SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA VRBNIK

29.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 17. sjednici održanoj 23. kolovoza 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik (NA 1) s površinama izdvojenih namjena (T i R) - UPU 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/09).

(2) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(3) Stručni izrađivač Plana će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 136/15), (u nastavku: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja naselja Vrbnik (NA 1) s površinama izdvojenih namjena (T i R) - UPU 1 temeljem Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske«, broj 32/13) mijenja naziv u Urbanistički plan uređenja naselja Vrbnik (NA 1) - u nastavku: Plan, s obzirom da su zone ugostiteljsko-turističke namjene (T) prema PPPGŽ sastavni dio građevinskog područja naselja Vrbnik.

Članak 3.

(1) Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugih zakona i propisa koji uređuju problematiku prostornog uređenja.

(2) Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08), prije početka izrade Plana Nositelj izrade će provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1.

RAZLOG DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

(1) Plan se izrađuje s ciljem usklađenja s II. Izmjenama i dopunama PPUO Vrbnik koji je u fazi donošenja.

(2) Zahvate nove gradnje treba planirati prema uvjetima i smjernicama II. Izmjena i dopuna PPU Općine Vrbnik.

(3) Izmjena Plana će se izvršiti na način da se ukinu turističke zone i uvrste u građevinsko područje naselja.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Obuhvat Plana utvrđuje se ovom Odlukom, a grafički je utvrđen na kartografskom prikazu II. Izmjena i dopuna PPU Općine Vrbnik broj 3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - 3b. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik.

(2) Granice obuhvata Plana utvrđene su granicom građevinskog područja naselja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(1) Područje obuhvata Plana većim je dijelom izgrađeno i komunalno opremljeno, osim rubnih dijelova ranije nominiranih za ugostiteljsko-turističku namjenu koji su neuređeni i komunalno neopremljeni.

(2) Središnji dio naselja uz more (područje Namori) zahtjeva cjelovitu urbanu transformaciju i rekonstrukciju.

CILJEVI IZRADE PLANA

Članak 7.

I. izmjene i dopune Plana odnose se na:

-usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju,

-usklađenje Plana sa Prostornim planom Primorsko- goranske županije,

-integriranje prostora bivše turističke zone Namori sustavnom rekonstrukcijom u naselje, kako funkcijom tako i tipologijom, a zonu promovirati u novi gradski centar primjerena oblikovanja i na tragu suvremenih arhitektonskih rješenja koja će respektirati zatečeni prirodni i graditeljski kontekst.

-prostor bivših turističkih zona treba prenamijeniti za stambenu izgradnju.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

(1) Za izradu Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

(2) U izradi Plana će se koristiti analiza prostorno-planskih mogućnosti razvoja područja zone Namori, izrađena od ovlaštenog izrađivača.

(3) Kartografski prikazi Plana izrađivat će se na digitalnoj katastarsko-topografskoj podlozi u mj. 1:2000.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

(1) Zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumenti) iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će Nositelj izrade zatražiti od nadležnih javnopravnih tijela:

-Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

-Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka;

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - ispostava Šilo, Lokvišća 1, 51515 Šilo i ispostava Krk, Trg bana Jelačića 1, 51500 Krk;

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka;

-Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk;

-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka;

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk;

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka;

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka;

-Hrvatske ceste d.o.o., Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 Zagreb;

-Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka;

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka;

-HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;

-HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb;

-HEP - ODS d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 5, 51000 Rijeka;

-HEP - ODS d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk;

-HEP - Obnovljivi izvori energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb;

-Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk;

-Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk;

-Hrvatska pošta d.d. - Poštansko središte Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka.

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke. Zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat I. izmjena i dopuna Plana iz članka 7. ove Odluke, a ne u obuhvatu predmetnog Plana u cijelosti.

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu Plana u roku iz stavka 2. ovog članka smatra se da zahtjeva nema.

(4) Ako se u tijeku izrade Plana za to ukaže potreba u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

-dostava zahtjeva za izradu Plana od nadležnih javnopravnih tijela - 30 dana;

-izrada Prijedloga Plana - 90 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

-javni uvid o Prijedlogu Plana - u trajanju od 15 dana;

-izrada Izvješća o javnoj raspravi Prijedloga Plana - 15 dana od isteka roka za davanje primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - 15 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,

-suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - u roku od 30 dana;

-usvajanje Plana - 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja;

-dostava završnog elaborata - u roku od 15 dana od donošenja Plana na Općinskom vijeću Općine Vrbnik.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Sredstava za izradu Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Vrbnik i iz drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Do donošenja Plana prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik (NA 1) s površinama izdvojenih namjena (T i R) - UPU 1.

Članak 14.

(1) Općina Vrbnik će po objavi ove Odluke u »Službenim novinama« na mrežnim stranicama Općine Vrbnik i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi Plana.

(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 15/13).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-03/16-01/03

URBROJ: 2142-07-01-16-1

Vrbnik, 23. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51516&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr