SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
GRAD KRK

25.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuNarodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/ 13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJA I MREŽE
DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU
GRADA KRKA, OPĆINE OMIŠALJ,
MALINSKA-DUBAŠNICA, DOBRINJ, VRBNIK
I BAŠKA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka, te Općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka, te Općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška, iskaz je usklađivanja potreba građana s područja Grada Krka te Općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška te financijskih mogućnosti Grada Krka te Općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška.

Prava i obaveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Grada Krka, te Općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječejg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Krka i Općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška za tekuću godinu.

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanje djelatnosti izdano od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Grada Krka djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) čiji je osnivač Grad Krk.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i područnim vrtićima.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Krku, Smokvik 7.

Područni vrtići Dječjeg vrtića nalaze se u Omišlju, Baječ 19c, Malinskoj, Novo naselje 7, Njivicama, Stražbica 5, Vrhu, Vrh 126, Baški, Ditris 2, Vrbniku, Retec 5 i Polju, Stanišće 12.

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Krka i Općina: Omišalj, Malinska - Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška, čini Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk koji obavlja svoju djelatnost na 8 lokacija i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Redoviti vrtićki program može se provoditi u svim objektima Dječjeg vrtića.

Redoviti jaslički program može se provoditi u sjedištu Dječjeg vrtića Krk i područnim vrtićima u Omišlju, Njivicama i Baški.

Program javnih potreba za djecu s teškoćama, program predškole, program katoličko-vjerskog odgoja i kraći programi (igraonice) se mogu provoditi u sjedištu Dječjeg vrtića i u područnim vrtićima.

Članak 6.

U sjedištu Dječjeg vrtića Krk se može istovremeno osigurati provedba predškolskog odgoja u dvanaest (12) skupina, u područnim vrtićima u Omišlju u pet (5) skupina, u Njivicama u dvije (2) skupine, u Malinskoj u tri (3) skupine, u Polju u dvije (2) skupine, u Vrhu u jednoj (1 ) skupini u Vrbniku u jednoj (1) skupini i u Baški u tri (3) skupine.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa se utvrđuje za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08., i 90/10.) te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Članak 7.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića Grada Krka te Općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška, može se proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

Članak 8.

Grad Krk te Općine: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj , Vrbnik i Baška sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osiguravaju sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Krka i Općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška za tekuću godinu.

Članak 9.

Grad Krk te Općine:Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška sufinanciraju troškove smještaja djece u redovnim programima Dječjih vrtića iz čl. 4. ovog Plana sukladno odredbama Sporazuma o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk od dana 25. listopada 2000. godine i Aneksa sporazuma o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk od dana 28. siječnja 2004. godine.

Grad Krk te Općine: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška mogu proračunskim sredstvima sufinancirati i posebne programe sukladno Proračunu.

Članak 10.

Grad Krka te Općine: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška, će po zahtjevu roditelja za svako dijete s prebivalištem na području Grada Krka te Općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška koje po prijavi na javni natječaj za upis u Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk i područne vrtiće, nije ostvarilo upis za tekuću pedagošku godinu, sufinancirati troškove smještaja djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave temeljem planiranih proračunskih sredstava.

Jedinice lokalne samouprave čiji roditelji koriste usluge dječjeg vrtića u drugoj JLS snose razliku između ekonomske cijene i roditeljske uplate dječjeg vrtića koji dijete pohađa.

Ekonomska cijena ne smije biti opterećena troškovima objekta (gradnje, zakupa i kapitalnog održavanja objekta) prema Zaključku Koordinacije Grada Krka i Općina Otoka Krka, održane 23. listopada 2008. godine, Klasa: 900-03/08-01/22, Urbroj:2142/00-01-08-2/2.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-02/16-01/07

Urbroj: 2142/01-01-16-3

Krk, 18. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr