SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA LOPAR

20.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU O I. IZMJENI I DOPUNI
PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i Projekciji proračuna za 2017. i 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/15), izmjenjuje se Proračun za 2016. godinu kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i Projekciji proračuna za 2017. i 2018. godinu, mijenjaju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2016. godinu, koji su razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01/16-15

Lopar, 24. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, v.r.

OPĆI DIO

1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Plan 2016. Povećanje/ Izmjene 2017. 2018.

Smanjenje 2016.

6 Prihodi poslovanja 13.185.500,00 -740.441,50 12.445.058,50 15.186.500,00 15.376.500,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske 3.200.000,00 -50.000,00 3.150.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00

imovine

3 Rashodi poslovanja 6.569.168,00 1.115.210,89 7.684.378,89 6.724.000,00 6.963.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 9.502.235,00 -1.585.235,00 7.917.000,00 10.761.000,00 9.462.000,00

imovine

RAZLIKA 314.097,00 -320.417,39 -6.320,39 -1.098.500,00 201.500,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 1.385.000,00 -1.150.000,00 235.000,00 1.335.000,00 2.485.000,00

zajmova

8 Primici od financijske imovine i 1.500.000,00 -1.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

zaduživanja

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 115.000,00 150.000,00 265.000,00 1.665.000,00 515.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA +RASPOLOŽIVA SREDSTVA 429.097,00 -170.417,39 258.679,61 566.500,00 716.500,00

IZ PRETHODNIH GODINA

PRIHODI 17.885.500,00 -1.790.441,50 16.095.058,50 19.386.500,00 19.626.500,00

RASHODI 17.456.403,00 -1.620.024,11 15.836.378,89 18.820.000,00 18.910.000,00

Općina Lopar


OPĆINE


Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i Projekciji proračuna za 2017. i 2018. godinu, mijenjaju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2016. godinu, koji su razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

OPĆI DIO

1 2 3 4 5 6

BROJVRSTA PRIHODA / IZDATAKA Plan 2016. Povećanje/ Izmjene 2017. 2018.

KONTA Smanjenje 2016.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 13.185.500,00 -740.441,50 12.445.058,50 15.186.500,00 1 5.376.500,00

61 Prihodi od poreza 3.442.000,00 195.000,00 3.637.000,00 3.813.000,00 3.988.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 1.352.000,00 95.000,00 1.447.000,00 - -

613 Porezi na imovinu 1.630.000,00 100.000,00 1.730.000,00 - -

614 Porezi na robu i usluge 460.000,00 0,00 460.000,00 - -

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar 5.500.000,00 -1.035.103,65 4.464.896,35 6.900.000,00 6.900.000,00

općeg proračuna

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te 2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 - -

institucija i tijela EU

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.300.000,00 -252.000,00 3.048.000,00 - -

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 200.000,00 216.896,35 416.896,35 - -

64 Prihodi od imovine 936.300,00 -103.428,92 832.871,08 941.400,00 941.400,00

641 Prihodi od financijske imovine 280.300,00 -208.000,00 72.300,00 - -

642 Prihodi od nefinancijske imovine 656.000,00 104.571,08 760.571,08 - -

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 3.199.200,00 203.091,07 3.402.291,07 3.421.100,00 3.432.100,00

pristojbi po posebnim propisima i naknada

651 Upravne i administrativne pristojbe 684.000,00 0,00 684.000,00 - -

652 Prihodi po posebnim propisima 115.200,00 3.091,07 118.291,07 - -

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.400.000,00 200.000,00 2.600.000,00 - -

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 103.000,00 0,00 103.000,00 103.000,00 105.000,00

pruženih usluga i prihodi od donacija

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan 103.000,00 0,00 103.000,00 - -

općeg proračuna

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00 0,00 5.000,00 8.000,00 10.000,00

681 Kazne i upravne mjere 5.000,00 0,00 5.000,00 - -

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.200.000,00 -50.000,00 3.150.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 3.100.000,00 -50.000,00 3.050.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

imovine

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 3.100.000,00 -50.000,00 3.050.000,00 - -

prirodnih bogatstava

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00

imovine

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 100.000,00 0,00 100.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 6.569.168,00 1.115.210,89 7.684.378,89 6.724.000,00 6.963.000,00

31 Rashodi za zaposlene 1.080.408,00 8.190,00 1.088.598,00 1.137.700,00 1.205.900,00

311 Plaće (Bruto) 903.932,00 7.000,00 910.932,00 - -

312 Ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 0,00 21.000,00 - -

313 Doprinosi na plaće 155.476,00 1.190,00 156.666,00 - -

32 Materijalni rashodi 3.049.060,00 806.560,89 3.855.620,89 3.106.200,00 3.236.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 -4.887,50 75.112,50 - -

322 Rashodi za materijal i energiju 605.500,00 110.125,00 715.625,00 - -

323 Rashodi za usluge 1.885.060,00 662.813,94 2.547.873,94 - -

324 Naknade troškova osobama izvan radnog 15.000,00 -15.000,00 0,00 - -

odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 463.500,00 53.509,45 517.009,45 - -

34 Financijski rashodi 123.400,00 -5.800,00 117.600,00 123.500,00 123.500,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 0,00 50.000,00 - -

343 Ostali financijski rashodi 73.400,00 -5.800,00 67.600,00 - -

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 455.300,00 0,00 455.300,00 470.500,00 473.000,00

proračuna

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 455.300,00 0,00 455.300,00 - -

proračuna

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 195.000,00 -2.400,00 192.600,00 197.000,00 200.000,00

osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 195.000,00 -2.400,00 192.600,00 - -

proračuna

38 Ostali rashodi 1.666.000,00 308.660,00 1 .974.660,00 1.689.100,00 1.724.600,00

381 Tekuće donacije 834.000,00 165.660,00 999.660,00 - -

382 Kapitalne donacije 700.000,00 0,00 700.000,00 - -

386 Kapitalne pomoći 132.000,00 143.000,00 275.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.502.235,00 -1.585.235,00 7.917.000,00 10.761.000,00 9.462.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 1.165.235,00 159.765,00 1.325.000,00 300.000,00 500.000,00

imovine

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.165.235,00 159.765,00 1.325.000,00 - -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 8.335.000,00 -1.745.000,00 6.590.000,00 10.455.000,00 8.952.000,00

imovine

421 Građevinski objekti 7.895.000,00 -1.760.000,00 6.135.000,00 - -

422 Postrojenja i oprema 40.000,00 15.000,00 55.000,00 - -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 0,00 400.000,00 - -

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih 2.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00

pohranjenih vrijednosti

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

vrijednosti

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.500.000,00 -1.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

84 Primici od zaduživanja 1.500.000,00 -1.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i 1.500.000,00 -1.000.000,00 500.000,00 - -

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.385.000,00 -1.150.000,00 235.000,00 1.335.000,00 2.485.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 375.000,00 -150.000,00 225.000,00 325.000,00 475.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim 25.000,00 0,00 25.000,00 - -

organizacijama, građanima i kućanstvima

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima 350.000,00 -150.000,00 200.000,00 - -

i obrtnicima izvan javnog sektora

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava 10.000,00 0,00 10.000,00 - -

u javnom sektoru

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00

zajmova

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 - -

od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

UKUPNO RASHODI I IZDACI 17.456.403,00 -1.620.024,11 15.836.378,89 18.820.000,00 18.910.000,00

Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 731.650,00 106.760,42 838.410,42 753.300,00 775.000,00

Glava: 01001 Načelnik i Općinsko vijeće 731.650,00 106.760,42 838.410,42 753.300,00 775.000,00

1001 PROGRAM Donošenje akata i mjera 731.650,00 106.760,42 838.410,42 753.300,00 775.000,00

iz djelokruga predstavničkih
i izvršnih tjela

A100101 AKTIVNOST Redovan rad Općinskog 136.200,00 17.400,42 153.600,42 140.500,00 143.000,00

vijeća

3 Rashodi poslovanja 0111 136.200,00 17.400,42 153.600,42 140.500,00 143.000,00

32 Materijalni rashodi 0111 136.200,00 17.400,42 153.600,42 140.500,00 143.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0111 12.000,00 -12.000,00 0,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 124.200,00 29.400,42 153.600,42 - -

A100102 AKTIVNOST Ostale aktivnosti 62.600,00 13.660,00 76.260,00 65.600,00 67.600,00

Općinskog vijeća

3 Rashodi poslovanja 0111 62.600,00 13.660,00 76.260,00 65.600,00 67.600,00

32 Materijalni rashodi 0111 35.000,00 13.500,00 48.500,00 38.000,00 40.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 35.000,00 13.500,00 48.500,00 - -

34 Financijski rashodi 0112 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

343 Ostali financijski rashodi 0112 10.000,00 0,00 10.000,00 - -

38 Ostali rashodi 0112 17.600,00 160,00 17.760,00 17.600,00 17.600,00

381 Tekuće donacije 0112 17.600,00 160,00 17.760,00 - -

A100103 AKTIVNOST Ured načelnika 532.850,00 75.700,00 608.550,00 547.200,00 564.400,00

3 Rashodi poslovanja 0111 532.850,00 75.700,00 608.550,00 547.200,00 564.400,00

31 Rashodi za zaposlene 0111 357.050,00 58.100,00 415.150,00 364.700,00 375.400,00

311 Plaće (Bruto) 0111 302.500,00 47.500,00 350.000,00 - -

312 Ostali rashodi za zaposlene 0111 2.500,00 2.500,00 5.000,00 - -

313 Doprinosi na plaće 0111 52.050,00 8.100,00 60.150,00 - -

32 Materijalni rashodi 0111 175.800,00 17.600,00 193.400,00 182.500,00 189.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0111 60.000,00 0,00 60.000,00 - -

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0111 3.000,00 -3.000,00 0,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 112.800,00 20.600,00 133.400,00 - -

Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.724.753,00 -1.726.784,53 14.997.968,47 18.066.700,00 18.135.000,00

Glava: 02002 Jedinstveni upravni odjel 1.521.710,00 -32.072,36 1.489.637,64 1.562.000,00 1.618.000,00

2002 PROGRAM Javna uprava 1.521.710,00 -32.072,36 1.489.637,64 1.562.000,00 1.618.000,00

A200201 AKTIVNOST Redovna djelatnost 647.710,00 -54.797,50 592.912,50 688.000,00 747.000,00

3 Rashodi poslovanja 0131 647.710,00 -54.797,50 592.912,50 688.000,00 747.000,00

31 Rashodi za zaposlene 0131 635.710,00 -49.910,00 585.800,00 671.000,00 725.000,00

311 Plaće (Bruto) 0131 527.500,00 -40.500,00 487.000,00 - -

312 Ostali rashodi za zaposlene 0131 17.500,00 -2.500,00 15.000,00 - -

313 Doprinosi na plaće 0131 90.710,00 -6.910,00 83.800,00 - -

32 Materijalni rashodi 0131 12.000,00 -4.887,50 7.112,50 17.000,00 22.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0131 12.000,00 -4.887,50 7.112,50 - -

K200201 KAPITALNI Ulaganja u opremu 40.000,00 15.000,00 55.000,00 40.000,00 37.000,00

PROJEKT

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0133 40.000,00 15.000,00 55.000,00 40.000,00 37.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0133 40.000,00 15.000,00 55.000,00 40.000,00 37.000,00

422 Postrojenja i oprema 0133 40.000,00 15.000,00 55.000,00 - -

A200202 AKTIVNOST Ostali rashodi uprave 773.000,00 13.525,14 786.525,14 773.000,00 773.000,00

3 Rashodi poslovanja 0133 773.000,00 13.525,14 786.525,14 773.000,00 773.000,00

32 Materijalni rashodi 0133 773.000,00 13.525,14 786.525,14 773.000,00 773.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0133 104.000,00 -7.000,00 97.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0133 608.000,00 30.516,11 638.516,11 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0133 61.000,00 -9.990,97 51.009,03 - -

A200203 AKTIVNOST Ostali financijski rashodi 61.000,00 -5.800,00 55.200,00 61.000,00 61.000,00

uprave

3 Rashodi poslovanja 0133 61.000,00 -5.800,00 55.200,00 61.000,00 61.000,00

34 Financijski rashodi 0133 61.000,00 -5.800,00 55.200,00 61.000,00 61.000,00

343 Ostali financijski rashodi 0133 61.000,00 -5.800,00 55.200,00 - -

Glava: 02003 Prosvjeta i predškolski odgoj 455.300,00 0,00 455.300,00 470.500,00 473.000,00

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

2003 PROGRAM Odgoj i obrazovanje 455.300,00 0,00 455.300,00 470.500,00 473.000,00

A200301 AKTIVNOST Osnovnoškolsko 5.300,00 0,00 5.300,00 5.500,00 6.000,00

obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 0912 5.300,00 0,00 5.300,00 5.500,00 6.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 0912 5.300,00 0,00 5.300,00 5.500,00 6.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 0912 5.300,00 0,00 5.300,00 - -

A200302 AKTIVNOST Srednjoškolsko 25.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 22.000,00

obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 0922 25.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 22.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 0922 25.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 22.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 0922 25.000,00 0,00 25.000,00 - -

A200303 AKTIVNOST Predškolski odgoj 425.000,00 0,00 425.000,00 445.000,00 445.000,00

3 Rashodi poslovanja 0911 425.000,00 0,00 425.000,00 445.000,00 445.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 0911 425.000,00 0,00 425.000,00 445.000,00 445.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 0911 425.000,00 0,00 425.000,00 - -

Glava: 02004 Kultura i udruge u kulturi 306.500,00 97.500,00 404.000,00 320.000,00 333.000,00

2004 PROGRAM Programi u kulturi 306.500,00 97.500,00 404.000,00 320.000,00 333.000,00

A200401 AKTIVNOST Financiranje udruga u 116.500,00 -5.000,00 111.500,00 125.000,00 128.000,00

kulturi

3 Rashodi poslovanja 0820 116.500,00 -5.000,00 111.500,00 125.000,00 128.000,00

38 Ostali rashodi 0820 116.500,00 -5.000,00 111.500,00 125.000,00 128.000,00

381 Tekuće donacije 0820 116.500,00 -5.000,00 111.500,00 - -

A200402 AKTIVNOST Pokroviteljstva i pomoći 125.000,00 102.500,00 227.500,00 130.000,00 140.000,00

kulturnim manifestacijama

3 Rashodi poslovanja 0820 125.000,00 102.500,00 227.500,00 130.000,00 140.000,00

38 Ostali rashodi 0820 125.000,00 102.500,00 227.500,00 130.000,00 140.000,00

381 Tekuće donacije 0820 125.000,00 102.500,00 227.500,00 - -

K200401 KAPITALNI Obnova i zaštita kulturne 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

PROJEKT baštine

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0820 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

421 Građevinski objekti 0820 65.000,00 0,00 65.000,00 - -

Glava: 02005 Informiranje 75.000,00 20.000,00 95.000,00 76.000,00 78.000,00

2005 PROGRAM Informiranje 75.000,00 20.000,00 95.000,00 76.000,00 78.000,00

A200501 AKTIVNOST Informiranje (objava, 75.000,00 20.000,00 95.000,00 76.000,00 78.000,00

mediji, glasilo)

3 Rashodi poslovanja 0830 75.000,00 20.000,00 95.000,00 76.000,00 78.000,00

32 Materijalni rashodi 0830 75.000,00 20.000,00 95.000,00 76.000,00 78.000,00

323 Rashodi za usluge 0830 75.000,00 20.000,00 95.000,00 - -

Glava: 02006 Sport (klubovi i udruge) 148.400,00 5.000,00 153.400,00 150.000,00 169.000,00

2006 PROGRAM Sport i rekreacija 148.400,00 5.000,00 153.400,00 150.000,00 169.000,00

A200601 AKTIVNOST Donacije sportskim 109.400,00 0,00 109.400,00 111.000,00 130.000,00

udrugama

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

3 Rashodi poslovanja 0810 109.400,00 0,00 109.400,00 111.000,00 130.000,00

38 Ostali rashodi 0810 109.400,00 0,00 109.400,00 111.000,00 130.000,00

381 Tekuće donacije 0810 109.400,00 0,00 109.400,00 - -

A200602 AKTIVNOST Održavanje sportskih 10.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

terena

3 Rashodi poslovanja 0810 10.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 0810 10.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 0810 10.000,00 5.000,00 15.000,00 - -

A200603 AKTIVNOST Financiranje sportskih 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00

manifestacija

3 Rashodi poslovanja 0810 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00

38 Ostali rashodi 0810 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00

381 Tekuće donacije 0810 29.000,00 0,00 29.000,00 - -

Glava: 02007 Udruge (ostale) 158.700,00 20.000,00 178.700,00 162.500,00 161.000,00

2007 PROGRAM Civilno društvo 158.700,00 20.000,00 178.700,00 162.500,00 161.000,00

A200701 AKTIVNOST Financiranje udruga 158.700,00 20.000,00 178.700,00 162.500,00 161.000,00

civilnog društva

3 Rashodi poslovanja 0421 158.700,00 20.000,00 178.700,00 162.500,00 161.000,00

38 Ostali rashodi 0421 158.700,00 20.000,00 178.700,00 162.500,00 161.000,00

381 Tekuće donacije 0421 158.700,00 20.000,00 178.700,00 - -

Glava: 02008 Zdravstvo i socijalna skrb 302.800,00 600,00 303.400,00 306.000,00 309.000,00

2008 PROGRAM Zdravstvo i socijalna 302.800,00 600,00 303.400,00 306.000,00 309.000,00

skrb

A200801 AKTIVNOST Zdravstvena zaštita 82.800,00 3.000,00 85.800,00 84.000,00 84.000,00

stanovništva i turista

3 Rashodi poslovanja 0722 82.800,00 3.000,00 85.800,00 84.000,00 84.000,00

38 Ostali rashodi 0722 82.800,00 3.000,00 85.800,00 84.000,00 84.000,00

381 Tekuće donacije 0722 82.800,00 3.000,00 85.800,00 - -

A200802 AKTIVNOST Stipendije i krediti 79.000,00 3.600,00 82.600,00 80.000,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 0960 54.000,00 3.600,00 57.600,00 55.000,00 55.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 0960 54.000,00 3.600,00 57.600,00 55.000,00 55.000,00

osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 0960 54.000,00 3.600,00 57.600,00 - -

proračuna

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, 25.000,00 0,00 25.000,00 - -

građanima i kućanstvima

A200803 AKTIVNOST Socijalna skrb za 141.000,00 -6.000,00 135.000,00 142.000,00 145.000,00

stanovništvo (novcu)

3 Rashodi poslovanja 0412 141.000,00 -6.000,00 135.000,00 142.000,00 145.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 0412 141.000,00 -6.000,00 135.000,00 142.000,00 145.000,00

osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 0412 141.000,00 -6.000,00 135.000,00 - -

proračuna

Glava: 02009 Zaštita i spašavanje 190.000,00 45.000,00 235.000,00 190.000,00 190.000,00

2009 PROGRAM Zaštita i spašavanje 190.000,00 45.000,00 235.000,00 190.000,00 190.000,00

A200901 AKTIVNOST Protupožarna zaštita 190.000,00 45.000,00 235.000,00 190.000,00 190.000,00

3 Rashodi poslovanja 0320 190.000,00 45.000,00 235.000,00 190.000,00 190.000,00

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

38 Ostali rashodi 0320 190.000,00 45.000,00 235.000,00 190.000,00 190.000,00

381 Tekuće donacije 0320 190.000,00 45.000,00 235.000,00 - -

Glava: 02010 Prostorno planiranje i održivi razvoj 555.000,00 0,00 555.000,00 557.500,00 723.000,00

2010 PROGRAM Prostorno planiranje i 555.000,00 0,00 555.000,00 557.500,00 723.000,00

održivi razvoj

A201001 AKTIVNOST Održavanje morske 155.000,00 0,00 155.000,00 157.500,00 173.000,00

obale

3 Rashodi poslovanja 0474 155.000,00 0,00 155.000,00 157.500,00 173.000,00

32 Materijalni rashodi 0474 155.000,00 0,00 155.000,00 157.500,00 173.000,00

323 Rashodi za usluge 0474 155.000,00 0,00 155.000,00 - -

K201002 KAPITALNI Prostorno planiranje 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 550.000,00

PROJEKT (projektna dokumentacija)

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0474 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 550.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0474 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 550.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0474 400.000,00 0,00 400.000,00 - -

Glava: 02011 Gospodarstvo i poduzetništvo 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 700.000,00 700.000,00

2011 PROGRAM Gospodarstvo i 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 700.000,00 700.000,00

poduzetništvo

A201101 AKTIVNOST Subvencije poslovnim 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

subjektima

3 Rashodi poslovanja 0474 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

38 Ostali rashodi 0474 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

382 Kapitalne donacije 0474 500.000,00 0,00 500.000,00 - -

K201101 KAPITALNI Radna zona »Sorinj« 680.000,00 0,00 680.000,00 200.000,00 200.000,00

PROJEKT

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0474 680.000,00 0,00 680.000,00 200.000,00 200.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0474 680.000,00 0,00 680.000,00 200.000,00 200.000,00

421 Građevinski objekti 0474 680.000,00 0,00 680.000,00 - -

Glava: 02012 Javne površine 2.083.235,00 723.955,33 2.807.190,33 1.239.700,00 1.493.700,00

2012 PROGRAM Javne površine 2.083.235,00 723.955,33 2.807.190,33 1.239.700,00 1.493.700,00

A201201 AKTIVNOST Redovito održavanje 671.000,00 421.190,33 1.092.190,33 686.700,00 733.700,00

javnih površina

3 Rashodi poslovanja 0435 671.000,00 421.190,33 1.092.190,33 686.700,00 733.700,00

32 Materijalni rashodi 0435 671.000,00 421.190,33 1.092.190,33 686.700,00 733.700,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0435 328.000,00 117.125,00 445.125,00 - -

323 Rashodi za usluge 0520 343.000,00 304.065,33 647.065,33 - -

A201202 AKTIVNOST Najamnina za objekte na 65.000,00 0,00 65.000,00 68.000,00 70.000,00

javnim površinama

3 Rashodi poslovanja 0421 65.000,00 0,00 65.000,00 68.000,00 70.000,00

32 Materijalni rashodi 0421 65.000,00 0,00 65.000,00 68.000,00 70.000,00

323 Rashodi za usluge 0421 65.000,00 0,00 65.000,00 - -

A201203 AKTIVNOST Sufinanciranje nabave 132.000,00 143.000,00 275.000,00 135.000,00 140.000,00

opreme za komunalno društvo

3 Rashodi poslovanja 0510 132.000,00 143.000,00 275.000,00 135.000,00 140.000,00

38 Ostali rashodi 0510 132.000,00 143.000,00 275.000,00 135.000,00 140.000,00

386 Kapitalne pomoći 0510 132.000,00 143.000,00 275.000,00 - -

K201201 KAPITALNI Zemljište 400.000,00 0,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00

PROJEKT

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 400.000,00 0,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 0660 400.000,00 0,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00

imovine

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0660 400.000,00 0,00 400.000,00 - -

K201203 KAPITALNI Oprema javnih površina 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

PROJEKT

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0660 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

421 Građevinski objekti 0660 50.000,00 0,00 50.000,00 - -

K201204 KAPITALNI Program uređenja 765.235,00 159.765,00 925.000,00 100.000,00 100.000,00

PROJEKT loparskih plaža

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 765.235,00 159.765,00 925.000,00 100.000,00 100.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 0660 765.235,00 159.765,00 925.000,00 100.000,00 100.000,00

imovine

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0660 765.235,00 159.765,00 925.000,00 - -

Glava: 02013 Nerazvrstane ceste 1.990.000,00 243.232,50 2.233.232,50 2.590.000,00 1.915.000,00

2013 PROGRAM Nerazvrstane ceste 1.990.000,00 243.232,50 2.233.232,50 2.590.000,00 1.915.000,00

A201301 AKTIVNOST Održavanje 290.000,00 203.232,50 493.232,50 290.000,00 315.000,00

nerazvrstanih cesta

3 Rashodi poslovanja 0451 290.000,00 203.232,50 493.232,50 290.000,00 315.000,00

32 Materijalni rashodi 0451 290.000,00 203.232,50 493.232,50 290.000,00 315.000,00

323 Rashodi za usluge 0451 290.000,00 203.232,50 493.232,50 - -

K201301 KAPITALNI Izgradnja nerazvrstanih 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 2.300.000,00 1.600.000,00

PROJEKT cesta

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 2.300.000,00 1.600.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0451 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 2.300.000,00 1.600.000,00

421 Građevinski objekti 0451 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 - -

K201302 KAPITALNI Izgradnja DTK mreže uz 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

PROJEKT nerazvrstane ceste

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0455 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0455 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0455 0,00 40.000,00 40.000,00 - -

Glava: 02014 Groblja 327.000,00 0,00 327.000,00 327.500,00 330.000,00

2014 PROGRAM Groblje 327.000,00 0,00 327.000,00 327.500,00 330.000,00

A201401 AKTIVNOST Redovito održavanje 27.000,00 0,00 27.000,00 27.500,00 30.000,00

groblja

3 Rashodi poslovanja 0474 27.000,00 0,00 27.000,00 27.500,00 30.000,00

32 Materijalni rashodi 0474 27.000,00 0,00 27.000,00 27.500,00 30.000,00

323 Rashodi za usluge 0474 27.000,00 0,00 27.000,00 - -

K201401 KAPITALNI Proširenje i uređenje 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

PROJEKT groblja

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0474 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0474 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

421 Građevinski objekti 0474 300.000,00 0,00 300.000,00 - -

Glava: 02015 Javna rasvjeta 370.000,00 300.000,00 670.000,00 380.000,00 441.000,00

2015 PROGRAM Javna rasvjeta 370.000,00 300.000,00 670.000,00 380.000,00 441.000,00

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

A201502 AKTIVNOST Redovito održavanje 270.000,00 100.000,00 370.000,00 280.000,00 291.000,00

javne rasvjete

3 Rashodi poslovanja 0435 270.000,00 100.000,00 370.000,00 280.000,00 291.000,00

32 Materijalni rashodi 0435 270.000,00 100.000,00 370.000,00 280.000,00 291.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0435 120.000,00 0,00 120.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0640 150.000,00 100.000,00 250.000,00 - -

K201501 KAPITALNI Proširenje javne rasvjeta 100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00

PROJEKT

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0510 100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0510 100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00

421 Građevinski objekti 0510 100.000,00 200.000,00 300.000,00 - -

Glava: 02017 Opskrba pitkom vodom 220.000,00 0,00 220.000,00 222.000,00 225.000,00

2017 PROGRAM Opskrba pitkom vodom 220.000,00 0,00 220.000,00 222.000,00 225.000,00

T201701 TEKUĆI Sufinanciranje projekata 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

PROJEKT vodoopskrbe

3 Rashodi poslovanja 0630 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

38 Ostali rashodi 0630 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

382 Kapitalne donacije 0630 200.000,00 0,00 200.000,00 - -

A201701 AKTIVNOST Održavanje izvora voda 20.000,00 0,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 0630 20.000,00 0,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00

32 Materijalni rashodi 0630 20.000,00 0,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00

323 Rashodi za usluge 0630 20.000,00 0,00 20.000,00 - -

Glava: 02018 Gradnja objekata (čekaonice, dvorane i sl.) 5.000.000,00 -2.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00

2018 PROGRAM Gradnja komunalnih 5.000.000,00 -2.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00

objekata

K201801 KAPITALNI Školsko-športska 5.000.000,00 -2.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00

PROJEKT dvorana

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0474 5.000.000,00 -2.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0474 5.000.000,00 -2.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00

421 Građevinski objekti 0474 5.000.000,00 -2.000.000,00 3.000.000,00 - -

Glava: 02019 Ostale aktivnosti Općine 1.470.000,00 -1.150.000,00 320.000,00 1.420.000,00 2.570.000,00

2019 PROGRAM Ostale aktivnosti općine 1.470.000,00 -1.150.000,00 320.000,00 1.420.000,00 2.570.000,00

A201901 AKTIVNOST Redovita suradnja o 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

ostalim jedinicama

3 Rashodi poslovanja 0111 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

32 Materijalni rashodi 0111 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 60.000,00 0,00 60.000,00 - -

A201902 AKTIVNOST Zajmovi 1.410.000,00 -1.150.000,00 260.000,00 1.360.000,00 2.510.000,00

3 Rashodi poslovanja 0111 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

34 Financijski rashodi 0111 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0111 50.000,00 0,00 50.000,00 - -

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.360.000,00 -1.150.000,00 210.000,00 1.310.000,00 2.460.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 350.000,00 -150.000,00 200.000,00 300.000,00 450.000,00

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i 350.000,00 -150.000,00 200.000,00 - -

obrtnicima izvan javnog sektora

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 10.000,00 0,00 10.000,00 - -

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

javnom sektoru

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 - -

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

Glava: 02020 Ustanova u kulturi Lopar 371.108,00 0,00 371.108,00 393.000,00 406.300,00

2020 PROGRAM Centar za kulturu Lopar 371.108,00 0,00 371.108,00 393.000,00 406.300,00

(Korisnik 1)

A202001 AKTIVNOST Financiranje ustanove 142.108,00 0,00 142.108,00 160.000,00 169.300,00

(djelatnost)

3 Rashodi poslovanja 0860 142.108,00 0,00 142.108,00 160.000,00 169.300,00

31 Rashodi za zaposlene 0860 87.648,00 0,00 87.648,00 102.000,00 105.500,00

311 Plaće (Bruto) 0860 73.932,00 0,00 73.932,00 - -

312 Ostali rashodi za zaposlene 0860 1.000,00 0,00 1.000,00 - -

313 Doprinosi na plaće 0860 12.716,00 0,00 12.716,00 - -

32 Materijalni rashodi 0860 47.060,00 0,00 47.060,00 50.500,00 56.300,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0860 8.000,00 0,00 8.000,00 - -

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 1.500,00 0,00 1.500,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 36.060,00 0,00 36.060,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 1.500,00 0,00 1.500,00 - -

34 Financijski rashodi 0860 2.400,00 0,00 2.400,00 2.500,00 2.500,00

343 Ostali financijski rashodi 0860 2.400,00 0,00 2.400,00 - -

38 Ostali rashodi 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

381 Tekuće donacije 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 - -

K202001 KAPITALNI Nabava opreme i ostalog 2.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00

PROJEKT (knjiga, umjetnina i sl.)

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00

pohranjenih vrijednosti

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

A202003 AKTIVNOST Koncerti klasične glazbe 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

323 Rashodi za usluge 0860 12.000,00 0,00 12.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 4.000,00 0,00 4.000,00 - -

A202004 AKTIVNOST Smotra klapa 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

323 Rashodi za usluge 0860 6.000,00 0,00 6.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 9.000,00 0,00 9.000,00 - -

A202005 AKTIVNOST Prigodne manifestacije 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

323 Rashodi za usluge 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 3.000,00 0,00 3.000,00 - -

A202006 AKTIVNOST Izložbe 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 8.000,00 0,00 8.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 15.000,00 0,00 15.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 3.000,00 0,00 3.000,00 - -

A202007 AKTIVNOST Loparska noć 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

3 Rashodi poslovanja 0860 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 4.000,00 0,00 4.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 4.000,00 0,00 4.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

A202008 AKTIVNOST Radionice i tečajevi 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

jezika

3 Rashodi poslovanja 0860 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 16.000,00 0,00 16.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 4.000,00 0,00 4.000,00 - -

A202009 AKTIVNOST Festival skulpture u 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

pijesku

3 Rashodi poslovanja 0860 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 6.000,00 0,00 6.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

A202010 AKTIVNOST Eko etno festival 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 3.000,00 0,00 3.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 4.000,00 0,00 4.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 10.000,00 0,00 10.000,00 - -

A202011 AKTIVNOST Znanstveni skup 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 7.000,00 0,00 7.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 8.000,00 0,00 8.000,00 - -

A202012 AKTIVNOST Izdavanje publikacija 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 23.000,00 0,00 23.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 7.000,00 0,00 7.000,00 - -

A202013 AKTIVNOST Likovna kolonija Goli 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

otok

3 Rashodi poslovanja 0860 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 3.000,00 0,00 3.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 - -

A202014 AKTIVNOST Književne manifestacije i 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

predavanja

3 Rashodi poslovanja 0860 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

323 Rashodi za usluge 0860 9.000,00 0,00 9.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 4.000,00 0,00 4.000,00 - -

A202015 AKTIVNOST Škola miha 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

32 Materijalni rashodi 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 Rashodi za usluge 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 - -

A202016 AKTIVNOST Karneval 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 1.000,00 0,00 1.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

A202017 AKTIVNOST Predstave 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 0860 8.000,00 0,00 8.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

A202018 AKTIVNOST Mala Gospa 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0860 1.000,00 0,00 1.000,00 - -

323 Rashodi za usluge 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

A202019 AKTIVNOST Organizirane turističke 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

rute

3 Rashodi poslovanja 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 Rashodi za usluge 0860 3.000,00 0,00 3.000,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 2.000,00 0,00 2.000,00 - -

Funkcijska klasifikacija

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

01Opće javne usluge 2.361.360 74.188 2.435.548 2.423.300 2.501.000

03Javni red i sigurnost 190.000 45.000 235.000 190.000 190.000

04Ekonomski poslovi 9.240.000 -1.756.768 7.483.233 11.366.200 9.859.700

05Zaštita okoliša 880.000 764.690 1.644.690 900.500 1.008.000

06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.646.235 259.765 1.906.000 791.000 1.001.000

07Zdravstvo 82.800 3.000 85.800 84.000 84.000

08Rekreacija, kultura i religija 1.005.508 142.500 1.148.008 1.046.500 1.089.300

09Obrazovanje 529.300 3.600 532.900 545.500 548.000

10Socijalna zaštita 136.200 -6.000 130.200 138.000 144.000

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01/16-15

Lopar, 24. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

1 2 3 4 5 6

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA Funkcija Povećanje/ Izmjene

RAČUNA Plan 2016. Smanjenje 2016. 2017. 2018.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr