SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA PUNAT

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), a u vezi s člankom 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 21. listopada 2016. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat

Članak 1.

U članak 10. stavku 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/16) dodaje se tekst:

» nakon proteka roka utvrđenog javnim natječajem preuzima pristigle ponude, otvara ponude pristigle u natječajnom roku, utvrđuje njihov sadržaj, provjerava potpunost dostavljene dokumentacije i sastavlja zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda te ga dostavlja općinskom načelniku.«

Članak 2.

Članak 30. Odluke mijenja se i glasi:

»Visina zakupnine po m2 zemljišta mjesečno iznosi:

-5,00 kn za privatne potrebe (npr. parkirališno mjesto, uređenje okućnice i sl.);

-7,00 kn za potrebe obavljanja proizvodne djelatnosti,

-20,00 kn za potrebe obavljanja turističke djelatnosti - kampovi, korištenja zemljišta za postavljanje infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme,

-30,00 kn za potrebe obavljanja trgovačke i nautičke djelatnosti.

Zakupnina se plaća jednom mjesečno i to najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Ukoliko zakupljena površina prelazi 5.000 m2, visina zakupnine po m2 zemljišta iznosi 20,00 kuna godišnje.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka zakupnina se plaća jednom godišnje i to unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/5

URBROJ:2142-02-01-16-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51521&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr