SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA LOPAR

26.

Temeljem članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) (dalje: Zakon), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja G6 u Loparu (Službene novine Primorsko-goranske županije 25/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja G6 u Loparu

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»članak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar na području Općine Lopar (u nastavku teksta: DPU ili Plan), koje je izradio APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti, Zagreb.«

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Granica obuhvata DPU-a određena je i ucrtana na svim grafičkim listovima.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar« na području Općine Lopar.

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i to:

I. OSNOVNI DIO PLANA

A/ TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B/ Grafički dio sadrži kartografske priloge:

1.DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

List1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

2PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

List2A PROMET 1:500

List2B INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
I MREŽE 1:500

3UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA

List 3: PEJSAŽNO UREĐENJE 1:500

4UVJETI GRADNJE

List 4A UVJETI GRADNJE 1:500

List 4B1 RASTER I RAZMJEŠTAJ
UKOPNIH PARCELA

-polja 3 i 6 1:200

List4B2 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA

-polja 4 i 5 1:200

List4C1 DETALJNI NACRT UKOPNOG
MJESTA
grobnice i zemljani grobovi 1:50

List4C2 DETALJNI NACRT UKOPNOG
MJESTA
ukopne niše 1:50

List4C3 DETALJNI NACRT UKOPNOG
MJESTA
kazeta za urne 1:50

II.PRILOZI PLANA

II.1. OBRAZLOŽENJE PLANA

II.2.POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA

II.3.ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

II.4.IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

II.5.EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PLANA

II.6.SAŽETAK ZA JAVNOST»

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 4. tekst »(u nastavku Plan)« se briše.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»članak 5.

Na prostoru Detaljnog plana uređenja groblja Lopar planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆI GROBNI REDOVI

PLANIRANI GROBNI REDOVI ZA JEDNOSTRUKE
ZEMLJANE GROBOVE

PLANIRANI GROBNI REDOVI ZA DVOSTRUKE
ZEMLJANE GROBOVE

PLANIRANI GROBNI REDOVI ZA JEDNOSTRUKE
GROBNICE

PLANIRANI GROBNI REDOVI ZA DVOSTRUKE
GROBNICE

PLANIRANI GROBNI REDOVI ZA KAZETE
ZA URNE

POSTOJEĆA MRTVAČNICA

PLANIRANA KOSTURNICA

PROMETNE POVRŠINE (CESTE, KOLNO-
PJEŠAČKE POVRŠINE I GLAVNE GROBNE STAZE)

PROSTOR SPOMENIKA ILI SIMBOLA GROBLJA

TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA
SLAVINE, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD

OSTALO POLJOPRIVREDNO I ŠUMSKO
ZEMLJIŠTE

JAVNE ZELENE POVRŠINE«

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»članak 7.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4a. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta te građevne čestice za formiranje grobnih polja i grobnih staza.

Dozvoljavaju se manja odstupanja od planom utvrđenih granica građevnih čestica u postupcima formiranja parcela prema stvarnom stanju na terenu.«

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»članak 10.

Planom je predviđen pristup groblju s javnih površina, dok su grobna polja i grobne staze na zasebnim građevnim česticama.«

Članak 8.

U članku 11. riječ »groblja« mijenja se sa tekstom »grobnog polja«.

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»članak 12.

Kolni pristup groblju omogućen je sa prilazne ceste, a planirano parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se zapadno od prilazne ceste, nasuprot ulazu u groblje. Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).«

Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»članak 13.

Neto veličina grobnog mjesta za jednostruke zemljane grobove iznosi 85 x 210 cm, a za dvostruke zemljane grobove 170 x 210 cm. Bruto veličina uvećane je za 15 - 25 cm sa svake strane.«

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»članak 15.

Neto dimenzija jednostruke grobnice (unutar zidova) iznosi najmanje 165 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za minimalno 15 cm sa svake strane ovisno o projektnom rješenju i načinu izvođenja grobnica. Grobnice su planirane u tri dubine (na tri police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.«

Članak 12.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»članak 16.

Neto dimenzija dvostruke grobnice (unutar zidova) iznosi najmanje 245 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za minimalno 15 cm ovisno o projektnom rješenju i načinu izvođenja grobnica. Grobnice su planirane u tri dubine (na šest polica), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.«

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»članak 17.

Grobni redovi s grobnim mjestima za klasičan ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup s jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 150 cm, odnosno 250 cm kod grobnog reda koji se nalazi nasuprot grobnih niša.«

Članak 14.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»članak 18.

Neto veličina ukopne niše iznosi 100 x 252 x 100 cm, odnosno bruto dimenzije uvećane za minimalno 15 cm ovisno o projektnom rješenju i načinu izvođenja niša. Niše su smještene u jednom redu.«

Članak 15.

Članak 20. se briše.

Članak 16.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na planiranim grobnim poljima najveći broj grobnih mjesta iznosi:

Grobno polje 3:

– 6 jednostrukih grobnica u 1 redu

– 4 dvostrukih grobnica u 1 redu

Grobno polje 4:

– 6 dvostrukih zemljanih grobova u 1 redu

– 16 jednostrukih zemljanih grobova u 2 reda

– 12 jednostrukih grobnica u 2 reda

– 8 dvostrukih grobnica u 2 reda

– 22 ukopne niše u 1 redu

Grobno polje 5:

– 20 kaseta za urne

Grobno polje 6:

– 4 jednostrukih grobnica u 1 redu

– 3 dvostrukih grobnica u 1 redu«

Članak 17.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»članak 24.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 400 cm te iznimno na 300 cm uz grobna polja 3 i 6, a pojedinih grobnih staza unutar grobnih polja na 250, 150, 120, dok su uže grobne staze planirane samo između dva grobna mjesta unutar grobnih redova.«

Članak 18.

U naslovu 2.4. riječ »kapele« mijenja se sa tekstom »grobnih građevina«.

Članak 19.

U članku 27. stavak 1. riječ »kapele« mijenja se sa riječi »mrtvačnice«.

Članak 20.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»članak 31.

Zadržava se postojeća zgrade mrtvačnice uz koju je moguće planirati dodatne sadržaje unutar najveće dozvoljene površine za izgradnju.«

Članak 21.

Iza članka 31. dodaje se članak 31a. koji glasi:

»članak 31a.

U polju 4 uz potporni zid planirana je izgradnja kosturnice. Planirana kosturnica se izvodi kao nadzemna unutar površine definirane ovim DPU-a te maksimalne visine do vrha potpornog zida.«

Članak 22.

U članku 34. riječ »kapelu« mijenja se sa riječi »mrtvačnicu«.

Članak 23.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»članak 35.

Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati i/ili betonirati. Pristupne grobne staze, te grobni trgovi i odmorišta izveli bi se od betonskih prefabriciranih elemenata.«

Članak 24.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»članak 36.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, s konačnim ispustom raspršeno po terenu te drenaža grobnica i potpornih zidova sa konačnim ispustom putem upojnog bunara. Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž svih glavnih staza uz rub grobnih polja. Otvoreni rigoli postavljeni su uz rub grobnih staza. Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti odvodni cjevovod. Trase drenažnih cjevovoda sa konačnim ispustom utvrditi će se detaljnijom projektnom dokumentacijom.

Odvodnja sa parkirališta planira se spojiti na oborinsku, nakon tretmana na separatoru ulja i masti.

Odvodnju sanitarne vode iz mrtvačnice treba spojiti na javni kanalizacijski sustav, ukoliko je isti izgrađen ili upustiti u sabirnu jamu, a sve prema uvjetima i uz suglasnost upravitelja javnim sustavom.«

Članak 25.

Članak 39. se briše.

Članak 26.

U članku 41. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Područje obuhvata nalazi se unutar područja ekološke mreže:

-Područje očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove: Otok Rab HR2001359,

-Područja očuvanja značajna za ptice: Kvarnerski otoci HR1000033.

Utvrđuju se slijedeće mjere zaštite:

-Svrsishodna i opravdana prenamjena zemljišta

-Osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP)

-Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

-Očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.)

-Regulirati lov i sprječavati krivolov.«

Članak 27.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Područje obuhvata DPU-a u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora.«

Članak 28.

Iza članka 47. dodaju se članci 48. - 52. koji glase:

»članak 48.

Preventivne mjere, čijom se primjenom pri izradi dokumenata prostornog uređenja, umanjuju posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećava stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša, utvrđene su u »Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja općine Lopar«.

Na području Plana nema krupne infrastrukture ugrožene bilo kojim prirodnim ili tehničko-tehnološkim ugrozom, kao ni gospodarskih objekata.

Na području obuhvata Plana nisu evidentirane i ne planiraju se lokacije odlagališta otpada i divljih deponija, a planom se ne definiraju niti mjere zaštite od epidemije i epizootije.

Nužnu opskrbu energijom zgrade mrtvačnice u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreća je moguće osigurati agregatima.

Opskrbu vodom u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreća je moguće osigurati iz postojećih spremnika ili dopremiti kamionom-cisternom.

članak 49.

Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem ljudi iz ugroženih područja, a u skladu s Planom zaštite i spašavanja Općine Lopar.

članak 50.

Na području groblja potrebno je osigurati dovoljnu čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, uspostavu i održavanje odgovarajućeg sustava uzbunjivanja i obavješćivanja korisnika i zaposlenika (razglas, display i sl.), te osigurati prijem priopćenja Županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. Lokaciju sirene utvrditi u dogovoru s nadležnim PUZS.

članak 51.

Planom obuhvaćeno područje je s obzirom na zabilježene intenzitete potresa na području Općine Lopar svrstano u VII stupanj prema karti maksimalnih intenziteta potresa po MSK-64.

Najugroženija područja unutar obuhvata Plana je zona unutar koje je dozvoljena gradnja mrtvačnice.

Na području obuhvata Plana od potresom ugrožene kritične infrastrukture nalaze se:

-potporni zidovi groblja (gdje bi moglo doći do klizišta).

Od kritične infrastrukture utvrđene u prethodnom stavku ovog članka potporni zidovi prikazani su na kartografskom prikazu 4A Uvjeti gradnje.

Rekonstrukcija postojeće zgrade mrtvačnice te potpornih zidova i grobnih građevina mora se provesti tako da građevine bude otporne na potres odnosno obavezna je primjena posebnog propisa o tehničkim normativima za izgradnju građevina u seizmičkim područjima. Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s posebnim propisima.

Planiraju se urbanističke mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica potresa su:

-postavljena je jasna kategorizacija prometnica i glavnih grobnih staza,

-planirano je više zelenih površina,

-infrastrukturne građevine potrebno je projektirati, graditi i rekonstruirati na način da izdrže i najveći stupanj potresa, a infrastrukturne sustave potrebno je planirati tako da je u razdoblju trajanja incidentne situacije moguće koristiti alternativne izvore i rješenja pružanja komunalnih usluga.

članak 52.

Kod gradnje građevina, obavezno je provoditi odredbe posebnih propisa o zaštiti od požara te izraditi elaborat zaštite od požara za one građevine za koje to odgovarajući posebni propis određuje.

Planom se propisuju sljedeće mjere zaštite od požara i eksplozije:

-kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB ili GRETENER ili EUROALARM za javne građevine u kojima se okuplja i boravi veći broj ljudi,

-kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekta, vatrootpornosti objekta i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i sl.,

-kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s posebnim propisom o uvjetima za vatrogasne pristupe,

-kod gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže, obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže, u skladu s posebnim propisom o hidrantskoj mreži za gašenje požara,

-osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama posebnih propisa,

-potrebno je pridržavati se prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz »Procjene ugroženosti od požara Općine Lopar«.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Izmjene i dopune grafičkog dijela Plana odnose se na cijeli obuhvat i na sve kartografske prikaze.

Izmjene i dopune tekstualnog dijela Plana odnose se na cijeli obuhvat Plana. Dijelovi Plana koji nisu mijenjani ovim izmjenama i dopunama Plana ostaju na snazi.

Članak 30.

Ovom Odlukom utvrđuje se 6 (šest) izvornika plana, ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Lopar, od kojih se po jedan primjerak čuva u pismohrani Općine Lopar i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar.

Elaborat plana ovjerava potpisom i pečatom Predsjednik Općinskog vijeća Općine Lopar.

Uvid u Plan može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar.

Članak 31.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

KLASA:011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01-16-21

Lopar, 24. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr