subvencija za troškove prijevoza učenika i studenata

-subvencija za troškove prijevoza za djecu s posebnim potrebama

-potpore za obrazovanje

-naknada za novorođenčad

-ogrjev za socijalno ugrožene obitelji

-pomoć invalidima i hendikepiranima

-ostale pomoći

II. HUMANITARNE UDRUGE GRAĐANA

-Udruga umirovljenika

-Udruga antifašista

-UHDDR-a Grobnišćine

-Društvo naša djeca

III. ZDRAVSTVENA SKRB

-Javno zdravstvo

-Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu

-Preventivna zdravstvena zaštita

-Akcije u zdravstvu

Članak 6.

U realizaciji navedenih Programa u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti sudjeluju članovi Socijalnog vijeća Općine Čavle, uz pomoć Centra za socijalnu skrb Rijeka, voditelja udruga, zdravstvenih djelatnika i institucija na području Općine Čavle.

Članak 7.

Cilj za 2017. godinu je zadržati i poboljšati postojeću razinu socijalne i zdravstvene skrbi.

Članak 8.

Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2017. osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2017.godinu u ukupnom iznosu od 1.668.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja na prijedlog izvršnog tijela Općine Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2017. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 9.

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću Općine Čavle.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/16-01/09

URBROJ: 2170-03-16-01-16

Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr