SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA BAŠKA

25.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaNarodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno
ili povremeno korištenje poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/15), u članku 4. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 2.

U članku 9., alineji 5. riječi »ili odredbu da se za korištenje ne plaća naknada« brišu se.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Visina naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora iz članka 2. utvrđuje se, kako slijedi:

1.u trajanju do 3 dana 10,00 kn dnevno

2.u trajanju dužem od 3 dana 1,00 kn mjesečno,
neovisno o
površini prostora.

Kod zbrajanja broja dana za izračun naknade, kao prvi dan, ubraja se dan kada je započeto korištenje, a, kao posljednji dan, dan kada je prostor vraćen na raspolaganje Općini.

Za korištenje prostora kraćem od 24,00 sata naplaćuje se naknada određena za jednodnevno korištenje.

Za korištenje prostora duže od 3 dana, a kraće od mjesec dana naplaćuje se mjesečna naknada.

Iznos naknade utvrđen na način opisan u ovom članku uvećava se za pripadajući PDV

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-16-10

Baška, 18. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=10007&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr