SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
GRAD KRK

30.

Na temelju odredbi članka 16. i 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 2. i 17. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 30/14, 67/14 i 82/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/ 09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša
od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja Grada Krka

I.

1. Usvaja se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka (Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka, čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

2. Usvaja se Plan zaštite i spašavanja Grada Krka s prilozima (Plan zaštite i spašavanja Grada Krka sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja Grada Krka objavit će se na web stranicama Grada Krka.

Klasa: 810-03/15-01/06

Ur.broj:2142/01-01-16-35

Krk, 18. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51500&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr