SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

160.

Na temelju članka 29. stavka 7. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/ 16 i 41/16), članka 9. stavka 2. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/10, 9/14 i 17/15), točke II. podstavak 2. Odluke o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/ 102 »Rab« i VIII/129 »Dubračina« (Službene novine» broj 15/16), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84, Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) na prijedlog Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 »Rab« i VIII/129 »Dubračina«, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. godine donijela je

O D L U K U
o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/102 »Rab«

Članak 1.

Najpovoljnija ponuda za zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/102 »Rab«, ukupne površine 7.056 ha, je ponuda ponuditelja-lovačkog društva »Otok Rab« iz Banjola.

Članak 2.

Lovačkom društvu »Otok Rab«, OIB: 85421004787, Banjol 6, Rab,daje se u zakup zajedničko otvoreno lovište broj VIII/102 »Rab« na vrijeme od 10 lovnih godina do 31. ožujka 2026. godine.

Članak 3.

Lovačko društvo »Otok Rab« dužno je plaćati godišnju lovozakupninu u iznosu od 80.001,00 kn (slovima: osamdesettisućaijednu kunu i ništa lipa).

Jamčevina koju je položilo Lovačko društvo »Otok Rab«, u iznosu od 17.461,25 kn (slovima: sedamnaesttisućačetiristošezdesetjednakuna i dvadesetpet lipa) uračunava se u lovozakupninu za prvu lovnu godinu.

Članak 4.

Župan Primorsko-goranske županije će s lovačkim društvom »Otok Rab«, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke zaključiti ugovor o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Lovačko društvo »Otok Rab« dužno je prije zaključivanja ugovora o zakupu Primorsko-goranskoj županiji dostaviti garanciju banke ili avaliranu mjenicu Hrvatskog lovačog saveza u iznosu ponuđene godišnje lovozakupnine.

Članak 6.

Lovačko društvo »Otok Rab« dužno je, nakon zaključivanja Ugovora, izvršiti slijedeće:

.u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu uplatiti 50% godišnje lovozakupnine;

.od Ministarstva zaštite okoliša i prirode ishoditi uvjete zaštite prirode i iste ugraditi u lovnogospodarsku osnovu;

.u roku od 90 dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu donijeti lovnogospodarsku osnovu sukladno Zakonu o lovstvu.

Članak 7.

Ako Lovačko društvo »Otok Rab« odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili ne donese lovnogospodarsku osnovu u roku iz članka 6. ove Odluke, Primorsko-goranska županija će jednostrano raskinuti ugovor o zakupu i ponovno raspisati javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta iz točke 1. ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije sa 28. sjednice održane dana 9. i 16. lipnja 2016. godine, osnovana je Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/ 102 »Rab« i VIII/129 »Dubračina« (»Službene novine PGŽ«, broj 15/16).

Dana 10. rujna 2016. godine Komisija je ponovila Javni natječaj za davanje u zakup predmetnih lovišta u dnevnim novinama »Novom listu« i na web stranicama Primorsko- goranske županije.

Komisija je javnom otvaranju pristiglih ponuda pristupila dana 22. rujna 2016. godine kojom prilikom je utvrđeno da su na objavljeni javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/102 »Rab«, u ostavljenom roku, pristigle dvije ponude i to:

1. Ponuditelja - Lovačkog društva »Otok Rab« Banjol i

2. Ponuditelja - Lovačkogdruštva »Golub«, Kampor

Nakon izvršenog pregleda i ocjene dostavljenih ponuda Komisija je jednoglasno utvrdila da je samo jedan ponuditelj - Lovačko društvo »Otok Rab« u sklopu dostavljene ponude priložio svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisanim uvjetima iz Javnog natječaja i slijedom toga predložila Županijskoj skupštini da donese odluku o izboru najpovoljnije ponude ponuditelja lovačkog društva »Otok Rab«, odnosno Odluku o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/102 »Rab«.

Sukladno prethodno navedenom odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

KLASA: 021-04/16-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-58

Rijeka, 29. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=00001&odluka=160
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr