SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

61.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 19. i 29. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donosi

 

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2017. Godinu

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općinskog proračuna Općine Čavle za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Čavle.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi, te prihodi od općinske nefinancijske imovine.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2017.-2019. godina, razrađeni po pojedinim programima, korisnicima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračun slijedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to: tijelima općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač, predstavnicima i vijećima nacionalnih manjina, te ostalim korisnicima koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene u posebnom dijelu Proračuna.

Korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, te iz prihoda od pomoći izvršavati će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik, ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih prihoda.

Sredstva za pokroviteljstva, aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje općinski načelnik, ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna ili programu javnih potreba

Članak 5.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih dodjela, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

Proračunski korisnici - ustanove Općine za koje su sredstva planirana, obvezni su dostaviti tijelima općinske uprave svoje financijske planove izrađene po mjesecima za cijelu godinu u roku od 15 dana od dana donošenja Proračuna.

Članak 6.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik. Općinska uprava odgovorna je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima, te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu proračuna i odlukama Općinskog načelnika.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 7.

U Proračunu su planirana sredstva Proračunske zalihe u iznosu 200.000,00 kn., za financiranje nepredviđenih rashoda tijekom proračunske godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, sukladno namjenama propisanim Zakonom.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za davanje pozajmica.

Članak 8.

Općinski načelnik podnosi kvartalno izvjetaj o korištenju proračunske zalihe iz članka

7. ove Odluke Općinskom vijeću u roku od 60 dana od dana isteka kvartala.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 9.

U Proračunu se planiraju svi prihodi koji sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina.

Prihodi što ih općinska uprava ostvari obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihod s osnova kamata po tražbinama općinske uprave uplaćuju se u proračun.

V. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 10.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na nji hov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planom.

Proračunski korisnici iz stavka 1. ovog članka mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.

Proračunski nadležna tijela općinske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavke 1. ovog članka.

Proračunski korisnici iz stavka 1. ovog članka obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovog članka tromjesečno izvješćivati proračunski nadležna tijela općinske uprave. Članak 11.

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna za ovu proračunsku godinu.

Za prenesene prihode iz stavka 1. ovog članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu godinu.

VI. VLASTITI PRIHODI

Članak 12.

Prihod koji proračunski korisnici iz članka 10. stavak 1. ove Odluke ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (vlastiti prihodi) planiraju se u financijskima planovima proračunskih korisnika i uplaćuju se na njihov račun.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovog članka koji se ne iskoriste u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu.

Proračunski nadležna tijela općinske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovog članka.

Proračunski korisnici iz članka 10. stavka 1. ove Odluke obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovog članka tromjesečno izvješćivati proračunski nadležno tijelo općinske uprave, temeljem čega se ovi prihodi evidentiraju u proračunu.

Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskog korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika do visine uplaćenih sredstava, uz suglasnost tijela upravljanja.

VII. TROŠENJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 13.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenog ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Članak 14.

Zahtjev za isplatu sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 15.

Proračunskim korisnicima, kojima su u posebnom dijelu Proračuna osigurana sredstva za plaće zaposlenih, materijalne rashode i programe izvršavaju se prijenosom na njihov račun a temeljem naloga za prijenos sredstava kojeg odobrava općinski načelnik.

Sklapanje pisanog ugovora za isplatu sredstava iz Proračuna obvezno je u slijedećim slučajevima:

-za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade;

-za sve nabave roba, radova i usluga sukladno Odluci o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti;

-za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl., kao i usluge agencija studentskog servisa.

Članak 16.

Osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika utvrđuje Općinski načelnik suglasno postojećim propisima.

Koeficijente za obračun plaća službenika i namještenika Općine utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Osnovicu i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, te visinu naknade za rad zamjenika općinskog načelnika koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog donosa utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Članka 17.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, sredstva za rad Savjeta mladih, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća, naknada troškova i nagrada za rad članova vijeća nacionalnih manjina, isplaćivat će se temeljem odluke Općinskog vijeća.

Članak 18.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenja o povratu sredstava donosi Općinski načelnik na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 19.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba, kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga dostavljaju se Općinskoj upravi - financije.

VII. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN

Članak 20.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna bila nezakonita i/ili neopravdana potrebno je odmah zahtijevati povrat proračunskih sredstava u Proračun.

VIII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 21.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i temeljem prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

IX. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

Članak 22.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati

drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinski načelnik te potpisuje i Ugovor.

Prihod od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna. Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2017. godine.

X. OTPIS DUGOVA

Članak 23.

Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug Općini ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga, a sve sukladno propisima.

XI. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE

Članak 24.

Općinski načelnik i općinska uprava upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Imovinom se mora upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini sukladno zakonu.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja.

Članak 25.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u općinskoj upravi - financije.

Sve poslovne promjene na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini potrebno je evidentirati u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

XII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 26.

Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, a sve suglasno Zakonu o proračunu.

Općina se može dugoročno zadužiti za investicije koje su planirane u Proračunu. Odluku o zaduživanju donosi Općinsko vijeće sukladno odredbama Zakona o Proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključene su i obveze iz prethodnih godina.

Tekuće otplate duga, iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2017. godinu u iznosu od 2.000.000,00 kuna, te pripadajuće kamate u iznosu od 200.000,00 kn, iskazane u Razdjelu 002 - općinska uprava, Program 0205 - Otplata kredita imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine može se zadužiti samo uz suglasnost Općinskog vijeća, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Općine.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi iz stavka 3 ovog članka sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Odluci Općinskog vijeća. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

XIII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 27.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Članak 28.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje općinskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljati će se u općinskoj upravi - financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su općinskoj upravi - financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, općinska uprava o tome će izvijestiti Općinskog načelnika.

Članak 29.

Općinska uprava izrađuje i dostavlja Općinskom načelniku kvartalne izvještaje o izvršavanju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Općinski načelnik podnosi polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršavanju Proračuna

Općinskom vijeću u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 30.

Proračunski korisnici dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje financijske izvještaje općinskoj upravi.

Općinska uprava konsolidira izvještaje iz stavka 1. Ovog članka i izrađuje konsolidirani polugodišnji i godišnji financijski izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u roku utvrđenom Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15).

Trgovačko društvo kojeg je Općina osnivač ili većinski vlasnik dužno je dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog Zakonom o računovodstvu (NN br. 78/15).

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

XIV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 31.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i primitaka Općinski načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje utvrditi će Općinsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 32.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama Općinski načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

Članak 33.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihod Proračuna za 2017. godinu.

O namjeni viška prihoda odnosno o pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje

Općinsko vijeće prilikom donošenja godišnjeg obračuna Proračuna za 2016. godinu.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

KLASA: 021-05/16-01/09

URBROJ:2170-03-16-01-10

Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr