SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA JELENJE

48.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 18. a u svezi s člankom 25. Statuta Općine Jelenje (»Službeni glasnik PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 20. sjednici održanoj dana 15. studenoga 2016. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

POSLOVNIKA
o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje

Članak 1.

U članku 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br.42/09 i 13/13), (u daljnjem tekstu: Poslovnik) iza stavka 1. dodaje se stavak 1. a koji glasi:

»Član Vijeća ne smije bez posebne prethodne suglasnosti Vijeća kao prokurist ili član uprave trgovačkog društva sklopiti pravni posao kojom ostvaruje dobit od Općine Jelenje«.

Članak 2.

U članku 34. stavku 1. Poslovnika briše se točka 10.

Članak 3.

U članku 34. stavku 1. Poslovnika iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasa:

»Odbor za strateški razvoj i EU fondove«

Članak 4.

Članak 43. briše se.

Članak 5.

Iza članka 42. dodaje se članak 42.a koji glas:

» Odbor za strateški razvoj, projekte i EU fondove ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za strateški razvoj, projekte i EU fondove:

-razmatra poslove vezane uz izradu Strategije razvoja Općine Jelenje

-razmatra projekte važne od ukupnog razvoja za Općinu Jelenje

-kao i poslove vezane uz odabir i ugovaranje projekata i EU fondova.«

Članak 6.

Naziv glave X. mijenja se i glasi: »X. VJEĆNIČKA PITANJA«

Članak 7.

U članku 72. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

» Pitanje se može postaviti usmeno na sjednici i pisanim putem, posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.«

Članak 8.

U članku 73. stavak 2. briše se.

Članak 9.

Članak 83. mijenja se i glas:

»Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim se pojavljuju.

U raspravi o temama utvrđenih dnevnim redom svoja stajališta mogu iznijeti i predstavnici klubova vijećnika s tim da u redoslijedu govornik ima prednost.

Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan u dvorani kad je prozvan gubi pravo govoriti o predmetu iz dnevnog reda za koji se prijavio.

Vijećnik koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednika Vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od 3 (tri) minute.

Predsjednik Vijeća je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.

Ako Vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtjeva objašnjenje, predsjednik Vijeća će mu dati riječ čim završi govor onog koji je to izazvao. Vijećnik se o svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od 2 (dvije) minute.«

Članak 10.

Članak 86. mijenja se i glas:

»Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može vijećniku izreći stegovne mjere:

-opomenu

-opomenu s oduzimanjem riječi

-udaljenje sa sjednice.

Stegovne mjere iz stavka 3. ovoga članka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.«

Članak 11.

Članak 87. mijenja se i glas:

»Vijećniku se izriče opomena ako svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na drugi način krši odredbe Poslovnika a osobito ako:

-ne govori o predmetnu o kojem se raspravlja,

-govori a nije dobio riječ,

-svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,

-se javi za povredu Poslovnika ili ispravak netočnog navoda, a započne govoriti o temi za koju nije dobio riječ,

-svojim govorom omalovažava ili vrijeđa predsjednika Vijeća, vijećnike te Načelnika i njegovog zamjenika i

-na drugi način remeti red na sjednici ( koristi mobitel i slično)«.

Članak 12.

Članak 89. mijenja se i glas:

»Članu Vijeća izriče se stegovna mjera udaljavanje sa sjednice kada je svojim ponašanjem toliko naruši red i prekrši odredbe ovog Poslovnika o radu na sjednici da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

Stegovna mjera udaljavanja sa sjednice može se izreći za vrijeme trajanja rasprave i odlučivanja o pojedinoj ili više točaka dnevnog reda.

Kada je vijećniku izrečena stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Vijeća član Vijeća je dužan odmah napustiti sjednicu.

Ako vijećnik niti nakon izricanja mjere iz stavka 3. ovog članka ne udalji sa sjednice, predsjednik Vijeća će prekinuti sjednicu i naložiti da se vijećnik udalji iz dvorane sa sjednice.

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 4. ovog članka, predsjednik Vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.«

Članak 13.

Iza članak 97. dodaje se članak 97.a koji glasi:

»Službene izjave za mediji daju:

-o radu Vijeća, predsjednik Vijeća,

-o radu radnih tijela, predsjednik tih tijela na temelju prethodnog dogovora s predsjednikom Vijeća,

-o radu Vijeća, upravnih tijela Općine Jelenje u cjelini te o svom radu Načelnik

-o radu jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje pročelnik-ca.

Službene izjave o radu tijela iz stavka 1. ovog članka mogu dati i druge osobe kada za to budu ovlaštene.«

Članak 14.

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 010-10/16-01/20

URBROJ:2170-04-01-16-9

Dražice, 15. studenoga 2016.

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51218&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr