SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
GRAD OPATIJA

53.

Na temelju čl. 29. Statuta Grada Opatije («Službene novine» Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09 i 7/ 13) i članka 19. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskom lukama Narodne novine broj 158/03, 141/06, 38/ 09 i 56/16) te članak 24. st. 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine broj 23/ 04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 04.10.2016. godine, donosi

ODLUKU
o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Opatije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) utvrđuje da je dio pomorskog dobra uređen Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija i k.o. Vasanska (Narodne novine 147/ 02), pomorsko dobro koje će Grad Opatija i to kao ovlaštenik koncesije za posebnu uporabu koristiti na dijelovima k.č. 1987/6, k.č. 1987/78, k.č. 1987/83, k.č. 1987/84 i k.č. 2032, sve KO Vasanska, za rekonstrukciju bujice Vrutki - Slatina s uređenjem pješačkih komunikacija.

Namjena zahvata je rekonstrukcija bujice i uređenje pješačkih komunikacija sanacijom dijela armirano betonske konstrukcije iznad natkrivenog dijela bujičnog vodotoka Vrutki - Slatina, te sanacija korita vodotoka

Članak 2.

Radovi iz članka 1. ove odluke izvesti će se sukladno Idejnom projektu izrađenom od strane plan inženjeringa d.o.o. rijeka, oznake 45/15 od travnja 2016. godine, odnosno Lokacijskoj dozvoli KLASA: UP /I 350-05/16- 03/26, URBROJ: 2170/1-03-06/2-16-06 od 08. rujna 2016. godine.

Članak 3.

Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. Ove Odluke od lokalnog značenja za Grad Opatiju, te da ovlaštenik naknade nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju.

Članak 4.

Davatelj koncesije utvrđuje da će ovlaštenik koncesije pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke koristiti na vrijeme do 01.lipnja 2017. godine.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishodovati valjani akt temeljem kojeg može izvoditi radove iz članka 1 ove Odluke.

Članak 6

Za vrijeme odvijanja radova iz članka 1. ove odluke ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti od opće uporabe pomorsko dobro koje je predmet koncesije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u ¹Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

KLASA.:944-01/16-01/17

URBROJ:2156/01-01/01-16-5

U Opatiji, 4. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=10006&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr