SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA PUNAT

51.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) Općinsko

Račun izOpis Izvorni plan Izvršenje Indeks rač. plana 2016.(1) 2016.(2) (2/1)

vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 21. listopada 2016. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Članak 1.

Članak 20. Odluke o grobljima (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 34/15) mijenja se i glasi:

»Svaki grob ili grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta mora podnijeti zahtjev Upravi groblja s priloženim idejnim rješenjem, a vezano za oblik i način izvedbe istog.

Uprava groblja na temelju zahtjeva iz prethodnog stavka izdaje rješenje.

Uprava groblja će rješenjem zabraniti rad onom izvođaču radova koji započne s radom bez prethodne dozvole ili ukoliko se radovi izvode u suprotnosti s dobivenom dozvolom.

Ukoliko radovi budu izvedeni bez dozvole Uprave groblja ili suprotno dobivenoj dozvoli Uprava groblja će korisniku rješenjem naložiti uklanjanje protupravno izvedenih radova i predmeta u roku od 15 dana.

Ukoliko korisnik ne postupi po rješenju Uprave groblja iz prethodnog stavka isto će se izvršiti putem treće osobe na račun korisnika.

Žalba na rješenje iz stavka 5. ove Odluke ne odgađa izvršenje rješenja.«

Članak 2.

Članak 29. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- ukoliko postupi protivno članku 20. Odluke«

Članak 3.

Članak 30. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- ukoliko postupi protivno članku 20. Odluke«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz članka 29. i 30. ove Odluke pokreće Uprava groblja.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/5

URBROJ:2142-02-01-16-17

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51521&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr