SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
GRAD KRK

31.

Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/ 08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07 i 94/13), članka 45. stavka 10. Statuta Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, te članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
»Katarina Frankopan« Krk

I.

IRENA ŽIC-ORLIĆ iz Punta, Krčka 59 imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, na vrijeme od 4 godine.

Mandat ravnateljice traje četiri (4) godine, a započinje od 20. prosinca 2016. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e:

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine«, broj 10/97, 107/97 i 94/13) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića, Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice dana 30. 08. 2016. godine, a natječaj je objavljen u dnevnom tisku Novi list, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Ustanove dana 06. 09. 2016. godine.

U otvorenom roku za dostavu prijava na Natječaj, prispjele su prijave od četiri (4) kandidatkinja i to: Irene Žic-Orlić, Jasne Crnčić, Marine Šanko Brletić i Jadranke Tomljanović. Upravno vijeće je utvrdilo da su sve pristigle prijave pravovremene i ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja.

Nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije i obavljenih razgovora s kandidatkinjama, Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj 22. rujna 2016. godine, jednoglasno utvrdilo prijedlog odluke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, imenuje Irena Žic - Orlić.

Slijedom navedenog, na temelju članka 37. stavka 3. uvodnog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

Klasa: 025-02/16-01/06

Urbroj: 2142/01-01-16-5

Krk, 18. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51500&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr