SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA JELENJE

50.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/ 13), članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ«, broj 38/14) i članka 18. Statuta (»Službene novine PGŽ«, broj 33/09, 13/13 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 20. sjednici održanoj dana 15. studenoga 2016. godine donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje JAVNE RASVJETE na području općine Jelenje
za razdoblje od 2016.-2020.

Članak 1.

Javni naručitelj: Općina Jelenje OIB: 37666833094

Evidencijski broj nabave je: -

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je: odabir ponuditelja s najnižom ponuđenom cijenom roba i usluga za održavanje javne rasvjete na području općine Jelenje

Procijenjena vrijednost javne nabave: 350.000,00 kn godišnje.

Članak 2.

Na objavljeni poziv u otvorenom roku pristigle su slijedeće ponude:

1. ENIGMA E.I. , Kostrena, OIB: 06471524028

2. ENERGO d.o.o. Rijeka, OIB: 99393766301

3. BERIKOM d.o.o., Male Dražice 4, OIB:61870638895

4.

Članak 3.

Kako prihvatljive ponude utvrđene su:

5. ENIGMA E.I. , Kostrena, OIB: 06471524028

6. ENERGO d.o.o. Rijeka, OIB: 99393766301

7. BERIKOM d.o.o., Male Dražice 4, OIB: 61870638895

Članak 4.

Na osnovu pregleda, usporedbe ponuda i ocjene ponuda, Zaključka Stručnog povjerenstva odabire se kao povoljniji ponuđač:

ENIGMA E.I. , Kostrena, OIB: 06471524028.

Članak 6.

Odluka Općinskog vijeća o povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Jelenje za razdoblje od 2016. do 2020. ponuditelju ENIGMA E.I., Kostrena, OIB: 06471524028 je konačna.

Članak 7.

Zapisnik o otvaranju ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nalazi se u privitku Odluke.

Članak 8.

Rok mirovanja nije primjenjiv.

OBRAZLOŽENJA:

Općina Jelenje kao naručitelj objavila je javni natječaj za prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Jelenje za razdoblje od 2016.-2020.godine (od dana potpisivanja ugovora do isteka roka od 4 godine).

Sukladno Javnom natječaju i Dokumentaciji Naručitelj je u propisanom roku zaprimio tri (3) ponude gospodarskih subjekata od kojih su tri prihvatljive.

Ponuditelji su uz ponudu dostavili dokumentaciju koja je tražena u javnom natječaju.

Kriteriji odabira najpovoljnijih ponuditelja određen je najnižom cijenom jednog ponuditelja.

Gospodarski subjekt ENIGMA E.I. , Kostrena, OIB: 06471524028 ispunjava uvjete za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Jelenje.

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donesena je na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude s obzirom na kvalitetu i cijenu usluge.

Sukladno članku Odluci o načinu obavljanja komunalne djelatnosti na području općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 38/14) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području općine Jelenje za razdoblje od 2016.-2020. god. donosi Općinsko vijeće Općine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u Zagrebu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku 30 dana od dana dostave ovoga rješenja i predaje se neposredno ili preporučeno poštom Upravnom sudu.

KLASA: 010-10/16-01/20

URBROJ:2170-04-01-16-10

Dražice, 10. studenoga 2016.

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51218&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr