SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
GRAD KASTAV

38.

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na34. sjednici održanoj 22. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Hrvatski pčelarski institut

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Hrvatski pčelarski institut kao javna ustanova u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Ustanova). Ustanova se osniva za obavljanje poslova unapređenja pčelarstva.

Članak 2.

Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Kastav sa sjedištem na adresi Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav.

Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Gradsko vijeće Grada Kastva.

Članak 3.

Ustanova ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim zakonom i statutom Ustanove i upisuje se u sudski registar.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST USTANOVE

Članak 4.

Naziv Ustanove glasi:HRVATSKI PČELARSKI
INSTITUT.

U dopisivanju s fizičkim i pravnim osobama u inozemstvu ustanova će, uz naziv na hrvatskom jeziku, upotrebljavati i prijevod naziva na engleskom jeziku:Croatian Beekeeping Institute.

Članak 5.

Sjedište Ustanove je u Kastvu, Zakona kastafskega 3.

Članak 6.

Ustanova će obavljati sljedeće djelatnosti:

1. Priprema i implementacija projekata

2. Provedba edukacija

3. Ispitivanje i karakterizacija pčelinjih proizvoda

4. Istraživačka djelatnost

5.Suradnja sa sličnim institutima i centrima u Europi i Mediteranu

6. Unapređivanje ekološke pčelarske proizvodnje

7. Izdavačka djelatnost

8.Stvaranje pretpostavki za organizaciju poslijediplomskog studija

9. Promocija pčelarstva

Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost iz stavka 1. ovoga članka.

III. TIJELA USTANOVE

Članak 7.

Tijela ustanove su:

1. Upravno vijeće,

2. Ravnatelj,

3. Stručno vijeće

Članak 8.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje osnivač na vrijeme od 4 godine.

Članak 9.

Način imenovanja članova Upravnog vijeća, nadležnost Upravnog vijeća te način njegovog rada i odlučivanja pobliže će se utvrditi Statutom Ustanove.

Članak 10.

Poslovodni i stručni voditelj Ustanove je ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu, te obavlja druge poslove sukladno zakonu.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove.

Članak 11.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Kastva na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove.

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Postupak imenovanja ravnatelja utvrdit će se Statutom Ustanove, sukladno zakonu.

Članak 12.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan.

Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan na način i u slučajevima određenim Zakonom o ustanovama i Statutom Ustanove.

Članak 13.

Stručno vijeće Ustanove je savjetodavno tijelo ravnatelja Ustanove.

Stručno vijeće ima 5 (pet) članova koje imenuje ravnatelj.

Djelokrug rada Stručnog vijeća te način njegovog rada i odlučivanja utvrdit će se Statutom Ustanove.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA USTANOVE

Članak 14.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osigurana su u proračunu osnivača za 2016. godinu u iznosu 30.000,00 kuna. Sredstva za rad Ustanova će osigurati djelomično iz proračuna Osnivača, a djelomično iz vlastitih prihoda, projekata te iz drugih izvora, sukladno zakonu.

Članak 15.

Prostor za rad Ustanove osigurava osnivač.

V. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI USTANOVE

Članak 16.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove, sukladno planu i programu rada.

VI. POKRIVANJE GUBITAKA USTANOVE

Članak 17.

Ustanova za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari gubitak, isti će pokriti osnivač.

VII. OGRANIČENJA GLEDE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA I DRUGOM IMOVINOM USTANOVE

Članak 18.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Ustanove.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Do imenovanja tijela Ustanove sukladno ovoj Odluci, osnivač imenuje doc.dr.sc. Dražena Lušića, dipl.sanit.ing. za privremenog ravnatelja Ustanove.

Privremeni ravnatelj Ustanove obavit će, pod nadzorom osnivača, pripreme za početak rada Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Upravno vijeće imenovat će se sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 20.

Ovlašćuje se privremeni ravnatelj da u roku od osam (8) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnese nadležnom ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti ove Odluke sa zakonom, te da u roku od osam (8) dana od dana donošenja rješenja ministarstva podnese zahtjev za upis Ustanove u sudski registar.

Članak 21.

Statutom Ustanove pobliže će se urediti sva ostala pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača, na prijedlog privremenog ravnatelja Ustanove.

Članak 22.

Sve troškove u svezi osnivanja Ustanove snosi osnivač.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-16-10

Kastav, 22. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=51215&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr