SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
GRAD CRES

39.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnostiNarodne novine« RH 36/15) i članka 29. Statuta Grada CresaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O ODREĐIVANJU POSLOVA
PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA CRESA

 

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se da će se iz Proračuna Grada Cresa financirati troškovi preuzimanja i prijevoza umrlih osoba ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: prijevoz pokojnika).

Poslovi prijevoza pokojnika obavljaju se na temelju sklopljenog ugovora o povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika.

Ovom odlukom određuju se mjerila i postupak za provedbu javnog natječaja, te način odabira prijevoznika pokojnika (u daljnjem tekstu: pogrebnik).

Članak 2.

Grad Cres snositi će troškove prijevoza pokojnika na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika uz sljedeće uvjete:

-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Grada Cresa,

-da prijevoz pokojnika obavlja pogrebnik koji s Gradom Cresom ima sklopljen ugovor o obavljanju tih poslova,

-da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Cresa,

-da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova prijevoza pokojnika.

Članak 3.

Grad Cres zaključiti će ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s najpovoljnijim ponuditeljem, temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih poslova.

Odluku o raspisivanju natječaja i odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnik.

Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje gradonačelnik.

Natječaj se objavljuje na web stranici Grada Cresa i na oglasnoj ploči.

Članak 4.

Tekst natječaja sadrži naročito sljedeće:

-opis predmeta natječaja,

-podatak o tome da se prijevoz pokojnika obavlja u vremenu od 00,00 do 24.00 sata, tijekom svakog dana kalendarske godine,

-rok za podnošenje ponuda na natječaj,

-vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

-rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika,

-razdoblje na koje se sklapa ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika,

-odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji nije ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnost temeljem Zakona; koji nije registiran za obavljanje pogrebničke djelatnosti; koji na dan zaključenja natječaja ima dug prema Gradu Cresu po bilo kojem osnovu, osim ako je regulirano plaćanje duga; koji na dan zaključenja natječaja ima dospjelih nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza; koji je kao fizička osoba ili kao odgovorna osoba u pravnoj osobi pravomoćno osuđena za kaznena djela i/ili prekršaje sukladno zakonu kojim se uređuje pogrebnička djelatnost.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prijevoza pokojnika.

Članak 5.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

-presliku važećeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,

-presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),

-presliku prometne knjižice vozila kao dokaz da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo,

-izjavu o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta, u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i tehnički kapaciteti kojima pogrebnik rapolaže kao dokaz da su kadrovski i tehnički opremljeni,

-presliku potvrde nadležne Porezne uprave o stanju duga (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),

-uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o neizricanju prekršajnih kazni za fizičku osobu ponuditelja ili odgovornu osobu u pravnoj osobi ponuditelja (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

-izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o spremnosti na zaprimanje poziva mrtvozornika u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana kalendarske godine te o mogućnosti preuzimanja umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva,

-ponuđenu naknadu za poslove prijevoza pokojnika, prema obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije,

-ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima natječaja.

Članak 6.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja ponudi i ukupno najnižu cijenu po cjeniku, koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude jednaki iznos naknade za poslove prijevoza pokojnika, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada Cresa.

Članak 7.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika u ime Grada Cresa sklapa Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Ugovor sadrži osobito:

-ugovorne strane,

-ugovorene poslove,

-vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

-odredbu o prestanku ugovora,

-odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja na zaprimanje poziva mrtvozornika tijekom 24 sata svakoga dana kalendarske godine te o mogućnosti za preuzimanje umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva

-odredbu da je cjenik sastavni dio ugovora

-ostale odredbe u skladu s ovom odlukom i uvjetima natječaja.

Članak 8.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika prestaje:

-istekom vremena na koje je sklopljen,

-smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne osobe pogrebnika,

-otkazom ugovora od strane Grada Cresa,

-sporazumom Grada Cresa i pogrebnika o raskidu ugovora,

-raskidom ugovora od strane pogrebnika.

U slučaju da pogrebnik ne obavlja poslove u skladu sa sklopljenim ugovorom ili da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Grad Cres će otkazati ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka vremena na koji je sklopljen. Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika smatra se otkazanim istekom roka od 30 dana od dana upućivanja pisane obavijesti o otkazu ugovora pogrebniku.

Članak 9.

Praćenje izvršenja obveza pogrebnika iz ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika obavlja Upravni odjel za proračun i finacnije, komunalni sustav i prostorno planiranje.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 501-01/15-1/3

Ur. broj: 2213/02-01-16-4

Cres, 28. studenog 2016.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10002&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr