SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
GRAD KRK

27.

Na temelju članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 35. stavak 1. alineja 6. i članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članka 40. stavak 1. alineja 18. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj: 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju prava građenja

I.

Osniva se pravo građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Krka oznake k.č. 3932/3 površine 1440 m2, k.o. Krk - grad, u korist nositelja prava građenja: JEDRILIČARSKI KLUB PLAV ( OIB: 05478483564 ) sa sjedištem u Krku, Senjska 2.

II.

Pravo građenja osniva se radi izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene, sukladno građevinskoj dozvoli izdanoj od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Klasa: UP/I- 361-03/16-06/48, Ur. broj: 2170/1-03-04/2-16-5 od 2. ožujka 2016. godine.

III.

Pravo građenja na zemljištu iz točke I. ove odluke osniva se na rok od 11 ( jedanaest ) godina i uz godišnju naknadu u iznosu od 2.304,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke.

IV.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da sa nositeljem prava građenja zaključi Ugovor o osnivanju prava građenja, sukladno odredbama ove Odluke, te svim objavljenim uvjetima iz natječaja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije«.

Klasa: 944-01/16-01/5

Ur. broj:2142/01-01-16-8

Krk, 18. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr