SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

28.

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi («Narodne novine« Republike Hrvatske broj 96/01) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine je na 24. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2016. godine donijelo je:

ODLUKU
o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu
»Katarina Zrinski«

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se ustanova u kulturi pod nazivom CENTAR ZA KULTURU »KATARINA ZRINSKI«.

Sjedište ustanove - Centar za kulturu »KATARINA ZRINSKI« je u BRIBIRU, Bribir 31.

Članak 2.

Osnivač ustanove - Centar za kulturu »KATARINA ZRINSKI« (u daljnjem tekstu: Ustanova) je VINODOLSKA OPĆINA, sa sjedištem u BRIBIRU, Bribir 34.

Članak 3.

Djelatnost Ustanove je:

1.prezentacija frankopanskih kaštela Vinodolske općine, Knjižnice, Kuće Klović, muzejske zbirke u Bribiru, te suvenirnice,

2.osnivanje i postavljanje novih zbirki i radionica,

3.prikupljanje, proučavanje, zaštita i izlaganje muzejske i arhivske građe,

4.integralna zaštita kulturne i kulturno-povijesne baštine, suradnja s nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske baštine u Općini,

5.organizacija predavanja, promocija, izložbi, koncerata, gostovanja, glazbeno-scenskih predstava i drugih kulturnih manifestacija,

6.izdavačka djelatnost,

7.organizacija tečajeva za djecu i odrasle,

8.nabavka, uvođenje i izdavanje knjiga Knjižnice Centra.

Za obavljanje navedenih djelatnosti Ustanova se koristi prostorom zgrade stare osnovne škole u Bribiru, Muzejske zbirke Kuća Klović, Knjižnice u Bribiru, frankopanskih kaštela Bribir i Drivenik.

Članak 4.

Ustanovom upravlja ravnatelj.

Ravnatelj kao poslovodni i stručni voditelj Ustanove upravljanja Centrom uz prethodnu suglasnost Općinskog Vijeća Vinodolske općine:

-donosi Statut i druge opće akte Centra,

-donosi Godišnji program rada Centra,

-odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra,

-donosi odluku o izboru djelatnika Centra,

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Odlukom o osnivanju Centra, Statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 5.

Ravnatelj kao poslovodno i stručno tijelo upravljanja Ustanovom samostalno:

-organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

-predstavlja i zastupa Centar,

-poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

-zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

-predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra,

-odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra,

-izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje,

-odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o osnutku Centra.

Ravnatelj je odgovoran za provođenje poslovne politike Centra u okviru zakona, ove Odluke o osnivanja Centra i Statuta.

Članak 6.

Osoba imenovana za ravnatelja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom, treba zadovoljiti posebne uvjete propisane Statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava Općinsko vijeće na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku, nakon izvršenog osnivanja Ustanove.

Mandat ravnatelja traje četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članak 7.

Za privremenog ravnatelja Ustanove imenuje se mr.sc. Željka Jurčić-Kleković, prof. iz Bribira.

Privremeni ravnatelj je dužan obaviti sve pripreme za početak rada Ustanove, prikupljanjem potrebnih dozvola, podnošenjem prijave za upis u sudski registar ustanova.

Članak 8.

Za osnivanje i početak rada Ustanove osnivač osigurava u Proračunu iznos od 10.000,00kn.

Članak 9.

Za potrebe obavljanja djelatnosti Ustanove sredstva se osiguravaju na temelju Godišnjeg programa rada i iz sljedećih izvora:

-dobit od vlastitih djelatnosti,

-proračun Vinodolske općine, Primorsko-goranske županije, Državni proračun sukladno dostavljenim projektima ,te drugih tijela u skladu s njihovim odlukama,

-zaklade, sponzorstva, dotacije i drugi vidovi pomoći.

Članak 10.

Ostvarenu dobit Ustanova koristi isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, a u skladu s odgovarajućim odlukama osnivača.

Članak 11.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu.

U pravnom prometu Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom, a njene gubitke pokriva osnivač neograničeno i solidarno.

Članak 12.

Ustanova će započeti obavljati djelatnost po upisu osnivanja u sudski registar ustanova.

Statut Ustanove donosi privremeni ravnatelj, uz suglasnost Općinskog vijeća, u roku od 90 dana od dana registracije Ustanove u sudski registar ustanova.

Drugi opći akti Ustanove donose se na način propisan Statutom Ustanove.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2107-03/16-01-7-225

Bribir, 26. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=91253&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr