SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
GRAD OPATIJA

54.

Na temelju članka 86., 89.,113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije», broj 25/09, 30/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 4. listopada 2016. godine donosi:

Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA-NASELJA POBRI (UPU 6)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri - UPU 6 (SN PGŽ br.15/12), u daljnjem tekstu: Odluka.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) - u daljnjem tekstu Zakon, člankom 113. određeno je da se odredbe Zakona kojima je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na njihovo zasebno stavljanje izvan snage.

Postupak stavljanja izvan snage prostornog plana započinje donošenjem Odluke o provođenju postupka sukladno članku 86., dok je sadržaj Odluke određen člankom 89. Zakona.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Postupak stavljanja van snage plana provodi se za obuhvat definiran samim planom.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

U obuhvatu Plana nalaze se građevinsko područje naselja Pobri kao i izdvojena građevinska područja poslovne i sportsko rekreacijske namjene. Prostor je većim dijelom izgrađen i opremljen javnom komunalnom infrastrukturom te je ista zadržana i kao plansko rješenje. Također u obuhvatu plana nisu planirane nove javne građevine.

RAZLOZI ZA STAVLJANJE PLANA VAN SNAGE

Članak 5.

Predmetni plan donesen je, kao prvi provedbeni plan za područje Pobri, sukladno obvezama iz tada važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji budući se veći dio obuhvata plana nalazio u zaštićenom obalnom pojasu (ZOP). Tadašnjim Zakonom bila je propisana obveza izrade urbanističkih planova uređenja za sva građevinska područja koja se nalaze u ZOP-u, odnosno za njihove neizgrađene dijelove. Novim Zakonom o prostornom uređenju određena je obveza izrade urbanističkih planova uređenja samo za neuređene neizgrađene dijelove građevinskih područja. Izmjenama i dopunama PPUG Opatije utvrđeno je da na području obuhvata predmetnog plana nema neuređenih neizgrađenih građevinskih područja čime nema ni zakonske obveze za donošenjem takvog plana. Kako na području u obuhvatu Plana shodno iznijetom nije potrebno planirati novu javnu komunalnu, prije svega prometnu infrastrukturu niti je na predmetnom području planirana izgradnja novih javnih građevina, izdavanje akata za gradnju biti će moguće temeljem odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Opatije.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za provedbu postupka stavljanja plana van snage nisu potrebne posebne stručne podloge.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Za provedbu postupka stavljanja plana van snage nisu potrebna posebna stručna rješenja.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Za provedbu postupka stavljanja plana van snage nisu potrebne katastarske podloge.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA
IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Tijela i osobe koja za potrebe stavljanja izvan snage predmetnog plana sudjeluju u postupku izrade Plana:

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB

-MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka

-PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Mošćenička Draga, V. C. Emina 3, Opatija

-JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2, 51000 RIJEKA

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

-UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10000 Zagreb,

-HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

-HEP - ODS d.o.o., Varljenska cesta 9, 51410 OPATIJA

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

-LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50b, 51213 Jurdani.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Po donošenju ove Odluke obavijestiti će se javnost o provođenju postupka stavljanja plana van snage objavom ove Odluke sukladno članku 88. Zakona.

Po donošenju ove Odluke izraditi će se prijedlog Odluke o stavljanju plana van snage u roku od 15 dana.

Nadležnim javnopravnim tijelima navedenim u članku 8. dostaviti će se prijedlog Odluke o stavljanju plana van snage sa pozivom da navedena tijela u roku od najviše petnaest dana dostave očitovanja na prijedlog Odluke.

Nakon toga će se provesti javnu raspravu o prijedlogu Odluke o stavljanju plana van snage na način propisan člancima 94. - 104. Zakona u trajanju od 15 dana.

Po završetku javne rasprave izraditi će se izvješće o javnoj raspravi, sukladno člancima 102. i 103. Zakona.

Po izradi izvješća o javnoj raspravi izradit će se konačni prijedlog Odluke o stavljanju plana van snage koji će se dostaviti resornom Ministarstvu na suglasnost.

Konačni prijedlog Odluke uputiti će se gradskom vijeću na donošenje po dobivanju suglasnosti Ministarstva ili po proteku zakonskog roka za davanje suglasnosti.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Stavljanje Plana izvan snage financira se iz Proračuna Grada Opatija.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/16-01/51

UR.BROJ: 2156/01-01-16-1

Opatija, 4. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=10006&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr