SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

24.

Na temelju članka 18. stav.1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj:19/98 i 50/12),članka 19 i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01,106/03,129/05,109/ 07,125/08,36/09,151/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispr.), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine PGŽ-e« br.40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst, Općinsko vijeće Vinodolske općine na 24. sjednici Vijeća održanoj 26. srpnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
O VISINI GROBNIH NAKNADA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina Naknade (cijene) za dodjelu (otkup) grobnog mjesta na korištenje i način određivanja Godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta (grobarine), koje naknade su propisane zakonom o grobljima a način određivanja njihove visine posebnom Odlukom na području Vinodolske općine.

Članak 2.

Vodeći računa o pripadajućoj površini zemljišta koja obuhvaća grobno mjesto, te troškovima opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom i sadržajima, visina grobnih naknada u Vinodolskoj općini se određuje za svih pet (5) groblja iskazanih u TABLICI 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Jedinična cijena godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta (grobarine), po m2 grobnog mjesta za sva groblja na području Vinodolske općine iznosi 40,00 kuna/m2 s time da se izračun cijene godišnje naknade zaokružuje na dvije decimale površine.

III.VISINA JEDNOKRATNE NAKNADE, CIJENE OTKUPA GROBNOG MJESTA (GROBNICE) DANOG NA KORIŠTENJE

Članak 4.

Visina cijene jednokratne naknade za otkup grobnog mjesta (grobnice) datog na korištenje iskazana je u TABELICI 2. kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Novouređene cijene otkupa jednostrukih i dvostrukih grobnih mjesta i niša u Vinodolskoj općini se iskazuje po jedinici mjere (komad) i to u neto iznosu, PDV 25% i bruto iznosu (s uključenim PDV-om)

Članak 6.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke o visini grobnih naknada prestaje važiti Zaključak Poglavarstva Vinodolske općine donijet na 27. sjednici Poglavarstva održanoj 16. srpnja 1999. godine (KLASA: 022-05/99-01/027, URBROJ: 2107-03/99-01-27-1).

KLASA.021-05/16-01/

URBROJ.2107-03/16-01-7-221

Bribir, 26. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=91253&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr