SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD RAB

44.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), a sukladno članku 100. stavku 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15) i članku 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), te mišljenja JU Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (KLASA: 350-02/16-10/2, UR. BROJ: 69-02/3-16-2 od 22. travnja 2016. godine) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Klasa: 350-02/16-11/18, Urbroj: 531-05-1-1-2-16-7 od 17. lipnja 2016.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 18. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU CILJANIH IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RABA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donose se Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Raba (u daljnjem tekstu: Plan).

(2) Izrađivač Plana je Geoprojekt d.d. iz Opatije.

Članak 2.

(1) Sastavni dijelovi Plana su:

a) Tekstualnog dio (Odredbe za provođenje),

b) Grafički dio, kojeg čine kartografski prikazi:

- 1.Korištenje i namjena površina

- 3B.Uvjeti korištenja i zaštite površina
- područja primjene planskih mjera zaštite

- 4.1.Građevinska područja - naselje Barbat

- 4.2.Građevinska područja - naselje Banjol

- 4.3.Građevinska područja - naselja Rab,
Palit i Mundanije

- 4.4.1. i 4.4.2.Građevinska područja - naselje
Kampor

- 4.5.Građevinska područja - naselje
Supetarska Draga

- 4.6.Građevinska područja - Mišnjak, Pudarica

c) Obvezni prilozi, koji sadrže:

-obrazloženje Plana

-popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana

-zahtjeve i mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

-izvješće o javnoj raspravi

-evidenciju postupka izrade i donošenja Plana

-sažetak za javnost.

(2) Kartografski prikazi iz prethodnog stavka se primjenjuju unutar obuhvata ciljanih izmjena Prostornog plana, definiranog na tim kartografskim prikazima.

(3) Grafički dio Plana te Obvezni prilozi iz točaka b) i c) stavka (1) ovog članka, su sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u Službenim novinama.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U Prostornom planu uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 15/04, 40/05, 18/ 07, 47/11), u članku 6., dodaje se stavak (2), koji glasi:

»(2) U naselju Banjol se određuje površina isključive ugostiteljsko turističke namjene u građevinskom području naselja, namijenjena smještaju ugostiteljskih objekata kampova s pratećim sadržajima.«.

Članak 4.

U članku 7., stavku (3), riječ »Naselje« se zamjenjuje riječju »Naseljem«, a ispred riječi »građevinskog područja« dodaje se riječ »granice«.

Članak 5.

U članku 17. dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Unutar površine ugostiteljsko turističke namjene - kampa (T3) u građevinskom području naselja, mogu se graditi:

.građevine ugostiteljskih objekata kampova s pratećim sadržajima

.infrastrukturne građevine.«.

Članak 6.

U članku 41., mijenja se 10. alineja, koja glasi:

»najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno pejzažno zelenilo, a iznimno od navedenog, unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene - kampa (T3) u građevinskom području naselja, pejzažno zelenilo ne mora činiti zasebne parkovne površine;«.

Članak 7.

U članku 47., iza stavka (3), dodaju se stavci (4) i (5), koji glase:

»(4) Iznimno od navedenog u stavku (2) ovog članka, urbanističkim planom uređenja se unutar građevinskog područja naselja Rab NA 11, za rekonstrukciju postojećih građevina ili gradnju novih građevina na njihovom mjestu (zamjenu), mogu odrediti uvjeti prema sljedećim graničnim vrijednostima:

.najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 1; pri čemu je za planiranje rekonstrukcije ili zamjene, kojom bi se postojeći koeficijent izgrađenosti povećao za više od 10% u odnosu na postojeći, potrebno u urbanističkom planu uređenja grafički odrediti mogućnost pojedinog zahvata;

.najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti se može utvrditi u skladu s dozvoljenom etažnošću građevine

.najveći broj etaža je 4 nadzemne etaže s podrumom; za planiranje rekonstrukcije ili zamjene koja prema posebnom propisu ne spada u jednostavne radove, kojom bi se postojeća etažnost povećala za više od dvije nadzemne etaže u odnosu na postojeću katnost, potrebno je u urbanističkom planu uređenja grafički odrediti mogućnost pojedinog zahvata; postojeće građevine, odnosno njihovi dijelovi, s većim od ovdje određenog najvećeg broja nadzemnih etaža, mogu se rekonstruirati unutar postojećih visinskih gabarita

.visina građevine se određuje prema prevladavajućem načinu gradnje unutar prostorne cjeline

.udaljenost građevine od granice građevne čestice se određuje prema prevladavajućem načinu gradnje unutar prostorne cjeline

.na građevnoj čestici je dozvoljena gradnja samo onih pomoćnih građevina, koje se po posebnom propisu smatraju jednostavnim građevinama

(5) Rekonstrukcijom postojećih građevina ili gradnjom novih građevina na njihovom mjestu, iz stavka (4) ovog članka, smatra se i obnova ruševina evidentiranih u katastru nekretnina, odnosno gradnja na njihovom mjestu.«.

Članak 8.

U članku 49., iza stavka (3), dodaje se stavak (4), koji glasi:

»(4) Iznimno od navedenog u stavku (2) ovog članka, urbanističkim planom uređenja se unutar građevinskog područja naselja Rab NA 11, za rekonstrukciju postojećih građevina ili gradnju novih građevina na njihovom mjestu (zamjenu), mogu odrediti uvjeti prema sljedećim graničnim vrijednostima:

.najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,7, odnosno postojeći, ako je veći od 0,7; pri čemu je za planiranje rekonstrukcije ili zamjene, kojom bi se postojeći koeficijent izgrađenosti povećao za više od 10% u odnosu na postojeći, potrebno u urbanističkom planu uređenja grafički odrediti mogućnost pojedinog zahvata;

.najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti se može utvrditi u skladu s dozvoljenom etažnošću građevine;

.najveći broj etaža je 4 nadzemne etaže s podrumom; za planiranje rekonstrukcije ili zamjene, kojom bi se postojeća etažnost povećala na više od 3 nadzemne etaže s podrumom ili za više od dvije nadzemne etaže u odnosu na postojeću katnost, potrebno je u urbanističkom planu uređenja grafički odrediti mogućnost pojedinog zahvata; postojeće građevine, odnosno njihovi dijelovi, s većim od ovdje određenog najvećeg broja nadzemnih etaža, mogu se rekonstruirati unutar postojećih visinskih gabarita

.visina građevine se određuje prema prevladavajućem načinu gradnje unutar prostorne cjeline;

.udaljenost građevine od granice građevne čestice se određuje prema prevladavajućem načinu gradnje unutar prostorne cjeline.«.

Članak 9.

U članku 50., iza stavka (4), dodaje se stavak (5), koji glasi:

»(5) Iznimno od navedenog u stavku (4) ovog članka, urbanističkim planom uređenja se unutar građevinskog područja naselja Rab NA 11, za rekonstrukciju postojećih građevina ili gradnju novih građevina na njihovom mjestu (zamjenu), mogu odrediti uvjeti prema sljedećim graničnim vrijednostima:

.najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,8; ako je postojeći veći od 0,8, građevina se može rekonstruirati unutar postojeće izgrađenosti;

.najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti se može utvrditi u skladu s dozvoljenom etažnošću građevine;

.najveći broj etaža je 6 nadzemnih etaža s podrumom, pri čemu šesta nadzemna etaža može biti samo potkrovlje; za planiranje rekonstrukcije ili zamjene, kojom bi se postojeća etažnost povećala na više od 3 nadzemne etaže s podrumom ili za više od dvije nadzemne etaže u odnosu na postojeću katnost, potrebno je u urbanističkom planu uređenja grafički odrediti mogućnost pojedinog zahvata, uz poštivanje uvjeta zaštite kulturnih dobara; postojeće građevine, odnosno njihovi dijelovi, s većim od ovdje određenog najvećeg broja nadzemnih etaža, mogu se rekonstruirati unutar postojećih visinskih gabarita;

.visina građevine se određuje prema prevladavajućem načinu gradnje unutar prostorne cjeline; ne smije se planirati takva visina, da bi građevina konkurirala vizuri zaštićene urbanističke cjeline grada Raba i parka Komrčar, niti da bi postala dominantnom i referentnom točkom u vizuri Raba;

.udaljenost građevine od granice građevne čestice se određuje prema prevladavajućem načinu gradnje unutar prostorne cjeline.«.

Članak 10.

U članku 52.:

1. stavci (1), (2) i (3) se mijenjaju i glase:

»(1) Planom su utvrđena privezišta u pomorskom prometu, za potrebe lokalnog stanovništva.

(2) Rekonstrukcija postojećih gatova privezišta utvrđenih u stavku (5) ovog članka, a u svrhu poboljšanja kvalitete usluge, moguća je samo u postojećim gabaritima gatova te nije moguća gradnja novih gatova.

(3) Privezišta omogućavaju stalan privez plovila za potrebe lokalnog stanovništva, ukrcaj i iskrcaj ljudi i tereta. Iznimno od navedenog u prethodnom i ovom stavku, privezište PR8 Kampor-Suha Punta, može omogućavati i nautičke vezove za potrebe ugostiteljsko-turističke zone Suha Punta (T21), njih najviše 200 te se unutar obuhvata privezišta mogu rekonstruirati postojeći i graditi novi gatovi, a navedeno će se detaljno utvrditi urbanističkim planom uređenja.«

2. iza stavka (3) dodaje se stavak (4) koji glasi:

»(4) Iznimno od navedenog u (2) i (3) stavku ovog članka, privezište PR8 Kampor-Suha Punta, može omogućavati i nautičke vezove za potrebe ugostiteljsko-turističke zone Suha Punta (T21), njih najviše 200 te se unutar obuhvata privezišta mogu rekonstruirati postojeći i graditi novi gatovi, a navedeno će se detaljno utvrditi urbanističkim planom uređenja.«

3. dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5).

4. u dosadašđnjem stavku (5) koji postaje stavak (6) u tablici se briše stupac »stanje«, te privezišta PR6 Banjol, PR7 Banjol i PR10 Gonar, s pripadajućim podacima.

5. iza novog stavka (6) dodaje se stavak (7) koji glasi:

»(7) Kapacitet plovila utvrđen u prethodnom stavku ovog članka označava maksimalni ukupni broj vezova koji se smije nalaziti unutar obuhvata pojedinog privezišta.«.

Članak 11.

U članku 61., stavku (1), drugoj alineji, tablica se mijenja i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 12.

U članku 62., dosadašnji stavci (7)-(10) se brišu i dodaje se novi stavak (7), koji glasi:

»(7) Za zonu Suha Punta (T21), utvrđuju se dodatne smjernice za izradu urbanističkog plana uređenja:

.površina ugostiteljsko-turističke namjene Suha Punta (T21), može sadržavati više funkcionalnih cjelina osnovne namjene, na zasebnim građevnim česticama, s tim da je najmanji dozvoljeni smještajni kapacitet pojedine cjeline 300 ležaja;

.dozvoljeno je formiranje zasebnih građevnih čestica pratećih građevina ili površina, na ukupno najviše 20% građevinskog područja T21, ako zadovoljavaju neki od sljedećih uvjeta:

-da je prateća građevina ili površina, u funkciji cijelog građevinskog područja

-da je građevna čestica postojećom ili planiranom javnom površinom odvojena od građevne čestice osnovne namjene

-da građevinsko zemljište nije sposobno biti objektom prava vlasništva ili da prema posebnim propisima na njemu nije moguće graditi građevine osnovne namjene;

.iznimno od navedenog u stavku (4) ovog članka, ne ograničava se kapacitet hotela;

.iznimno od navedenog u stavku (5) moguće je dozvoliti izgradnju ugostiteljskih građevina vrste »hotel«, s četiri nadzemne etaže i najviše visine građevine do 15 m;

.postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene koje nisu u skladu s planiranim lokacijskim uvjetima se mogu rekonstruirati u okviru postojećih gabarita;

.postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene se mogu rekonstruirati u okviru postojeće građevne čestice.».

Članak 13.

Članak 63. se mijenja i glasi:

»(1) Na području Grada Raba smještena je zona kampa (T3):

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(2) U zoni T33 se smiju formirati najviše dvije funkcionalne cjeline osnovne namjene, a na dijelu zone za kojeg nije donesen UPU, neposrednom provedbom ovog Plana se mogu graditi, odnosno uređivati ugostiteljski objekti kampova, prema sljedećim uvjetima:

.smještaj je moguć samo na otvorenom (na kamp mjestu i/ili kamp parceli);

.dozvoljena je samo gradnja građevina namijenjenih za druge potrebe gostiju i pružanje usluga, potrebne za zadovoljenje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategorizaciju, te otvorenih sportsko-rekreacijskih elemenata;

.građevna čestica ne može biti manja od 2500 m2;

.najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti čestice je 0,25, a iznimno od toga, za potrebe izgradnje sportsko-rekreacijskih elemenata se može povećati do 0,30;

.građevine smiju imati najviše 1 nadzemnu etažu, visine do 4 m;

.građevine moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od granice susjedne građevne čestice, osim ako se ne grade kao ugrađene ili poluugrađene;

.najmanje 40% građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;

.parkiranje je potrebno osigurati unutar kampa, tako da se zadovolje potrebe određene posebnim propisom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji kampova.

(3) Pri izradi urbanističkog plana uređenja za zonu T33, uvjeti za zahvate u prostoru se određuju u skladu s posebnim propisima o prostornom uređenju te razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.

(4) Smještajne jedinice se ne mogu planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte, niti povezivati s tlom na čvrsti način.«.

Članak 14.

Članak 65. se mijenja i glasi:

»(1) Na području Grada Raba određena su građevinska područja infrastrukturnih sustava - kopnenih dijelova luka otvorenih za javni promet:

.IS 2 - luka Pudarica (postojeće);

.IS 4 - luka Mišnjak (postojeće i planirano).

(2) Površine iz stavka 1. ovog članka namijenjene su izgradnji i uređenju površina u skladu s planiranim djelatnostima u luci.

(3) U sklopu površine IS 2 mogu se graditi sadržaji info- centra, restorana, dvorane za prezentacije, izložbeni prostori i sl., uz sljedeće uvjete:

.najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 300m2;

.najveći dopušteni broj etaža građevine su 2 etaže, bez mogućnosti izgradnje potkrovlja;

.najveća dopuštena visina iznosi 7 m.

(4) U sklopu površine IS 4 mogu se urbanističkim planom uređenja planirati građevine proizvodne i poslovne namjene s pratećim sadržajima te infrastrukturne građevine, uz slijedeće odrednice:

.najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 1000 m2 za građevine poslovne namjene, a 2000 m2 za građevine proizvodne namjene;

.najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti je 0,6;

.najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti je 1,8;

.građevine smiju imati najviše 1 podzemnu i 2 nadzemne etaže;

.najveća dopuštena ukupna visina građevine je 13 m.«.

Članak 15.

Članak 70. se mijenja i glasi:

»(1) Na području Grada Raba se planiraju površine uređenih morskih plaža:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(2) Na području Grada Raba se planiraju površine prirodnih morskih plaža:

(3) Uređene morske plaže se uređuju unutar površina iz stavka (1) ovog članka i na dijelovima susjednog građevinskog područja s kojima čine prostornu cjelinu.

(4) Uređenjem morske plaže se smatraju sljedeći zahvati:

.uređenje plažnih (kupališnih) površina, sunčališta, javnih pješačkih i zelenih površina te gradnja infrastrukturnih građevina;

.mijenjanje obalne crte, nasipanjem, odnosno gradnjom obale, za proširenje plažnog kapaciteta;

.gradnja građevina za zaštitu plaže od djelovanja mora (valobrani, pera i sl.);

.gradnja pomoćnih građevina u funkciji plaže;

.gradnja odnosno rekonstrukcija povremenih privezišta i sidrišta u funkciji plaža, a u skladu s člankom 71. ovog Plana.

(5) Gradnja građevina za zaštitu plaže od djelovanja mora je dozvoljena tamo gdje je obalna crta tako izmijenjena da bez njihove gradnje ne bi bilo moguće održati materijal nove plaže. Ove građevine smiju sadržavati sve ostale sadržaje i građevine uređene plaže.

(6) Pomoćne građevine u funkciji plaže mogu biti:

.osnovne pomoćne građevine (tuševi, sanitarije, zasloni za presvlačenje, pristupi moru za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, spremišta opreme, spasilačke osmatračnice i slično);

.zabavne i rekreacijske građevine;

.ugostiteljske građevine.

(7) Pomoćne građevine u funkciji plaže se grade:

.na kopnenom i morskom dijelu plaže;

.mogu biti plutajući ili nepomični odobalni objekti;

.visine najviše 4 m, s najviše dvije etaže (suteren i prizemlje);

.do ukupne građevinske bruto površine koja ne smije biti veća od 1% površine kopnenog dijela plaže niti veća od 100 m2, kada se grade kao zgrade.

(8) Svi zahvati uređenja plaže utvrđeni u stavku (4) ovog članka unutar obuhvata pojedine plaže mogu se provoditi u segmentima, ali se za cijelo područje obuhvata plaže prethodno mora izraditi projekt uređenja plaže koji je izrađen u skladu s odgovarajućim istraživanjima (batimetrija, valovanje i druge odgovarajuće studije i elaborati) i koji mora biti odobren od strane Grada Raba.

(9) Moguće je uređenje plaže neposrednom provedbom ovog Plana, na temelju projekta uređenja plaža iz prethodnog stavka ovog članka.

(10) Unutar površine morske plaže planirane ovim Planom je, urbanističkim planom uređenja ili projektom uređenja plaže, moguće odrediti površine za plovidbu brodica te plovnih objekata za ukrcaj i iskrcaj korisnika i obavljanje gospodarskih djelatnosti u funkciji plaže.

(11) Na području ekološke mreže značajne za vrste i stanišne tipove (POVS), HR 3000024 Supetarska Draga i HR3000025 Zaljev Kampor ne smije se planirati uređenje plaža, osim iznimno plaža R210, R212 i R215 uz obvezu provođenja postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu utvrđenu posebnim propisom na nivou pojedinačnih zahvata.

(12) Plažu R213 u Supetarskoj Dragi potrebno je zadržati u prirodnom stanju te ne dozvoliti uređenje kao niti bilo koji oblik gradnje.«.

Članak 16.

Članak 71., mijenja se i glasi:

»(1) Unutar površina morskih plaža određenih ovim Planom, dozvoljena je gradnja odnosno rekonstrukcija povremenih privezišta i sidrišta u funkciji plaža. Mogući smještaji ili točni obuhvati privezišta i sidrišta unutar pojedine morske plaže su označeni na kartografskim prikazima ovoga Plana kao »povremena privezišta/sidrišta unutar površina drugih namjena«.

(2) Povremena privezišta i sidrišta utvrđena ovim planom, kojima su određeni obuhvati, su:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(3) Rekonstrukcija postojećih gatova unutar obuhvata povremenih privezišta iz prethodnog stavka ovog članka moguća je samo u postojećim gabaritima gatova te nije moguća gradnja novih gatova.

(4) Povremena privezišta i sidrišta planirana ovim planom, kojima nisu određeni točni položaji i obuhvati unutar pojedine plaže, a koji se samo na temelju projekta uređenja plaže iz stavka (8) prethodnog članka mogu, ali i ne moraju odrediti i realizirati, su:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(5) Sva povremena privezišta i sidrišta iz stavaka (2) i (4) ovog članka su sastavni dio plaže i u njenoj su funkciji te se uz ostale uvjete ovog članka grade odnosno rekonstruiraju prema sljedećim uvjetima:

.privezište je namijenjeno vezu plovnih objekata za ukrcaj i iskrcaj korisnika i obavljanje gospodarskih djelatnosti u funkciji plaže;

.privezište ne smije sadržavati građevine lučke nadgradnje;

.sidrište je namijenjeno vezu plovnih objekata i mora biti opremljeno napravama za sidrenje;

.sidrište mora biti smješteno izvan sigurnosnog područja kupališta, a najmanje 50 m od obale;

.područja privezišta ili sidrišta smiju, svojim dimenzijama, u odnosu na obalnu crtu zauzimati ukupno najviše 10% duljine plaže unutar koje se nalaze, ali ne više od 30 m;

.kapacitet plovila utvrđen u stavcima (2) i (4) ovog članka označava maksimalni ukupni broj vezova koji se smije nalaziti unutar obuhvata pojedinog privezišta odnosno sidrišta.».

Članak 17.

Članci 72. i 73. se brišu.

Članak 18.

(1) U članku 111., točka 1.1. se mijenja i glasi:

»1.1. Luka Mišnjak

U sklopu luke dopušteno je obavljanje lučkih djelatnosti i drugih djelatnosti koje ne otežavaju obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti.

Luka mora sadržavati operativni dio luke i ribarske vezove, te može sadržavati i stalne vezove te nautički dio.

Operativni dio luke mora sadržavati područje namijenjeno za linijski pomorski promet, te područje za privez ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja, a može sadržavati i područje za privez ostalih plovnih objekata i plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja.

Luka mora biti odgovarajuće opremljena uređajima i opremom za ukrcaj/iskrcaj ribarskih plovila, prostorom za manipulaciju ulovom i opskrbu ribarskih plovila.

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene, kapacitet i detaljni program korištenja odredit će se prilikom izrade UPU-a 48. Tim planom je dozvoljeno planirati građevine za potrebe lučkih djelatnosti i unutar površine namjene IS4, određene ovim Planom.

Do donošenja UPU-a dozvoljava se u sklopu postojeće trajektne luke Mišnjak, zbog osiguranja potrebnih kapaciteta i sigurnosti, izvršiti slijedeće rekonstrukcije i dogradnje lučkih postrojenja:

a/ novi vez u sjeveroistočnom dijelu uvale

Planira se izgradnja 70 m operativne obale s 2 rampe za trajekt i dijelom za pristajanje manjih teretnih brodova. Obala se izvodi masivnim obalnim zidom. Uz obalu potrebno je osigurati minimalnu dubinu od 4m. Vez se oprema bitvama. Uz obalu dopuštena je organizacija manipulativnog platoa maksimalne površine 14.000m2, dimenzije cca 70/200m. Do manipulativnog platoa uređuje se pristupna cesta sa spojem na postojeći plato, dužine cca 470m s dvije vozne trake minimalne širine 2 x 2,75m.

b/ novi vez u sjeveroistočnom dijelu uvale

Planira se izgradnja paralelnog veza dužine 105 s rampom. Vez je u funkciji polugodišnjeg priveza trajekta (kada nisu u funkciji), a u sezoni iskrcajne rampe i produžetka platoa rampe. Vez se izvodi masivnim obaloutvrdicama, dimenzija 5/5 m i pilotima međusobnog razmaka 15m, opremljenih bitvom i odbojnikom, međusobno vezanih mostom i vezanih na kopno.

c/ postojeći manipulativni plato s ukrcajno iskrcajnim rampama

Na postojećem platou površine cca 6500 m2 predviđa se rekonstrukcija ukrcajno iskrcajnih rampi zbog osiguranja minimalne dubine od 4m uz obalu, te dogradnja platoa s dvije nove ukrcajno - iskrcajne rampe. Jugozapadni dio platoa uređuje se kao teretna luka na postojećoj obali. U sklopu platoa moguća je izgradnja prateće građevine, namijenjene sadržajima biljetarnice, čekaonice, ugostiteljskog sadržaja (caffe-bar ili sl.) i sanitarija. Uvjeti za izgradnju prateće građevine su:

.najveća dopuštena bruto izgrađena površina iznosi 200 m2;

.maksimalni broj etaža građevine iznosi jedna (1) etaža;

.najveća visina građevine (h) iznosi 6,0 m od kote manipulativnog platoa;

.smještaj građevine je na pristupu manipulativnom platou, u sklopu jedinstvene građevne čestice trajektnog pristaništa;

.građevina se oblikuje u skladu s odredbama članka (20) stavka (2) ovih Odredbi za provođenje;

.okoliš građevine uređuje se kao pješačka površina, terasa ugostiteljskog sadržaja maksimalne površine do 50 m2 i sadnjom pojedinačnih stabala;

.potporni zid prema obali uređuje se kamenom, maksimalne visine 3 m;

.građevina mora imati priključak na vodu, elektriku i TK mrežu;

.odvodnju otpadnih voda treba riješiti zatvorenim sustavom.

Zahvati dozvoljeni do donošenja UPU-a se ne moraju planirati UPU-om, odnosno mogu se planirati na drugačiji način.«

(2) U članku 111., točki 1.2., mijenja se četvrti odjeljak, tako da glasi:

»Do donošenja UPU-a, u luci se dozvoljavaju sljedeći zahvati:

.sanacija - rekonstrukcija postojećeg lukobrana »Pumpurele«, s proširenjem do 18 m u ukupnoj dužini do 145 m, i uređenjem do 23 veza za ribarske brodove, koji moraju biti s unutarnje strane gata »Pumpurela«;

.sanacija i rekonstrukcija obale stare luke od trga Municipium Arbe do zgrade stare Policije;

.produženja »male porporele« (INA) do 40 m dužine i 10 m širine;

.izgradnja čvrstog gata dužine do 70 m i širine do 6 m;

.izgradnja dva pontonska gata dužine do 70 m i širine do 3 m;

.izgradnja uzdužnog pontonskog gata prema zgradi stare policije dužine do 75 m i širine do 3 m;

.izgradnja zaštitnog gata u dužini do 45 m i širine do 15 m na dijelu nove obale, kao zaštite od valova i plavljenja obale grada;

.postavljanje pontona za pristajanje hidroaviona kod korijena gata »Pumpurela«.

Članak 19.

Članak 112. se mijenja i glasi:

»(1) Na području Grada Raba određene su sljedeće luke posebne namjene:

.luke nautičkog turizma - marine: Supetarska Draga (LN1), Rab (LN2);

.brodogradilišne luke: Barbat-Kaštel (LB1), Barbat- Janići (LB2), Banjol (LB3), Banjol (LB4).

(2) Luke nautičkog turizma iz stavka (1) ovog članka su luke županijskog značaja i grade se u skladu s uvjetima čl. 64. ovog Plana.

(3) Brodogradilišne luke iz stavka (1) ovog članka se neposrednom provedbom ovog Plana mogu samo održavati ili rekonstruirati unutar postojećih lokacijskih uvjeta. Urbanističkim planom uređenja se mogu odrediti lokacijski uvjeti za zahvate tih luka u skladu s potrebama, mogućnostima i stanju u prostoru.«

Članak 20.

U članku 142.:

1. iza stavka (3) dodaju se stavci (4) i (5) koji glase:

»(4) Prije izrade projektne dokumentacije za zahvat značajnijeg obuhvata koji može imati utjecaj na karakteristični ambijent određenog područja, a obavezno prije izrade projekta uređenja pojedine plaže utvrđenog u stavku (8) članka 70. obvezna je izrada krajobrazne studije kao stručne podloge za izradu projektne dokumentacije. Krajobrazna studija obvezno se izrađuje za područje zahvata uključivo i njegovog kontaktnog područja na koji zahvat može imati utjecaj dok se kod uređenja plaža izrađuje za jedinstveni obuhvat plaža koje se nalaze u kontinuitetu obalnog pojasa te njihovog kontaktnog područja na koji mogu imati utjecaj. Krajobraznom studijom potrebno je sagledati i valorizirati naslijeđene kulturne i krajobrazne vrijednosti razmatranog područja, karakteristične urbane uzorke pripadajućeg ambijenta te vizualnu izloženost s ciljem integriranja u harmoničnu sliku pejsažno oblikovanog područja, a posebno obalnog pojasa. Krajobraznu studiju kao i njen sadržaj utvrđuje nadležni konzervatorski odjel.

(5) Iznimno od navedenog u prethodnom stavku ovog članka izradi projektne dokumentacije za uređenje plaže R27 ne treba prethoditi izrada krajobrazne studije, ali je obvezno prethodno ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela.«

2. dosadašnji stavak (4) postaje stavak (6).

Članak 21.

U članku 173.:

1. u stavku (1), prvoj alineji »građevinska područja naselja«, dodaje se na kraju popisa: »UPU 34 - Uvala Padova III (Banjol) (T31

2. u stavku (1), drugoj alineji »zone ugostiteljsko-turističke namjene«, briše se »UPU 34 - Uvala Padova III (Banjol) (T31

3. iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Do utvrđivanja neizgrađenih neuređenih dijelova pojedinog građevinskog područja sukladno Zakonu o prostornom uređenju je za sve neizgrađene dijelove građevinskih područja određene ovim Planom obvezno izraditi urbanistički plan uređenja, a do donošenja urbanističkog plana uređenja se na navedenim područjima ne može izdati akt za građenje nove građevine. Iznimno se akt za građenje može izdati za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.«

4. dosadašnji stavci (2) i (3) postaju stavci (3) i (4).

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) U Urbanističkom planu uređenja 5 - Barbat (NA 21, NA 22, NA 23 NA 25) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 16/14), do usklađenja tog Plana s ovim Planom, primjenjivat će se razgraničenje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Janići (L4) i brodogradilišne luke Barbat-Janići (LB2) određeno ovim Planom.

(2) U Urbanističkom planu uređenja 5 - Barbat (NA 21, NA 22, NA 23 NA 25) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 16/14), do usklađenja tog Plana s ovim Planom, odredbe čl. 43. stavka (4) tog Plana će se primjenjivati na obuhvat brodogradilišne luke Barbat-Janići (LB2) određen ovim Planom.

(3) U Urbanističkom planu uređenja 3 - Banjol (NA 32) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 28/14), do usklađenja tog Plana s ovim Planom, na površinama kupališno-rekreacijske namjene (R3) i privezišta (PR6) za koje je ovim Planom određena sportsko-rekreacijska namjena - kupalište, uređena plaža (R25), zahvati će se provoditi u skladu s odredbama ovog Plana za površine uređenih morskih plaža.

Članak 23.

(1) Plan je izrađen u šest izvornika, koji se čuvaju u pismohrani Gradskog vijeća Grada Raba, pismohrani Upravnog odjela Grada Raba za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

(2) Grafički dio Plana te Obvezni prilozi iz točaka b) i c) stavka (1) članka 3., koji su sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-16-7

Rab, 18. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51280&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr